ORDEN GRI/126/2015, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Participa en la Escuela y se abre la convocatoria para el año 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a aquest Departament, entre d’altres, la funció de fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica i promoure la formació, la innovació i la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica.

Amb aquest Premi el Departament de Governació i Relacions Institucionals vol reconèixer la tasca de les comunitats educatives a l’hora de cercar fórmules per animar els alumnes a fer seva l’escola premiant les experiències i/o treballs que fomentin la participació a l’escola i la pràctica i l’aprenentatge dels valors democràtics.

Amb la finalitat de facilitar a les escoles que puguin preveure en la seva planificació noves experiències que fomentin la participació ciutadana en l’àmbit escolar o la pràctica o l’aprenentatge de valors democràtics a l’escola i que, a més, disposin de temps suficient per dur a terme aquestes experiències, es preveu que les convocatòries del Premi tinguin caràcter anual, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, a proposta del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria del Premi Participa a l’Escola per a l’any 2015. Els projectes o accions han d’haver estat desenvolupats durant el curs escolar 2014-2015.

Article 3

3.1 L’import destinat a l’atorgament d’aquest Premi és d’11.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries GO08D/448000100/1310/0000 i GO08D/470000100/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.

3.2 El Premi té dues modalitats, una per a escoles ubicades en municipis de fins a 20.000 habitants i una altra per a escoles ubicades en municipis de més de 20.000 habitants.

3.3 El centre guanyador del Premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebrà un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupat i un import màxim de 5.500,00 euros.

Article 4

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el D iari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 31 de juliol de 2015.

4.2 Les sol·licituds es presentaran mitjançant model normalitzat des de Tràmits gencat ( http://web.gencat.cat/ca/tramits/10274 ) o presencialment al Registre de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si escau, l’òrgan que la substitueixi (c/ Rivadeneyra, 6, 10a planta, 08002 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans electrònics s’han d’autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per a seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica).

En el cas que la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics des del web Tràmits gencat, haurà de descarregar i imprimir el document d’acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de deu dies hàbils, a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica (c/ Rivadeneyra, 6, 10a planta, 08002 Barcelona), d’acord amb les previsions de l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si no el presenta, es considerarà que la persona sol·licitant ha desistit de la seva petició.

4.3 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si escau, a l’òrgan que la substitueixi.

Article 5

5.1 La Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica o, si escau, l’òrgan que la substitueixi, actua com a òrgan instructor del Premi Participa a l’Escola.

5.2 L’òrgan competent per resoldre és la persona titular de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

5.3 Per avaluar les candidatures presentades es constitueix un jurat format per set persones, nomenades pel director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

5.4 El termini màxim per resoldre serà de quatre mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

5.5 La resolució s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.6 Contra la resolució d’atorgament, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i, potestativament, recurs de reposició davant de la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Article 7

Aquesta Ordre deroga l’Ordre GRI/82/2014, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del Premi Participa a l’Escola i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Barcelona, 7 de maig de 2015

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Bases reguladores del Premi...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA