ORDEN BSF/289/2015, de 16 de septiembre, por la que se aprueban las bases para la concesión de la ayuda económica, sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, para familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, y se abre la convocatoria para los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El títol 1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 16 recull expressament el dret de totes les persones a rebre ajuts públics per atendre les càrregues familiars d’acord amb els requisits que s’estableixin, alhora que a l’article 40 preveu com a principi rector el mandat als poders públics de promoure mesures econòmiques i normatives de suport a les famílies. Així mateix, l’article 166.4 de l’Estatut determina la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de promoció de les famílies i de la infància.

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, exerceix les atribucions en l’àmbit de les famílies, tasca que duu a terme a través de la Secretaria de Família d’acord amb el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família.

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, regula els ajuts econòmics destinats a donar suport a les famílies per millorar el benestar, la qualitat de vida i la protecció dels seus membres. Igualment, entre les seves disposicions, l’article 3 estableix que les disposicions d’aquesta Llei també són aplicables a l’acolliment i a les altres situacions jurídiques a les quals les lleis atribueixin o reconeguin els mateixos efectes jurídics que a la família, i la disposició addicional 3 preveu que en el desplegament reglamentari es tingui en compte la problemàtica específica de les famílies monoparentals i la de les famílies nombroses. Finalment, la disposició addicional 4, relativa a la perspectiva de gènere, s’ha d’introduir en el desplegament reglamentari de la Llei.

La protecció econòmica familiar es configura com un element per fer front a les noves necessitats que comporta l’arribada d’un fill o filla per a la família, com també per ajudar a conciliar la vida familiar i laboral. Per aquest motiu, i tenint en compte la situació socioeconòmica actual de Catalunya, l’ajut que regula aquesta Ordre té l’objectiu d’afavorir les famílies amb més dificultats econòmiques per tal de prevenir possibles situacions de vulnerabilitat.

Vist el que s’ha exposat anteriorment, i d’acord amb l’àmbit objectiu d’aplicació del règim jurídic de les subvencions, són aplicables a aquests ajuts el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En ús de les facultats que m’atorga la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L’objecte d'aquesta Ordre és aprovar les bases per a la concessió de l’ajut econòmic, sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, i obrir la convocatòria per als períodes compresos entre l’1 de juliol de 2015 i el 31 de desembre de 2015 (ambdues dates incloses) i l’1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2016 (ambdues dates incloses).

Article 2

Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya per als anys 2015 i 2016 amb càrrec a la qual s’imputen els ajuts per a les famílies és la BE05 D/480000100/313.

2.2 La quantia inicial disponible és de 5.500.000 euros. Aquesta dotació es pot ampliar en un 30% en funció de la disponibilitat pressupostària.

2.3 La concessió d’ajuts plurianuals queda condicionada a l’aprovació, per part del Govern de la Generalitat, de la despesa pluriennal corresponent.

Article 3

Terminis i presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de la data de naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l’ajut econòmic.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l’1 de juliol de 2015 i la data de publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el termini de presentació de sol·licituds finalitza als 30 dies naturals comptats des de l’endemà d’aquesta publicació.

Article 4

Competència i termini màxim per resoldre

4.1 La tramitació de les sol·licituds correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família i la resolució, a la persona titular de la Subdirecció General de la Secretaria de Família.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució a través de correu certificat és de quatre mesos a comptar de l’endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud d’atorgament de l’ajut s’entén desestimada.

Article 5

Causes de modificació de la resolució

Per part de l’òrgan concedent, és causa de modificació de les resolucions de concessió la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció com a conseqüència de les restriccions que es puguin derivar del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 6

Recursos

Contra la resolució de concessió o denegació de l’ajut, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada en el termini d’un mes davant la persona titular de la Subdirecció de la Secretaria de Família o de la persona titular de la Secretaria de Família, que és l’òrgan competent per resoldre, en els termes que estableixen els articles 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Disposició addicional

Les sol·licituds de la convocatòria que regula l’Ordre BSF/382/2014, de 15 de desembre, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de l’ajut econòmic sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar, per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, pendents de resoldre i que compleixin els requisits de la convocatòria, s’han d’abonar a càrrec de la partida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA