ORDEN ARP/257/2015, de 14 de agosto, por la que se modifica la Orden ARP/295/2004, de 19 de agosto, por la que se declara la existencia oficial de la plaga mosca mediterránea de la fruta, Queratitis capitata Wiedemann, y se establecen medidas obligatorias de lucha.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 30 d’agost de 2004 es va publicar l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost, per la qual es declara l’existència oficial de la plaga mosca mediterrània de la fruita, Ceratitis capitata Wiedemann, i s’estableixen mesures obligatòries de lluita.

Atès el que indica el Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, on s’especifica que per ordre del/de la conseller/a competent en matèria de sanitat vegetal es podrà qualificar d'utilitat pública la lluita contra una plaga i establir totes aquelles mesures de protecció i de lluita que es consideri necessari;

Atès que l’experiència adquirida aquests darrers anys en la lluita contra aquesta plaga, i la publicació de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, transposada pel Reial decret 1311/2012, del 14 de setembre, que té com a objectiu la minimització de la utilització de productes fitosanitaris, i que a l'article 10 especifica que els agricultors disposaran d’una persona que els assessori respecte a com dur a terme el control de plagues, es considera que s’han de revisar les mesures obligatòries de lluita contra aquesta plaga.

A proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l’article 4 de l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost, el qual queda redactat de la manera següent:

“Per prevenir el desenvolupament de les poblacions de mosca mediterrània de la fruita a Catalunya, s’adoptarà, en les plantacions de cítrics i fruiters hostes de la plaga, a les zones que s’esmenten a l’annex 1, la recollida obligatòria dels fruits abandonats a l’arbre i la retirada o la destrucció, per aixafada o picada, de la fruita que hi hagi a terra."

Article 2

Es modifica l’article 8 de l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost, el qual queda redactat de la manera següent:

Es prohibeix a tot el territori de Catalunya efectuar abocaments de fruits de rebuig susceptibles de ser afectats per la mosca mediterrània de la fruita, o mantenir-los exposats a la intempèrie.

Article 3

Es deroguen els articles 3, 5, 6 i 7 de l’Ordre ARP/295/2004, de 19 d’agost.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el director/a competent en matèria de sanitat vegetal per modificar mitjançant resolució l’annex. Aquesta resolució es farà pública a través de la seva publicació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA