REFORMA parcial del Reglamento del Parlamento.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:PARLAMENTO DE CATALUÑA
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Ple del Parlament

 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de juliol de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió de Reglament del 27 de maig de 2015, els vots particulars i les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 58.2 i 3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i d’acord amb la disposició final primera del Reglament del Parlament, ha aprovat, amb un suport superior a la majoria absoluta requerida, la Reforma parcial del Reglament del Parlament següent:

 

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

 

Article únic. Reforma parcial del Reglament del Parlament

Es modifica l'article 5; s'afegeixen els articles 5 bis , 5 ter , 5 quater i 5 quinquies ; s'afegeixen, a l'inici del capítol II del títol II, els articles 9 bis , 9 ter i 9 quater ; s'afegeix un apartat a l'article 11; es modifica l'apartat 6 de l'article 12; s'afegeix un apartat, l'1 bis , a l'article 18; es modifica l'apartat 2 de l'article 25; es modifiquen els apartats 3. h i 5 de l'article 29; s'afegeix un apartat a l'article 50; s'afegeix un apartat, el 2 bis , a l'article 51; s'afegeix un apartat, l'1 bis , a l'article 65; s'afegeix un apartat, el 2 bis , a l'article 66; s'afegeix l'article 67 bis ; s'afegeixen dos apartats a l'article 68; es modifica l'article 84; es modifica l'article 106; s'afegeix l'apartat sisè a la secció tercera del capítol II del títol IV; s'afegeix la secció quarta al capítol II del títol IV; s'afegeixen tres apartats a l'article 144; es modifiquen els articles 147, 153, 173.1 i 178; s'afegeix un títol, «De la transparència en l'activitat parlamentària», i s'afegeixen una disposició addicional, dues de transitòries i una de final. Totes aquestes modificacions i addicions tenen el text següent:

 

 

TÍTOL II. DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

 

CAPÍTOL I. Els drets i deures dels diputats

 

Article 5Suport tècnic

Els diputats tenen dret a rebre, directament o per mitjà del grup parlamentari, l’assistència necessària per a acomplir llurs tasques. Els serveis del Parlament els l’han de facilitar, especialment pel que fa a la informació i la documentació.

 

Article 5 bis

Dret d’accés a la informació.

 1. Els diputats, en l’exercici de llur funció, tenen dret a accedir a la informació, i a obtenir-ne còpia, de l’Administració de la Generalitat, dels organismes, les empreses i les entitats que en depenen i de les institucions i els organismes de la Generalitat que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei. Els diputats poden demanar directament aquesta informació o, si ho consideren pertinent, poden demanar-la comunicant-ho al president o per mitjà d’aquest.

 2. Les autoritats o l’administració requerides han de facilitar als diputats la informació demanada per via electrònica o per escrit.

 3. La informació demanada s’ha de lliurar en un termini de quinze dies, prorrogable com a màxim set dies més, a comptar de l’endemà d’haver estat comunicada la sol·licitud.

Article 5 ter

Límits del dret d’accés.

 1. El dret d’accés a la informació forma part del contingut essencial de la funció representativa i parlamentària que correspon als diputats i només es pot limitar per la concurrència d’alguna de les restriccions que estableix la legislació reguladora del dret d’accés a la informació pública.

 2. El dret d’accés a la informació dels diputats té, en tot cas, caràcter preferent i s’ha de poder fer efectiu sempre que els drets o béns jurídics protegits es puguin salvaguardar mitjançant l’accés parcial a la informació, l’anonimització de les dades sensibles o l’adopció d’altres mesures que ho permetin.

Article 5 quater

Garantia del dret d’accés.

 1. Si el termini que fixa l’article 5 bis .3 fineix sense que s’hagi donat compliment a la demanda d’informació o sense que s'hagin comunicat els motius per a no acceptar-la, la sol·licitud s'entén estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a la informació de què es tracti.

 2. Si malgrat el que estableix l’apartat 1 no es facilita la informació, el diputat pot instar la Mesa del Parlament a requerir a l’autoritat responsable que compleixi el deure de facilitar la informació en el termini improrrogable de tres dies.

 3. Si una sol·licitud d’informació és denegada expressament en aplicació d’un dels límits a què es refereix l’article 5 ter , la denegació ha d'ésser motivada i ha d’indicar les raons fàctiques i jurídiques que la justifiquen, i la impossibilitat d’aplicar mesures que permetin l’accés parcial en els termes de l’article 5 ter .2.

 4. En el cas que es denegui el dret d’accés a la informació o aquesta no es lliuri en aplicació del que estableix l’apartat 2, el diputat pot demanar a la Mesa del Parlament, en el termini de tres dies a comptar de l’endemà de la comunicació denegatòria o de la finalització del termini del requeriment, que es pronunciï sobre la fonamentació del dret d’accés a la informació i adopti una decisió definitiva. La Mesa, si considera que s’ha de permetre l’accés a la informació, ha de comunicar la seva decisió a l’autoritat responsable perquè la compleixi de manera immediata.

 5. La Mesa del Parlament, abans d’adoptar la decisió a què fa referència l’apartat 4, ha de sotmetre la qüestió a l’òrgan de garantia del dret d’accés a la informació pública que estableix l’article III.12, per tal que n’emeti un informe, que té caràcter vinculant si es pronuncia a favor del dret d’accés a la informació.

 6. Els diputats poden fer valer el dret d’accés a la informació mitjançant els mecanismes de garantia que estableix amb caràcter general la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La utilització d’aquesta via és compatible amb l’aplicació de les altres mesures que estableix aquest reglament i no exclou la dita aplicació.

Article 5 quinquies

Altres mesures per a garantir el dret d’accés a la informació.

 1. L’incompliment per part de l’autoritat responsable de facilitar l’accés a la informació d’acord amb el que estableixen els articles 5 bis a 5 quater dóna lloc, si escau, a l’aplicació del règim sancionador de la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 2. La Mesa del Parlament, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del diputat interessat, ha de comunicar l'incompliment al Govern, o a l'autoritat responsable si es tracta d’un organisme dotat per llei d’independència funcional o autonomia especial, a l’efecte d’incoar el corresponent expedient sancionador. El Govern o l’autoritat corresponent ha de donar compte a la Mesa del Parlament de les actuacions que adopti en el termini de quinze dies i justificar, si escau, els motius pels quals decideix no incoar l'expedient.

 3. El procediment sancionador amb relació al dret d’accés a la informació dels diputats, sens perjudici del que estableix l’apartat 2, també es pot produir d’ofici o es pot instar per denúncia, d’acord amb el règim general que estableix la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 4. L’incompliment per part del Govern del deure de facilitar l’accés a la informació en els termes de l’article 5 quater pot donar lloc, com a mesura addicional i si ho demana el diputat afectat, a la inclusió en la primera sessió plenària que es convoqui d’una pregunta sobre els motius que han impedit de fer-ho. Si a criteri del diputat o del seu grup parlamentari la resposta no és prou fonamentada, es pot presentar una proposta de resolució davant la comissió corresponent. Aquesta proposta de resolució s'ha d'incloure en l’ordre del dia de la primera sessió que es convoqui.

 5. Si l’incompliment del deure de facilitar l’accés a la informació és imputable a un organisme dotat per llei d’independència funcional o autonomia especial, es pot demanar la compareixença del seu responsable davant la comissió corresponent perquè exposi els motius de la denegació i es pot presentar, si escau, una proposta de resolució davant la mateixa comissió d’acord amb el que estableix l’apartat 4.

 

CAPÍTOL II. Els deures dels diputats

 

Article 9 bis

Principis rectors.

 1. Els diputats han d’exercir el càrrec d’acord amb els principis d’integritat, honestedat, transparència, diligència, austeritat, actuació desinteressada, responsabilitat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentària.

 2. Els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS