ORDEN AAM/167/2015, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladores de las ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura y se convocan las correspondientes al 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Comissió Europea, mitjançant la Decisió de 12 d’agost de 2013, va aprovar el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2014-2016, presentat per l’Estat de conformitat amb el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d’octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), i que decideix la contribució de la Unió Europea a l’esmentat programa, actualment Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

El programa nacional preveu les següents mesures d’ajut: actuacions destinades a l'assistència tècnica als apicultors, lluita contra la varroasi, racionalització de la transhumància, mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i la investigació aplicada.

Els ajuts al sector apícola convocats en aquesta disposició estan integrats en el Programa nacional d’ajuda a l’apicultura 2014-2016 esmentat.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre, i per als conceptes subvencionables de cadascuna de les línies d’actuació que figuren a l’annex 2.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a 2015, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article anterior, i per als conceptes subvencionables que figuren a l’annex 2.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies, i computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre, per un import de 433.849,36 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que n’aporta el 50%, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA), que n’aporta el 25%, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) que n’aporta el 25% restant.

Les aportacions del DAAM i del MAGRAMA van a càrrec de les partides pressupostàries AG03D/782000100/6120/0000 i AG03D/782000112/6121/0072 per un import de 216.924,68 euros per a l’exercici pressupostari 2015, i el FEAGA hi aporta la resta, de 216.924,68 euros.

L’import de la convocatòria es distribueix entre les línies d’actuació de la manera següent:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de productors: 86.769,88 euros.

- Lluita contra la varroasi: 169.201,25 euros.

- Racionalització de la transhumància: 169.201,25 euros.

- Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel: 8.676,98 euros.

Els crèdits sobrants en una de les línies d’actuació anteriors es podran aplicar a la línia o línies que més reducció hagin experimentat en aplicació del que estableix l’apartat 9 de les bases reguladores.

2.4 Les persones beneficiàries han d’haver realitzat i justificat les actuacions objecte de l’ajut dins el termini comprès entre l’1 de setembre de 2014 i la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, ambdós inclosos, per tal que com a màxim el 15 d’octubre de 2015 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes, amb l’excepció que estableix l’apartat 14.3 de les bases reguladores en el cas de despeses de contractació de personal tècnic especialista, si el contracte té una durada més enllà de l’1 de juny.

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei d’Ordenació Ramadera.

2.6 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Ramaderia, el/la cap del Servei de Prevenció en Salut Animal i el/la cap del Servei d’Ordenació Ramadera.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria, que en tot cas no sobrepassarà del 31 de desembre de 2015. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general d’Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se’n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l’apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.10 Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEAGA es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’Organisme Pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 25 de maig de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

1.1 L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és millorar la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit territorial de Catalunya.

1.2 A efectes de l’Ordre, es consideren les línies d’actuació següents:

 1. Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions d’apicultors/es.

 2. Lluita contra la varroasi.

 3. Racionalització de la transhumància.

 4. Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de la mel, reconeguts per l’autoritat competent.

  1.3 Els conceptes subvencionables dins de cadascuna de les línies d’actuació queden recollits a l’annex 2 de l’Ordre.

  –2 Persones beneficiàries i perceptores dels ajuts

  2.1 Poden ser beneficiàries i perceptores d’aquests ajuts:

 5. Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica integrades majoritàriament per persones apicultores que compleixin els requisits que estableixen els apartats 2.2 i 3.1 d’aquestes bases reguladores.

 6. A títol individual i respecte a les actuacions que figuren als apartats c).1, c).2, c).3 i c).4, de l’annex 2 de l’Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d’una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 2.2 i 3.1 d’aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d’acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.

 7. Els apicultors que estiguin inclosos en una sol·licitud d’ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/es no podran sol·licitar l’ajut a títol individual.

  2.2 Les persones apicultores beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els requisits següents:

 8. Tenir actualitzades les dades en els registres d’explotació ramadera segons la normativa vigent.

 9. Tenir inscrita l’explotació al Registre d’explotacions apícoles amb anterioritat a l'1 de gener de l’any anterior a la convocatòria d’ajut.

 10. Tenir identificades individualment totes les arnes amb el número de registre de l’explotació.

 11. Tenir identificat l’abellar d’acord amb el que estableix el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

 12. Haver estat sotmès al programa sanitari establert a la normativa vigent.

 13. Haver actualitzat el cens en el període comprès entre l'1 de gener i l'1 de març de l’any de la convocatòria, de cadascun dels apicultors/es inclosos/es en la sol·licitud.

 14. Realitzar, almenys, un tractament anual contra la varroasi, tal com estableix el Reial decret 608/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableix i es regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

 15. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, tant de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA