DECRETO 213/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueba la alteración de los términos municipales de Santpedor y de Sant Fruitós de Bages.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els dies 9 i 10 de setembre de 2014, els plens dels ajuntaments de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages van acordar iniciar un expedient d’alteració dels seus termes municipals per tal d’ajustar el terme municipal a la realitat urbanística del moment, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions dins d’aquest tràmit, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. El Consell Comarcal del Bages, en data 26 de gener de 2015, i la Diputació de Barcelona, en data 9 de febrer de 2015, van acordar informar favorablement sobre l’expedient d’alteració de termes.

Els ajuntaments de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages, mitjançant acords dels plens de 3 i 11 de març de 2015, respectivament, van aprovar la procedència de l’alteració, amb el quòrum legalment establert.

En data 20 de març de 2015 l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en la seva condició d’ens instructor de l’expedient, en va trametre una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El 14 d’abril de 2015, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 29 d’abril de 2015, va emetre informe favorable sobre l’expedient.

El 5 de maig de 2015, es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 23 de juliol de 2015, va emetre dictamen favorable sobre l’alteració dels termes municipals de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que fan necessària o aconsellable l’alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables respecte d’això;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA