ORDEN ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2020, amb el vistiplau previ del Govern mitjançant l'Acord de 15 de juliol de 2014, ha estat aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d’execució C(2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015 i preveu dins de la mesura 16 l’operació 16.01.01, ajuts destinats a la Cooperació per a la innovació: Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Per al període 2014-2020, la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea, que ha d’aplicar-se de manera horitzontal en relació amb altres prioritats de desenvolupament rural. La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d’emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals, així com l’augment de la competitivitat i la diversificació del sector. En línia amb aquesta prioritat, un dels objectius o reptes del Pla de desenvolupament rural de Catalunya és estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va definir com una de les seves prioritats l’impuls i la coordinació de l'R+D i la innovació del sector agroalimentari i rural de Catalunya. Aquest compromís es va formalitzar amb l’aprovació del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020 per mitjà de l’Acord de Govern GOV/85/2013, de 18 de juny (DOGC núm. 6401, 20.6.2013). Un dels manaments del Pla va ser la creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària com a òrgan i espai de participació del sector i tots els agents implicats per desenvolupar el Pla estratègic, adaptar-lo a la realitat i a les necessitats més prioritàries del sector en matèria de recerca i innovació, i per facilitar, alhora, la transferència de tot el coneixement que se’n dedueixi al conjunt del sector per fer-lo més competitiu. Així mateix, el Consell té el manament, entre d’altres, de vetllar pel bon funcionament de la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya, un instrument creat per a la difusió dels resultats de les iniciatives i projectes innovadors de l’àmbit agroalimentari amb el propòsit d’afavorir el treball col·laboratiu entre empreses i agents de la recerca de Catalunya. El Consell Català de la Innovació Agroalimentària i la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya van ser creats pel Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació del sector agroalimentari Catalunya (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014).

Els ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre donen resposta a les prioritats de desenvolupament rural de la Unió Europea de foment de la innovació i de la transferència tecnològica als sectors agroalimentari i forestal i en les zones rurals i els focus àrea 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D i 5E establerts en el Reglament (UE) 1305/2013. Així mateix, dóna resposta als objectius transversals de medi ambient i canvi climàtic.

El Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

D’altra banda, i d’acord amb l’article 38 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Unió definirà i aplicarà una política comuna d’agricultura i pesca. Les normes previstes per a l’establiment o el funcionament del mercat interior seran aplicables als productes que figuren a la llista de l’annex I del Tractat, entre els quals no figuren els productes del sector forestal. En aquest cas, i amb excepció de la producció de suro natural en brut o simplement preparat, el material de rebuig de suro, el suro triturat, granulat o polvoritzat, els ajuts al sector forestal se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis .

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm.165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell i del Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol, que estableix disposicions d’aplicació al Reglament (UE) 1306/2013.

D’acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que s’ha pogut constatar que un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d’aquests ajuts, es posa a disposició dels interessats la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari i forestal mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació, a través de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (plantejament i redacció de projectes innovadors) i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, d’acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya del període 2014-2020, les quals es publiquen en els annexos 1 i 2, respectivament, d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar, per a l’any 2015, els ajuts següents d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article anterior:

2.1.1 Ajuts a la creació de Grups Operatius per a les despeses de plantejament i redacció de projectes d’innovació realitzats per aquests grups (annex 1).

2.1.2 Ajuts a la realització de projectes pilot innovadors, per part d’aquests grups (annex 2).

2.2 Per a aquesta convocatòria només es podrà optar a una de les dues modalitats d’ajut descrites a l’article 2.1 precedent.

2.3 El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, que computen des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

2.4 Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 3.500.000 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. L’aportació financera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb naturalesa de crèdit plurianual, és d’1.995.000 euros, que representen el 57% del finançament, i va a càrrec de la partida pressupostària AG06D/770000100/5740 dels pressupostos del DARP distribuïts de la manera següent: 897.750 euros corresponen a l’anualitat 2016 i 1.097.250 euros, a l´anualitat 2017. La resta de finançament, 1.505.000 euros, va a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.

2.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de priorització que s’estableixen a l’apartat 8.1 de l’annex 1, en el cas d’ajuts a la creació de Grups Operatius, o de l’apartat 8.1 de l’annex 2, en el cas d’ajuts a la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests Grups Operatius. Així mateix, es tindran en compte els imports màxims següents per línia d’ajut:

  1. Ajuts a la creació de Grups Operatius (plantejament i redacció de projectes innovadors): fins a un import màxim de 500.000 euros de l’anualitat 2016, dels quals 285.000 euros van a càrrec del DARP.

  2. Ajuts a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius: fins a un import màxim d'1.075.000 euros de l’anualitat 2016, dels quals 612.750 euros van a càrrec del DARP, i de 1.925.000 euros de l’anualitat 2017, dels quals 1.097.250 són a càrrec del DARP.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA