ORDEN AAM/191/2015, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden ARP/259/2006, de 22 de mayo, por la que se declara la existencia oficial en Cataluña de la plaga de la mosca del olivo, Bactrocera oleae, y se establecen medidas obligatorias de lucha.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 29 de maig de 2006 es va publicar l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la qual es declara l'existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l'olivera, Bactrocera oleae , i s'estableixen mesures obligatòries de lluita.

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, amb l’objectiu de reduir els riscos i els efectes de l’ús dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives de lluita.

L’article 1 de l’esmentada directiva indica que cal fomentar la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com les alternatives no químiques als plaguicides, i l’article 9 estableix que els estats membres garantiran la prohibició de les polvoritzacions aèries, llevat de casos excepcionals i complint determinats requisits.

D’altra banda, el Decret 137/2014, de 7 d’octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals, estableix que per ordre del/de la conseller/a competent en matèria de sanitat vegetal, es podran establir totes aquelles mesures de protecció i de lluita que es consideri necessari, contra una plaga declarada d’utilitat pública.

D’acord amb l’experiència adquirida en aquests darrers anys en la prevenció i lluita contra aquesta plaga es considera necessària una modificació de les mesures de prevenció i lluita contra la plaga de la mosca de l’olivera i de les mesures fitosanitàries addicionals respecte de les adoptades quan es va declarar l’existència de la plaga.

A proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l’article 3 de l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, el qual queda redactat de la manera següent:

El departament competent en matèria d’agricultura i sanitat vegetal, amb la col·laboració de les agrupacions de defensa vegetal dedicades al cultiu de l’olivera, realitzarà anualment una prospecció de la plaga per tal d’avaluar la dinàmica de les seves poblacions. Amb els resultats d’aquesta prospecció es determinaran les zones i els moments més adients per a la realització correcta de les accions de lluita contra la plaga.

Article 2

Es modifica l’article 5 de l’Ordre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA