ORDEN JUS/209/2015, de 30 de junio, de convocatoria de concurso para el otorgamiento de 15 plazas para la realización del curso Programa para la preparación de opositores a juez/a, fiscal y secretario/a judicial.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Rango de Ley:Orden
 
EXTRACTO GRATUITO

L’actual sistema d’accés a les carreres judicial, fiscal i de secretaris/àries de l’Administració de justícia fa convenient que el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia ofereixi un curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial per a persones que tinguin un coneixement acreditat del dret i de la llengua catalana, per tal d’afavorir –sens perjudici de les exigències generals de la seva funció– l’arrelament necessari per exercir la seva carrera a Catalunya. D’aquesta manera es preveu resoldre les mancances que l’experiència ha revelat en anteriors iniciatives orientades al mateix objectiu.

En virtut d’això,

Ordeno:

-1 Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria es regular la concessió en règim de concurrència competitiva de 15 places per al curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial, destinades a potenciar l’accés a la carrera judicial, fiscal i de secretaris/àries judicials de llicenciats/ades i/o graduats/ades en dret residents a Catalunya.

-2 Obertura de la convocatòria

Obrir la convocatòria pública per a la concessió d’aquestes beques per a l’exercici 2015-2019.

-3 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària és de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

-4 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució

4.1 La tramitació de l’expedient correspon al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, que també emetrà la proposta de resolució corresponent. Es faculta la directora del Centre per resoldre els dubtes i les incidències que es puguin produir en aquesta convocatòria. La resolució d’adjudicació de places correspon a la directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Els aspirants són seleccionats per una Comissió de selecció nomenada per la directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i presidida per la cap de l’Àrea d’Estudis i Formació de l’Administració de Justícia. La Comissió de selecció avaluarà els candidats d’acord amb el que preveu la base 8 de la convocatòria i elaborarà un informe de valoració que elevarà a l’òrgan instructor per tal que formuli la proposta de resolució corresponent.

4.2 La resolució d’adjudicació de places s’ha d’adoptar en el termini de quaranta-cinc dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi publicat una resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat, en els termes que preveu l’article 54.2. e ) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-5 Resolució i notificació

5.1 La resolució del procediment de concessió d’aquestes places serà objecte de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , així com al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ) i en el web del Centre ( justicia.gencat.cat/cejfe ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.2 La resolució de concessió o denegació de les places no exhaureix la via administrativa, i contra aquesta les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en els termes que estableixen els articles 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA