LEY 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC › Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (1.49 MB) Dades del document Tipus de document Ley

Data del document 27/12/1996

Número del document 017/1996

Número de control 96359054

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

Dades del DOGC Número 2300

Fecha 31/12/1996

Sección DISPOSICIONES

Página 13507

Veure-les totes Afectacions Afectacions passives (32) Afectacions actives (1) Modifica article 23 , 24 de la LLEI 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional número 185/1995, del 14 de desembre, s’ha modificat substancialment allò que regula la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, distingint aquells que tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic, els quals resten sotmesos al principi de reserva de llei en els termes de l’esmentada Sentència, dels que poden ésser objecte de regulació i creació per una disposició de rang inferior.

Aquesta circumstància obliga a donar cobertura legal als preus que han d’ésser objecte, segons l’esmentada Sentència, d’una llei i que actualment es regulen per decret o per ordre.

En compliment d’aquesta exigència, aquesta Llei no es limita a fer una mera enumeració dels preus públics als quals dóna cobertura, sinó que, a més, en recull els elements essencials, com són l’objecte, el subjecte obligat al pagament i la quantia, amb l’abast que resulta de la doctrina constitucional sobre el principi de reserva de llei de l’article 31.3 de la Constitució espanyola, la qual no impedeix, com a complement de regulació, la utilització de la norma reglamentària. En aquest sentit, el desplegament reglamentari és el vigent actualment o bé el que pugui aprovar-se en el futur.

La doctrina continguda en la Sentència esmentada obliga a modificar els articles 23 i 24 de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics, adequant-ne el redactat a la nova situació.

Finalment, es considera convenient, per la mateixa dinàmica de la figura dels preus públics, d’autoritzar que per llei de pressupostos se’n pugui modificar la quantia.

Capítol I Preus públics aplicables pels diversos departaments de la Generalitat

Article 1

Preu de venda d’impresos de subministrament oficial.

 1. S’aproven els preus de venda dels impresos que són de subministrament oficial i d’ús obligatori pels administrats en llurs relacions amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

 2. L’import del preu dels diferents impresos subministrats per cada departament o pels organismes autònoms que en depenen ha d’ésser aprovat mitjançant una ordre del conseller respectiu. En tot cas, el preu unitari de l’imprès ha de coincidir amb l’import del seu cost arrodonit a l’alça fins al múltiple de 10 més proper.

Article 2

Preu pel servei de realització de fotocòpies.

 1. S’aprova el preu públic del servei de fotocòpies de l’Administració de la Generalitat, que s’ha de percebre per la prestació d’aquest servei quan sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l’Administració.

 2. Les tarifes a aplicar són les següents:

 1. Fotocòpies estàndard en full DIN A4: 5 pessetes per unitat.

 2. Fotocòpies en full DIN A3: 10 pessetes per unitat.

 3. Fotocòpies en full DIN A1: 150 pessetes per unitat.

 4. Fotocòpies en rotlle: 250 pessetes per unitat.

Capítol II Preus del Departament de la Presidència

Article 3

Preu públic pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

 1. S’aprova el preu públic per la prestació del servei de guarda de vehicles a la muntanya de Montserrat, a percebre per l’organisme autònom Patronat de la Muntanya de Montserrat.

 2. Aquest preu s’ha d’exigir, en les condicions que s’estableixen a continuació, per l’ús de l’aparcament quan no estigui afectat al servei del Patronat de la Muntanya de Montserrat, segons els supòsits determinats anualment per acord d’aquest.

 3. Les tarifes relacionades en l’apartat 5 s’acrediten a partir d’haver transcorregut una hora des del moment de l’inici de l’ús d’aquest servei en l’abonament de qualsevol quantitat, per a tot tipus de vehicle, excepte per als autocars, que s’acrediten des del moment inicial.

 4. S’estableixen les següents bonificacions en el pagament de les tarifes relacionades en l’apartat 5:

  1. Les persones que participen en esdeveniments i en activitats que transcorren dins la zona urbana de la muntanya de Montserrat i són organitzats per persones, associacions i grups de caràcter religiós, cultural, esportiu o de naturalesa anàloga poden gaudir d’una bonificació de 50, 100, 150 o 200 pessetes, en funció dels casos, sempre que tinguin una autorització escrita de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat o, en casos excepcionals o d’urgència, d’un dels dos vicepresidents del Patronat. L’autorització ha de determinar l’abast subjectiu, objectiu, quantitatiu i temporal del benefici.

  2. Les persones no compreses en la lletra a que s’allotgen al recinte urbà i al càmping de Montserrat, als refugis de la muntanya, i també les que fan ús dels serveis de restauració i d’hoteleria al recinte urbà de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d’una bonificació única de 100 pessetes, la qual s’ha de regular per via reglamentària.

 5. Tarifes per a la guarda de vehicles a la muntanya de Montserrat:

  1. De dia (de les 6 a les 22 hores)

  T=turismes; M=motos; A=autocars.

  Màxim temps T M A
  1 hora ---------------- 0 0 400
  Tot el dia ------------- 450 300 1.300
  3 dies------------------ 600 450 1.800
  7 dies ----------------- 700 500 3.000
  15 dies---------------- 1.000 700 _
  30 dies---------------- 1.500 1.000 _
  60 dies---------------- 2.000 1.500 _
  b) De nit (de les 22 a les 6 hores)

  Tota la nit o fracció T M A
  150 100 500
  Article 4 Preu públic de les publicacions de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya
 6. S’aproven els preus públics a percebre per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya per la subscripció, per la publicació d’anuncis i per altres serveis del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 7. Les tarifes són les que s’especifiquen a continuació:

  Primer. S’autoritza el Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya perquè pugui acordar-ne l’increment fins a un 5 %, per raó de la repercussió de la incidència de les deu edicions que s’han de fer del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cinc en català i cinc en castellà.

  1. El preus de la subscripció, segons la data en què aquesta s’efectuï, són els següents:

   Període Import
   De gener a desembre .................... 19.550
   De febrer a desembre ................... 17.921
   De març a desembre ..................... 16.292
   D’abril a desembre ..................... 14.663
   De maig a desembre ..................... 13.033
   De juny a desembre ..................... 11.404
   De juliol a desembre ................... 9.775
   D’agost a desembre ..................... 8.146
   De setembre a desembre ................. 6.517
   D’octubre a desembre ................... 4.888
   De novembre a desembre ................ 3.258
   El mes de desembre ..................... 1.629
   b) Totes les subscripcions al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya són de pagament.
  2. El preu de venda d’exemplars solts és de 130 pessetes per unitat. El preu de venda d’exemplars endarrerits corresponents a un mínim d’un mes anterior a l’últim número publicat és de 200 pessetes. Els preus són els mateixos per a l’edició catalana i per a la castellana.

   Segon. Els preus de la col·lecció enquadernada del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per anys, són els següents:

   Període (anys) Import
   1977-78 (1 volum) ...................... 5.500
   1979 (2 volums) ........................ 7.700
   1980 (2 volums) ........................ 12.100
   1981 (2 volums) ........................ 12.100
   1982 (4 volums) ........................ 16.500
   1983 (4 volums) ........................ 16.500
   1984 (4 volums) ........................ 16.500
   1985 (4 volums) ........................ 24.200
   1986 (4 volums) ........................ 24.200
   1987 (4 volums) ........................ 24.200
   1988 (4 volums) ........................ 24.200
   1989 (4 volums) ........................ 24.200
   1990 (4 volums) ........................ 26.400
   1991 (4 volums) ........................ 26.400
   1992 (12 volums) ....................... 48.600
   1993 (12 volums) ....................... 48.600
   1994 (12 volums) ....................... 48.600
   1995 (12 volums) ....................... 48.600
   a) El preu unitari de cada volum s’ha de determinar dividint el preu total de la col·lecció de l’any corresponent pel nombre de volums que la componen.
  3. El preu unitari del volum de la col·lecció enquadernada per a l’any 1996 és de 4.050 pessetes. El preu total s’ha de determinar d’acord amb els volums que la componen.

   Tercer. El preu de la subscripció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en paper i microfitxes, conjuntament, que inclou la tramesa de tots els exemplars i dels índexs trimestrals en l’edició que se sol·liciti, catalana o castellana, és de 43.680 pessetes.

  4. La subscripció és efectiva, per períodes mensuals, a partir del mes següent al de la data de formalització, i sempre fins el 31 de desembre.

  5. Els preus de la subscripció, segons la data en què aquesta s’efectuï, són els següents:

   Període Import
   De gener a desembre .................... 43.680
   De febrer a desembre ................... 40.040
   De març a desembre ..................... 36.400
   D’abril a desembre ..................... 32.760
   De maig a desembre ..................... 29.120
   De juny a desembre ..................... 25.480
   De juliol a desembre ................... 21.840
   D’agost a desembre ..................... 18.200
   De setembre a desembre ................. 14.560
   D’octubre a desembre ................... 10.920
   De novembre a desembre ................. 7.280
   El mes de desembre ..................... 3.640
   Quart. El preu de la subscripció al DOGC en microfitxes, que inclou la tramesa de les microfitxes de tots els diaris i dels índexs trimestrals en l’edició que se sol·liciti, catalana o castellana, és de 27.840 pessetes.
  6. La subscripció és efectiva, per períodes mensuals, a partir del mes següent al de la data de formalització i sempre fins el 31 de desembre.

  7. Els preus de la subscripció, segons la data en què aquesta s’efectuï, són els següents:

   Període Import
   De gener a desembre .................... 27.840
   De febrer a desembre ................... 25.520
   De març a desembre ..................... 23.200
   D’abril a desembre ..................... 20.880
   De maig a desembre ..................... 18.560
   De juny a desembre ..................... 16.240
   De juliol a desembre ................... 13.920
   D’agost a desembre ..................... 11.600
   De setembre a desembre ................. 9.280
   D’octubre a desembre ................... 6.960
   De novembre a desembre ................. 4.640
   El mes de desembre ..................... 2.320
   c) El preu de venda de microfitxes d’exemplars solts és de 250 pessetes per unitat.
  8. Els preus de la col·lecció completa per anys són els següents:

   Període (anys) Import
   1989 ................................... 21.500
   1990 ................................... 21.700
   1991 ................................... 21.700
   1992 ................................... 22.000
   1993 ................................... 22.000
   1994 ................................... 22.000
   1995 ................................... 22.000
   Cinquè. Els preus de la col·lecció completa del DOGC en microfilms, per anys, són els següents:

   Període (anys) Import
   1977-80 (ambdós inclosos) .............. 7.850
   1981 ................................... 10.650
   1982 ................................... 15.675
   1983 ................................... 15.675
   1984 ................................... 15.675
   1985 ................................... 15.675
   1986 ................................... 15.675
   1987 ................................... 24.650
   1988 ................................... 24.650
   1989 ................................... 24.650
   1990 ................................... 24.650
   1991 ................................... 24.650
   1992 ................................... 24.650
   1993 ................................... 24.650
   1994 ................................... 24.650
   Sisè. El preu dels anuncis no sotmesos a exempció per la normativa vigent és de 3,14 pessetes per espai i mil·límetre d’alçada. El preu dels anuncis amb termini d’urgència és de 6,28 pessetes per espai i mil·límetre d’alçada. En aquests preus s’inclou la publicació en totes dues edicions, la catalana i la castellana.

   Setè. Subscripció conjunta al DOGC en suport paper i per Internet i subscripció únicament per Internet:

  9. El preu de la subscripció anual conjunta al DOGC en paper i per Internet és de 40.000 pessetes. Per als períodes temporals inferiors s’ha de reduir aquest import en 1.629 pessetes per cada mes de menys, amb un mínim de 22.079 pessetes per al mes de desembre.

  10. El preu de la subscripció per a l’any 1997 al DOGC per Internet és de 30.000 pessetes. Per als períodes temporals inferiors s’ha de reduir aquest import en 1.000 pessetes per cada mes de menys, amb un mínim de 19.000 pessetes per al mes de desembre.

   Vuitè. Accés en línia a la base de dades del DOGC.

  11. Aquest accés requereix la instal·lació en l’ordinador de l’usuari d’un paquet informàtic, el preu de venda del qual és de 95.000 pessetes.

  12. El preu de la subscripció és el mateix que el del DOGC en suport paper. El preu del minut de consulta és de 78 pessetes. El preu de les actuacions especials és de 6.000 pessetes. El preu del suport tècnic és de 5.500 pessetes.

   Novè. El preu de recerca i reproducció de textos del DOGC és de 25 pessetes per pàgina.

   Capítol III Preus del Departament d’Ensenyament

Article 5

Preu públic per la prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

 1. S’aprova el preu públic a percebre per l’Escola Superior de Conservació de Béns Culturals de Catalunya per la prestació dels seus serveis docents.

 2. Són obligades a pagar el preu estipulat les persones que sol·liciten la prestació dels serveis que es detallen en la tarifa.

 3. Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

 4. Gaudeixen de l’exempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes que tenen la condició de becaris amb càrrec als pressupostos de l’Estat. A l’efecte de la formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la tarifa. No obstant això, els alumnes que no acrediten oportunament l’obtenció d’aquest benefici són obligats al pagament immediat del preu públic establert, sense que calgui el requeriment previ de l’Administració, amb el benentès que la falta de pagament determina necessàriament l’anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic.

 5. Les tarifes per al curs 1997 són les que s’especifiquen a continuació:

  Primer. Matrícula:

  1. Curs complet: 92.100 pessetes.

  2. Assignatura anual: 3.070 pessetes per cada hora setmanal de l’assignatura.

  3. Assignatura quadrimestral: 1.535 pessetes per cada hora setmanal de l’assignatura.

   Segon. Proves d’accés: 7.369 pessetes.

   Tercer. Projecte de final de carrera: 13.543 pessetes.

   Quart. Secretaria:

  4. Expedient acadèmic, certificacions acadèmiques o trasllat

   d’expedient acadèmic: 2.581 pessetes.

  5. Compulsa de documents: 548 pessetes.

  6. Expedició de targeta d’identitat: 558 pessetes.

 6. La forma de pagament i altres característiques són les fixades pels articles 3 i 4 i per la disposició addicional del Decret 212/1995, de l’11 de juliol.

Article 6

Preu públic per l’obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC).

 1. S’aprova el preu públic a percebre pel Departament d’Ensenyament per l’obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC) a Catalunya.

 2. Tarifes: es fixa l’import de 14.000 pessetes per l’obtenció dels esmentats certificats.

Capítol IV Preus del Departament de Cultura

Article 7

Preu públic per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars.

 1. S’aprova el preu públic per la realització de sessions fotogràfiques i de filmacions, d’enregistraments de concerts i similars i per la utilització de monuments per a exposició i actes diversos, a percebre pel Departament de Cultura i els seus organismes autònoms.

 2. Les tarifes són les que s’especifiquen a continuació:

Primer. Realització de fotografies i filmacions de monuments.

 1. Reportatge fotogràfic:

  Fins a 2 hores: 10.000 pessetes.

  1 dia: 40.000 pessetes.

 2. Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema, i similars:

  Tarifa de lloguer: 50.000 pessetes per dia.

  Tarifa de serveis: 10.000 pessetes per dia.

  En el cas que calgui tancar el monument a la visita pública:

  Tarifa de lloguer: 100.000 pessetes per dia.

  Tarifa de serveis: 10.000 pessetes per dia.

  Els serveis inclosos en la tarifa són: llum, neteja

  ordinària, assistència del personal del monument, megafonia i altres serveis existents. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.

  Segon. Enregistraments de concerts i similars en els monuments.

  Tarifa de lloguer: 50.000 pessetes per dia.

  Tarifa de serveis: 10.000 pessetes per dia.

  En el cas que calgui tancar el monument a la visita pública:

  Tarifa de lloguer: 100.000 pessetes per dia.

  Tarifa de serveis: 10.000 pessetes per dia.

  Els serveis inclosos en la tarifa són: llum, neteja ordinària, assistència del personal del monument, megafonia i altres serveis existents. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import.

  Tercer. Utilització dels monuments per a exposicions.

 3. Exposicions obertes en l’horari normal de visita pública del monument i compatibles amb aquesta:

  Tarifa de lloguer: 10.000 pessetes per dia.

  Tarifa de serveis: 10.000 pessetes per dia.

 4. Si l’exposició és oberta en hores no compreses en l’horari normal de visita pública del monument, s’ha d’incrementar el preu amb l’import de les despeses originades.

 5. En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del monument, els organitzadors han de satisfer l’import addicional corresponent als ingressos per venda d’entrades que el Departament de Cultura deixa de percebre. Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris de l’any anterior per les tarifes vigents en el moment de fer l’exposició i pel nombre de dies que dura l’exposició.

  Quart. Utilització dels monuments per a actes diversos.

 6. S’estableix una tarifa de 50.000 pessetes per la utilització de fins a dues hores dels monuments següents: el castell de Cardona, la casa Rafael de Casanova, el monestir de Sant Cugat del Vallès, la casa Prat de la Riba, el castell d’Escornalbou, el mausoleu de Centcelles, el jaciment dels Munts, la cartoixa d’Escaladei, el castell de Miravet, l’església de Sant Francesc de Montblanc, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, el jaciment del Molí de l’Espígol, i la canònica de Santa Maria de Vilabertran.

 7. En els monuments de Sant Pere de Rodes, de Santes Creus i de la Seu Vella de Lleida la tarifa és de 75.000 pessetes.

  Cinquè. Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres.

 8. La tarifa dins l’horari de visita pública del monument és de 3.000 pessetes l’hora.

 9. La tarifa fora de l’horari de visita pública del monument és de 5.000 pessetes l’hora.

  Capítol V Preus del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Article 8

Preu públic per l’edició i la venda dels llibres de reclamacions.

 1. Es crea el preu públic a percebre per la Direcció General de Transport per l’edició i la venda dels llibres de reclamacions.

 2. Són obligades a pagar el preu estipulat les empreses concessionàries o les titulars dels serveis del transport de viatgers per carretera i d’estacions de transport de viatgers.

 3. Tarifa: la quantia del preu públic es fixa en 180 pessetes.

Article 9

Preu públic per l’ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic dependents del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 1. Es crea el preu públic:

  1. Per l’ocupació de terrenys o per la utilització de béns de domini públic i l’aprofitament de llurs materials en virtut de concessions o d’autoritzacions del Departament, en l’àmbit de les seves competències en matèria de transport, a percebre per la Direcció General de Transports.

  2. Per l’ocupació de terrenys o per la utilització de béns de domini públic i l’aprofitament de llurs materials que es fan en virtut de concessions o d’autoritzacions del Departament, en l’àmbit de les seves competències en matèria de xarxa de carreteres de titularitat de la Generalitat, a percebre per la Direcció General de Carreteres.

 2. Són obligats a pagar el preu estipulat els titulars de les concessions o les autoritzacions i les persones físiques o jurídiques que s’hi subroguin.

 3. Tarifes: la quantia del preu públic es fixa en el 4%, a aplicar sobre l’import que resulti de la valoració següent:

  1. Per l’ocupació de terrenys de domini públic: el valor del terreny ocupat tenint en compte els valors dels terrenys contigus i els beneficis que els concessionaris n’obtenen per la proximitat a les vies de comunicació o a les obres marítimes o hidràuliques. L’esmentada valoració s’ha de fer d’acord amb el valor cadastral de terrenys de situació anàloga.

  2. Per la utilització del domini públic: si es pot valorar, s’utilitza aquest valor com a base; en cas contrari, s’utilitzen els valors dels materials que es beneficien de la utilització.

  3. Per l’aprofitament de materials: si es consumeixen, s’utilitza com a base el valor dels materials consumits i, si no es consumeixen, s’aplica com a base la utilitat que en reporta l’aprofitament.

 4. La fixació de l’import a què fan referència les lletres a, b i c correspon al servei encarregat de la inspecció.

 5. El preu públic s’acredita mitjançant l’atorgament de la concessió o l’autorització corresponents respecte a l’anualitat en curs. En les successives anualitats de

  vigència de la concessió, l’acreditament es produeix l’1 de

  gener de cada any.

 6. En els supòsits inclosos en l’apartat 3. a i b el preu es prorrateja per semestres.

Article 10

Preus públics a percebre per la Comissió de Ports de Catalunya.

Es creen els següents preus públics, a percebre per la Comissió de Ports de Catalunya: G. Serveis portuaris generals Tarifa G-1. Entrada i estada de vaixells: per la utilització de les aigües del port, dels canals d’accés, de les obres d’abric i de les zones d’ancoratge; és aplicable, en la quantia i en les condicions que posteriorment s’indiquen, a tots els vaixells que entrin a les aigües del port. Són obligats a pagar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzin els serveis indicats.

Primer. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són el volum del vaixell, mesurat pel seu arqueig brut (GT) determinat d’acord amb el Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, fet a Londres el 23 de juny de 1969, el temps d’estada d’aquest en cada zona del port i la classe de navegació.

Segon. La quantia de la tarifa és la següent:

 1. El vaixell ha de pagar per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d’arqueig) o fracció, en funció del temps d’estada, les quantitats següents:

  1r. Per a vaixells fins a 5.000 GT, 1.652 pessetes per períodes complets de vint-i-quatre hores o fraccions superiors a sis hores.

  2n. Per a vaixells de més de 5.000 GT, 1.815 pessetes, per períodes de vint-i-quatre hores o fraccions superiors a sis hores.

 2. Per a períodes de temps amb fraccions inferiors a sis hores s’aplica una tarifa del 50% de les tarifes anteriors.

 3. En els ports industrials objecte de concessió la tarifa a aplicar és del 60% de les tarifes anteriors, segons la classe de navegació efectuada.

 4. La quantia de la tarifa a aplicar als vaixells que entrin en els ports en arribada forçosa és la meitat de la que els correspondria per aplicació d’aquestes regles, sempre que no utilitzin cap dels serveis de la Comissió de Ports de Catalunya o de particulars. S’exclouen d’aquesta condició les peticions de serveis que tinguin per objecte la salvaguarda de vides humanes en el mar.

  Tercer.

 5. Reducció, pel tipus de navegació, als vaixells que fan navegació entre ports europeus: s’aplica el 50% de la tarifa establerta. Si es tracta de navegació amb les Balears i les Canàries, s’aplica el 25%.

 6. Quan pel tipus de navegació d’entrada en el port exterior i cabotatge europeu, en els casos definits per la lletra a es tingui dret a una tarifa reduïda diferent de la corresponent a l’aplicable pel tipus de navegació de sortida, s’hi aplica la semisuma d’ambdues.

  Quart. Reducció pel nombre d’escales.

 7. Als vaixells que efectuïn més de dotze escales en el port durant l’any natural, se’ls apliquen les tarifes següents:

  1r. En les escales 13 a 24: el 75% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.

  2n. En les escales 25 a 40: el 50% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.

  3r. A partir de l’escala 41: el 25% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.

 8. En les línies de navegació amb qualificació de regulars, sempre que abans de l’acreditació de la tarifa aquesta condició estigui suficientment documentada davant la Comissió de Ports de Catalunya, les tarifes aplicables, en funció del tipus de navegació, als vaixells que efectuïn més de dotze escales en el port durant l’any natural poden ésser:

  1r. En les escales 13 a 24: el 90% de la tarifa.

  2n. En les escales 25 a 50: el 80% de la tarifa.

  3r. En les escales 51 a 100: el 70% de la tarifa.

  4t. A partir de l’escala 101: el 60% de la tarifa.

 9. Per a vaixells superiors a 15.000 GT, l’esglaonat s’aplica a partir de l’escala 6.

 10. La denegació d’aquestes reduccions ha d’ésser motivada.

 11. Per als vaixells que s’incorporen a una línia i poden optar a l’aplicació d’aquestes tarifes reduïdes, és condició necessària que abans de l’entrada en port es justifiqui aquesta circumstància documentalment davant la Comissió de Ports de Catalunya: rutes, freqüències i, si escau, tarifes.

 12. Als efectes del còmput d’escales, s’acumulen en cada port totes les entrades dels vaixells d’una mateixa companyia armadora i d’una mateixa línia regular.

 13. Les reduccions dels apartats a, b i c són incompatibles entre si, és a dir, la reducció per nombre d’escales aplicables a un vaixell és incompatible amb l’aplicable, en tot cas, com a integrant d’una línia regular.

  Cinquè. Reducció per prevenció de la contaminació, segons el conveni Marpol, I, II i IV.

 14. La Comissió de Ports de Catalunya pot concedir una reducció en aquesta tarifa de fins a 3.000 pessetes per tona de residu lliurat, amb un límit del 10%, als vaixells que acreditin haver descarregat en una instal·lació del port gestionada per una empresa autoritzada per a expedir certificats Marpol llurs residus oliosos procedents de llurs sentines els residus procedents de desllastaments, de rentat de tancs o de desgasificació no donen dret a aquesta reducció, inclosos en l’annex I del conveni Marpol 73/78, o llurs residus químics inclosos en l’annex II, o llurs aigües brutes incloses en l’annex IV. Això sempre que l’esmentat vaixell mantingui el llibre de registre de residus, el qual ha de reflectir de forma sistemàtica i garantida el lliurament d’aquests productes a una empresa autoritzada per a recollir-los i tractar-los, i en el qual es comprovi fiablement, a judici de la Comissió de Ports de Catalunya, que l’esmentat vaixell dóna als seus residus un tractament adequat permanentment, i pot ésser qualificat de “vaixell net”.

 15. L’esmentada reducció s’ha de sol·licitar a la Comissió de Ports de Catalunya en un termini màxim de tres dies, comptats a partir de la data de sortida del vaixell o a partir de la data d’expedició del certificat.

  Sisè.

 16. Els vaixells inactius, és a dir, els que tenen una dotació que es limita al personal de vigilància, i els que es troben en construcció, en reparació o en procés de desballestament han de pagar mensualment, per endavant, quinze vegades l’import diari que per aplicació de la tarifa els correspongui.

 17. Als vaixells en construcció o en reparació, el GT a considerar és el corresponent al vaixell acabat o reparat; en el cas de desballestament, el GT és la meitat del registre inicial del vaixell. És condició indispensable per a aplicar aquesta tarifa a un vaixell el fet que prèviament s’hagi formulat la declaració corresponent a la zona portuària i que aquesta hagi atorgat la seva conformitat.

  Setè. Els vaixells destinats al transport interior, de badia o local, els remolcadors amb base en el port, les dragues, les cisternes, els gànguils, les barcasses i similars, i els pontons, les muscleres i d’altres han d’abonar mensualment quinze vegades l’import diari que per aplicació de la tarifa general els correspondria.

  Vuitè. Els vaixells que estiguin en escar o en dics i abonin les tarifes corresponents a aquests serveis no han d’abonar la tarifa G-1 durant el temps que romanguin en aquesta situació.

  Novè. No estan subjectes a l’abonament d’aquesta tarifa els vaixells que abonen les tarifes G-4 i G-5 i que compleixen les condicions que en les regles d’aplicació d’aquestes tarifes s’especifiquen.

  Desè. La tarifa a aplicar als vaixells de passatgers que tenen la consideració de creuers o fan excursions turístiques és la meitat de la que els correspondria per aplicació del que estableix l’apartat segon.

  Onzè. Qualsevol de les reduccions establertes respecte a les quanties fixades és incompatible amb la consideració d’un GT diferent al màxim. Tarifa G-2. Atracada: per l’ús de les obres d’atracada i els elements fixos d’amarratge; és aplicable, en la quantia i en les condicions que posteriorment s’indiquen, a tots els vaixells que utilitzin les obres i els elements abans assenyalats que hagin estat construïts, totalment o parcialment, per l’Administració portuària o siguin afectes a aquesta. Són obligats a pagar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzin els serveis esmentats.

  Primer.

 18. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són l’eslora màxima del vaixell i el temps de permanència en el lloc d’atracada o amarratge.

 19. En els casos en què un vaixell transporti qualsevol tipus de mercaderia perillosa i calgui disposar unes zones de seguretat a proa o a popa o a ambdues alhora, es considera com a base tarifària l’eslora màxima del vaixell incrementada en la longitud de les zones esmentades.

  Segon.

 20. El vaixell ha de pagar per cada metre lineal d’eslora o fracció i durant el temps que romangui atracat les quantitats següents:

  C P
  Menors de 6 m ............................. 90
  Entre 6 i 12 m ............................ 220
  Majors de 12 m ............................ 400
  C= calat màxim del vaixell.

  P= preu per cada període complet de vint-i-quatre hores o

  fracció superior a sis hores en pessetes per metre lineal.

 21. La tarifa a aplicar per períodes d’atracament de menys de sis hores és el 50% de la tarifa diària assenyalada.

  Tercer. Els vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll a altres vaixells abarloats han de pagar la meitat de la tarifa establerta per l’apartat segon, sempre que llur eslora sigui igual o inferior a la del vaixell atracat al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si l’eslora és superior, n’han de pagar, a més, l’excés, d’acord amb el que estableix l’apartat segon.

  Quart. Els vaixells atracats de punta als molls han d’abonar una tarifa igual al 50% de l’establerta per l’apartat segon.

  Cinquè. Si algun vaixell prolonga la seva estada en port més del temps normal previst, sense una causa que ho justifiqui, segons el criteri de la zona portuària o de l’autoritat corresponent, se li ha de fixar un termini per a abandonar el lloc d’atracada, transcorregut el qual és obligat a desatracar; en el cas que no ho faci, ha d’abonar la tarifa que es fixa en l’apartat sisè.

  Sisè. El vaixell que després d’haver rebut l’ordre de desatracament o d’esmena d’atracament demori aquestes maniobres ha d’abonar, amb independència de les sancions que hi escaiguin, les quantitats següents:

 22. Per cadascuna de les dues primeres hores o fracció: l’import de la tarifa de vint-i-quatre hores establerta per l’apartat segon.

 23. Per cadascuna de les hores següents: cinc vegades l’import de la tarifa de vint-i-quatre hores establerta per l’apartat segon.

  Setè. Si per qualsevol circumstància es dóna el cas que un vaixell atraca sense autorització, ha de pagar una tarifa igual a la fixada per l’apartat sisè, sense que això l’eximeixi de l’obligació de desatracar quan li sigui ordenat, i amb independència de les sancions a què doni lloc aquesta actuació.

  Vuitè. Els vaixells dedicats al transport local o de badia i els de servei interior del port que atraquin habitualment en determinats molls i que així ho sol·licitin han de pagar mensualment set vegades l’import diari que, per aplicació de la tarifa general establerta per l’apartat segon, els correspongui.

  Novè. No estan subjectes al pagament d’aquesta tarifa els vaixells que abonin les tarifes G-4 i G-5 i compleixin els requisits especificats pels apartats que estableixen les tarifes esmentades.

  Tarifa G-3. Mercaderies i passatgers: per la utilització, pels passatgers i per les mercaderies, de les aigües del port i les dàrsenes, de les vies de circulació, de les zones de manipulació excloses les zones d’emmagatzematge i de dipòsit i dels serveis generals de policia. Són obligats a pagar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzen el servei i els propietaris del mitjà de transport o els consignataris de les mercaderies quan la mercaderia entra o surt del port per mitjans exclusivament terrestres. Subsidiàriament, són responsables del pagament de la tarifa els propietaris de la mercaderia i, en absència d’aquests, llurs representants, llevat que provin haver fet provisió de fons als responsables principals.

  Primer. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són: per a mercaderies, la classe i el pes, i per als passatgers, el nombre i la modalitat del passatge, i en ambdós casos la classe de transport.

  Segon. Tarifa de passatgers: la quantia de la tarifa de passatgers és la següent:

  Concepte I E
  Passatgers:
  Bloc I ....................... 350 800
  Bloc II ...................... 100 400
  Badia o local ................ 7
  Vehicles:
  Motos i vehicles
  o remolcs de dues rodes ............. 200 300
  Cotxes turisme i altres
  vehicles automòbils ................. 500 700
  Autocars i altres vehicles destinats al transport col·lectiu... 2.500 4.000
  I= trànsit interior de la Unió Europea, en pessetes.

  E= trànsit exterior de la Unió Europea, en pessetes.

 24. En el transport de badia o local, és a dir, entre punts d’un mateix port, d’una mateixa badia o d’una mateixa zona del litoral català, s’abona només la tarifa de l’embarcament, independentment del bloc al qual pertany.

 25. S’aplica la tarifa del bloc I als passatgers de les cabines i la del bloc II als que ocupen butaques de saló i als passatgers de coberta.

 26. Als creuers turístics que fan itineraris inferiors a 100 milles s’aplica un coeficient de 0,5 sobre els valors fixats per l’apartat segon.

 27. Els passatgers que fan un creuer turístic amb escala intermèdia en port i que no hi desembarquen no estan subjectes a aquesta tarifa, però s’entén, llevat que hi hagi prova en contra, que els esmentats passatgers baixen del vaixell al moll almenys una vegada el dia. No obstant això, quan el nombre de passatgers que baixin sigui superior al 50% en relació amb el total de places ocupades de cada bloc, es poden establir concerts, prèviament a l’arribada del vaixell, entre els armadors o llurs representants i la Comissió de Ports de Catalunya, en els quals s’ha de cobrar, almenys, una operació d’embarcament o de desembarcament i un període de vint-i-quatre hores o una fracció d’estada del vaixell en el port aplicada a la meitat de les places ocupades de cada vaixell.

 28. En el cas d’inexactitud o d’ocultació en el nombre de passatgers, de la classe de passatge o de la classe de transport, s’aplica una tarifa doble del tipus assenyalat per l’apartat segon per a tota la partida mal declarada o no declarada.

 29. La Comissió de Ports de Catalunya, quan les circumstàncies ho aconsellin, pot establir un concert per al cobrament de la tarifa corresponent a passatgers en règim de transport de badia o local per períodes anuals; l’import no pot ésser inferior al 60% del que correspondria per a la tarifa general de l’apartat segon aplicada al transport previst. Aquest concert s’ha d’abonar per endavant, sense dret a devolució total o parcial.

  Tercer. Tarifa de mercaderies: les quanties de la tarifa a aplicar a cada partida de mercaderies són per tona mètrica de pes brut o fracció i en funció del grup de bonificació a què pertanyen, d’acord amb el repertori de classificació de mercaderies vigent.

  Grups de mercaderies Preu, en PTA
  Primer ....................................... 115
  Segon ........................................ 160
  Tercer ....................................... 250
  Quart ........................................ 360
  Cinquè ....................................... 500
  a) Les mercaderies que exclusivament s’embarquen tenen una bonificació del 25% i les que exclusivament es desembarquen, un increment del 20%. Les que son transbordades, tant si fan trànsit marítim com terrestre, no tenen cap variació en la quantia bàsica. Les mercaderies provinents de ports amb origen i destinació de la Unió Europea tenen una bonificació del 10%.
 30. Per a partides amb un pes total inferior a una tona mètrica, la quantia és, per cada 200 quilograms o fracció en excés, la cinquena part de la que correspondria pagar per una tona. A l’efecte del que estableix aquest apartat, s’entén com a partida les mercaderies incloses en cada línia d’un mateix coneixement d’embarcament.

 31. Quan un paquet conté mercaderies a les quals corresponen tarifes de diferents quanties, s’hi aplica la tarifa superior, llevat que les mercaderies puguin classificar-se amb les proves que presentin els interessats; en aquest cas, s’ha d’aplicar a cada partida la quantia que li correspongui.

 32. La Comissió de Ports de Catalunya pot procedir a la comprovació del pes i de la classe de les mercaderies, i són a compte del subjecte passiu obligat al pagament de la tarifa les despeses que s’ocasionin com a conseqüència d’aquesta comprovació.

 33. Règim simplificat: a l’embarcament o al desembarcament de mercaderies en contenidors, en plataformes o en camions amb caixa normalitzada d’acord amb les normes ISO, s’hi pot aplicar, en lloc del règim general per partides, i sempre que s’apliqui aquest règim en un port a tota la càrrega d’aquestes característiques transportada per vaixells d’un mateix navilier i que així ho autoritzi la Comissió de Ports de Catalunya, el següent règim simplificat aplicat a la unitat de càrrega:

  Pessetes per unitat de càrrega
  Amb càrrega Buida
  Embarcament Desembarcament
  Contenidor menor 20’ ........ 4.300 6.600 500
  Contenidor major 20’ ........ 7.100 10.800 1000
  Plataforma amb contenidor
  menor 20’ ................... 4.600 6.900 800
  Plataforma amb contenidor
  major 20'................ 7.700 11.400 1.600
  Semiremolc .................. 7.700 11.400 1.600
  Camió amb caixa de
  fins a 6 metres ............. 4.800 7.100 1.000
  Camió amb caixa de
  fins a 12 metres ............ 8.100 11.800 2.000
  f) Quan les mercaderies desembarcades per raó d’estiba, d’avaria, de problema de calat o d’incendi siguin reembarcades en el mateix vaixell i en la mateixa escala, han d’abonar per l’operació completa la tarifa resultant d’aplicar el coeficient 1 a la taula barem recollida en l’apartat tercer.
 34. La Comissió de Ports de Catalunya, a sol·licitud dels consignataris dels vaixells, amb la finalitat de captar trànsits o de mantenir-ne, pot establir concerts, sempre que es compleixin els tres requisits següents:

  1r. Que el trànsit previst superi les 5.000 tones per any.

  2n. Que es tracti d’un mateix producte o d’una mateixa mercaderia.

  3r. Que tinguin un mateix destinatari o receptor per a mercaderies desembarcades o un mateix origen o proveïdor per a mercaderies embarcades.

 35. Les mercaderies i els combustibles embarcats per a l’avituallament del mateix vaixell directament des de terra no estan subjectes a l’abonament d’aquesta tarifa, sempre que el combustible hagi pagat la tarifa d’entrada en port corresponent. En el subministrament d’ancoratge amb barcasses, les mercaderies i els combustibles embarcats en aquestes per a avituallament han d’abonar la tarifa corresponent al transport de badia, si el vaixell avituallat està situat en aigües del port i abona la tarifa G-1 corresponent. En el cas que el vaixell esmentat se situï fora de les aigües del port, les mercaderies i els combustibles d’avituallament han d’abonar la tarifa G-3.

 36. Les mercaderies que entren i surten d’un port sense utilitzar la via marítima, als únics efectes de la tramitació duanera i del possible reconeixement, han d’abonar la tarifa corresponent al grup cinquè aplicada a la quantitat fixa de 3 tones per vehicle. Els esmentats carregaments són exempts del pagament de la tarifa quan l’origen i la destinació són països de la Unió Europea i llur estada en el port no supera les dues hores.

 37. Les tarifes a aplicar a les mercaderies són les dobles de les indicades en l’apartat tercer en el cas de retard en la presentació de la declaració o del manifest. En el cas que en la declaració o en el manifest hi hagi ocultació de mercaderies o inexactitud, falsejant-hi la classe de mercaderies, les procedències o la destinació d’aquestes de manera que pugui afectar l’aplicació de la tarifa o la disminució del pes en més d’un 10%, s’hi aplica la tarifa doble, a més de la sanció que, si escau, hi pugui correspondre.

 38. No és aplicable aquesta tarifa G-3 a la pesca fresca que satisfà la tarifa G-4.

 39. Les mercaderies carregades o descarregades en molls, en molls de pilons o en boies construïts per particulars en règim de concessió administrativa han d’abonar per aquesta tarifa la quantia que es fixi en la mateixa ordre d’atorgament.

 40. A la mercaderia que es transporti en vaixells en règim de creuer turístic, s’hi aplica la tarifa corresponent en la quantia determinada en l’apartat tercer, lletres a i b, sense reducció. A aquests efectes, no té el caràcter de mercaderia l’equipatge de cabina. Tarifa G-4. Pesca fresca: per la utilització, pels vaixells pesquers en activitat i pels productes de la pesca marítima fresca, de les aigües del port, dels molls, de les dàrsenes, de les zones de manipulació i dels serveis generals del port. Són obligats a pagar aquesta tarifa l’armador del vaixell o qui en la seva representació efectuï la primera venda. El subjecte obligat al pagament pot repercutir l’import de la tarifa G-4 sobre el primer comprador de la pesca, si n’hi ha, i aquest resta obligat a suportar la repercussió esmentada, la qual es fa constar de manera expressa i separada en la factura o en el document equivalent. Subsidiàriament, són responsables del pagament de la tarifa el primer comprador de la pesca, llevat que demostri haver suportat efectivament la repercussió, i el representant de l’armador, si escau. Les controvèrsies que s’originin són de la competència de les juntes territorials de Finances.

  Primer. La quantia del preu públic és determinada pel 2% d’un dels valors següents:

 41. El valor de la pesca obtingut per la venda en subhasta en les llotges portuàries.

 42. El valor de la pesca no subhastada es determina pel valor mitjà obtingut en les subhastes de la mateixa espècie fetes el dia o, si no n’hi ha, i successivament, la setmana, el mes o l’any anteriors.

 43. En el cas que aquest preu no es pugui fixar en la forma determinada en les lletres a i b, la zona portuària l’ha de fixar tenint en compte les condicions habituals del mercat del peix, escoltat el concessionari de la llotja de venda de peix respectiva.

  Segon. Els productes de la pesca fresca destinats a una preparació industrial o els que són autoritzats per la Comissió de Ports de Catalunya a entrar per mitjans terrestres en la zona portuària, per a subhastar-los o per a utilitzar instal·lacions portuàries, han d’abonar el 50% de la tarifa G-4 o l’equivalent en un altre port de descàrrega de la Comissió de Ports de Catalunya; en un altre cas, han de pagar la tarifa completa.

  Tercer. Els productes frescos de la pesca descarregats i que per qualsevol causa no han estat venuts i tornen a ésser carregats en el vaixell per a una comercialització posterior han d’abonar el 25% de la tarifa calculada sobre la base del preu mitjà de venda d’espècies similars d’aquest dia.

  Quart. Per a la liquidació d’aquesta tarifa, el subjecte obligat al pagament ha de presentar, en el cas que estigui autoritzat a no subhastar en la llotja, abans de començar la descàrrega, la càrrega o el transbordament, una declaració o un manifest de pesca indicant el pes de cadascuna de les espècies que s’han de manipular. Als efectes de la determinació del pes de la pesca, és obligació de l’armador passar per la llotja del port tot el peix desembarcat.

  Cinquè. La tarifa a aplicar als productes de la pesca és el doble de l’assenyalada en les condicions anteriors en els casos següents:

 44. L’ocultació de quantitats en la declaració o en el manifest, o el retard a presentar-ho.

 45. La inexactitud falsejant espècies, qualitats o preus resultants de les subhastes.

 46. L’ocultació o la inexactitud en els noms dels compradors. Aquest recàrrec no és repercutible en el comprador.

  Sisè.

 47. L’abonament d’aquesta tarifa eximeix el vaixell pesquer de l’abonament de la resta de tarifes per serveis generals per un termini màxim d’un mes a partir de la data d’inici de les operacions de descàrrega o de transbordament, i es pot ampliar aquest termini als períodes d’inactivitat forçosa per tempestes, per vedes costaneres o per manca de llicències referides a les seves activitats habituals, expressament i individualment acreditats per certificació de l’autoritat competent. En el cas d’inactivitat forçosa perllongada, l’autoritat competent fixa els llocs en què els vaixells esmentats hagin de romandre fondejats o atracats, atenent les disponibilitats d’atracada.

 48. Un cop transcorregut el termini d’un mes d’exempció sense que s’hagi notificat davant la Comissió de Ports de Catalunya la causa de la inactivitat, s’acrediten, a partir del termini esmentat, les tarifes G-1 i G-2. Aquesta condició s’esdevé quan durant un mes no hi ha moviments comercials a la llotja o en un altre servei de comercialització existent.

  Setè. Les embarcacions pesqueres, mentre abonen aquesta tarifa en la forma definida en la condició anterior, estan exemptes de l’abonament de la tarifa G-3, mercaderies i passatgers, pel combustible, per l’avituallament, pels efectes navals i de pesca, pel gel i per la sal que embarquin per al seu propi consum, ja sigui en els molls pesquers o en altres molls habituals a aquest efecte.

  Vuitè. Pels productes procedents de cultius marins que no siguin subhastats a la llotja, en funció de la producció i les característiques, s’ha d’abonar el 50% de la tarifa G-4. Tarifa G-5. Serveis a les embarcacions esportives i de lleure: per la utilització, en els ports adscrits a la Comissió de Ports de Catalunya, per les embarcacions esportives o de lleure i per llurs tripulants i passatgers, de les aigües del port, de les zones d’ancoratge, dels serveis generals del port i, si escau, de les dàrsenes i de les instal·lacions d’amarratge i d’atracada en molls o en molls de pilons dels ports esmentats. La tarifa aplicable a les embarcacions fondejades o atracades és la suma de les tarifes parcials dels serveis disponibles que s’estableixen en l’apartat quart. Són obligats a pagar aquesta tarifa el propietari de l’embarcació o el seu representant autoritzat i, subsidiàriament, el capità o el patró d’aquesta.

  Primer. La base per a la liquidació d’aquesta tarifa és la superfície en metres quadrats resultant del producte de l’eslora total de l’embarcació per la mànega màxima i el temps en dies d’estada en ancoratge o en atracada.

  Segon. És condició indispensable per a l’aplicació d’aquesta tarifa que l’embarcació no faci transport de mercaderies i que els passatgers no viatgin subjectes a creuers o a excursions turístiques; en aquest cas, hi són aplicables les tarifes G-1, G-2 i G-3.

  Tercer. Aquesta tarifa s’acredita quan l’embarcació entra en les aigües del port; si l’embarcació es troba en sec en una zona portuària en règim de guarda sense que estigui varada, no ha d’acreditar aquesta tarifa, però sí la tarifa E-2 que hi pugui correspondre. Quart. La quantia d’aquesta tarifa per metre quadrat i per dia natural o fracció és la següent

 49. En el cas d’instal·lacions gestionades directament per la Comissió de Ports de Catalunya:

  Concepte Valor, en PTA
  1) Utilització de les aigües del port ......... 9
  2) Ancoratge amb morts ........................ 15
  3) Atracada en punta .......................... 19
  4) Atracada de costat ......................... 54
  5) Varada en zona de terra .................... 8
  Serveis addicionals:
  Atracada amb amarra a mort .................... 4
  Preses d’aigua ................................ 4
  Recollida d’escombraries ...................... 2
  Vigilància general de la zona ................. 2
  Atracada en passarel·les de temporada ......... 6
  L’import dels serveis addicionals s’ha de sumar amb els dels números 1, 2, 3, 4 i 5 que hi corresponguin.
 50. En el cas d’usuaris de dàrsenes esportives situades dins els ports gestionats directament per la Comissió de Ports de Catalunya: per la utilització de les aigües del port, 9 pessetes.

  Cinquè. Tant el servei d’ancoratge com el d’atracament han d’ésser sol·licitats a la Comissió de Ports de Catalunya; si no es fa així, s’ha d’acreditar la tarifa doble fins que s’assigni el lloc per via reglamentària.

  Sisè.

 51. A les embarcacions amarrades en instal·lacions pròpies de concessionaris dins els ports gestionats directament per la Comissió de Ports de Catalunya, els correspon la tarifa de l’apartat quart, lletra b, sempre que el titular concessionari faci la gestió de cobrament i aboni a la Comissió de Ports de Catalunya, mensualment, l’import de l’aplicació de les tarifes corresponents al període esmentat, i amb la presentació d’un comunicat prefixat, amb les dades adequades perquè la Comissió de Ports de Catalunya pugui emetre els rebuts individualitzats corresponents. Altrament, els són aplicables les tarifes de l’apartat quart, lletra a.

 52. El concessionari pot concertar l’abonament de les tarifes, amb subrogació de l’obligació del pagament. La Comissió de Ports de Catalunya ha d’establir la base del concert per a cada temporada, d’acord amb les dades estadístiques disponibles, i s’ha d’efectuar una liquidació global única per l’import corresponent a l’ocupació, la composició i les característiques de la flota que s’hagi concertat, la qual cosa pot comportar una reducció de fins a un 15%. En els concerts que s’estableixin es pot aplicar, en temporada baixa, una tarifa equivalent a la sisena part de la que figura en la taula barem.

  Setè. En les embarcacions amb base en el port, dins les instal·lacions de concessionaris en ports adscrits a la Comissió de Ports de Catalunya, quan el producte de l’eslora per la mànega és igual o inferior a 40 metres quadrats, o a 45 metres quadrats, si la seva eslora és inferior a 12 metres, se’ls aplica una reducció del 50% sobre la tarifa general.

  Vuitè. L’abonament avançat de la tarifa corresponent a un any natural dóna lloc a una reducció del 20%.

  Novè. En els ports en què el concessionari hagi contribuït a la construcció del dic de recer, la Comissió de Ports de Catalunya pot acordar una disminució proporcional a la seva contribució, a sol·licitud del concessionari.

  Desè. La tarifa aplicable a embarcacions amb base en ports de la Comissió de Ports de Catalunya o en instal·lacions d’un concessionari dins d’aquests ports és independent del nombre d’entrades, de sortides o de dies d’absència mentre tinguin assignat el lloc. Tarifa G-6. Serveis de practicatge: per la utilització, pels vaixells, dels serveis d’assessorament per a la realització de les maniobres necessàries per a l’entrada, l’ancoratge, els moviments interiors o la sortida dels ports en condicions de seguretat. Són obligats a pagar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzen el servei.

  Primer. Les bases per a la liquidació de la tarifa són donades per l’arqueig brut del vaixell (GT) i el tipus de servei realitzat.

  Segon. La quantia de la tarifa és la següent:

 53. Serveis per l’entrada i l’atracada del vaixell:

  10.600 pessetes fins a 3.000 GT.

  11.100 pessetes fins a 5.000 GT.

  1.300 pessetes a partir de 5.001 GT per cada 1.000 GT o fracció.

 54. Serveis de desatracada i sortida de vaixells:

  10.600 pessetes fins a 3.000 GT.

  11.100 pessetes fins a 5.000 GT.

  1.300 pessetes a partir de 5.001 GT per cada 1.000 GT o fracció.

 55. Serveis de moviment i reforç durant l’estada del vaixell en el port:

  10.600 pessetes fins a 3.000 GT.

  11.100 pessetes fins a 5.000 GT.

  1.300 pessetes a partir de 5.001 GT per cada 1.000 GT o fracció.

  Tercer. La disponibilitat del servei fora de la jornada ordinària es factura amb el recàrrec del 50% en dies festius i el 100% en horari nocturn.

  Quart. Quan la distància recorreguda pel pràctic per a recollir un vaixell o per a deixar-lo en alta mar sigui superior a 4,5 milles, aquestes tarifes tenen el recàrrec del 100%.

  Cinquè. Pel temps d’espera i de demora sense causa justificada s’aplica una quantia de 10.000 pessetes l’hora.

  Sisè. En línies regulars, es pot aplicar una reducció de fins el 20% de la tarifa bàsica.

  1. Altres serveis portuaris

  Tarifa E-1. Utilització de maquinària i utillatge portuari: per la utilització de les grues pòrtic, de les grues fixes, de les bàscules, dels carretons i d’altre utillatge portuari. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents, i són responsables del pagament, subsidiàriament, els propietaris de les mercaderies i, si hi manquen, llurs representants autoritzats, llevat que provin haver-los fet provisió de fons.

  Primer. La base per a la liquidació d’aquesta tarifa és el temps de disponibilitat de la grua corresponent, la maquinària o l’utillatge i la capacitat o la potència d’elevació corresponents.

  Segon. Les quantitats per hora d’utilització són les següents:

  PTA
  Grues pòrtic:
  Hora de grua menor 3 t: ................... 6.450
  Hora de grua de 3 a 6 t: .................. 8.800
  Hora de grua major de 6 t: ................ 10.000
  Grues fixes:
  Hora d’utilització: ...................... 5.870
  Carretons:
  Hora d’utilització: ...................... 2.830
  Bàscules:
  Pesada: .................................. 315
  a) Els serveis es presten amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, en la qual han de constar:

  1r. L’operació a realitzar i l’hora de començament.

  2n. El punt del moll en què s’han d’utilitzar.

  3r. El temps pel qual se sol·liciten.

 56. Aquestes tarifes són exclusivament aplicables als serveis prestats en dies feiners dins la jornada ordinària establerta per a aquestes activitats per la Comissió de Ports de Catalunya. Els serveis prestats fora de la jornada ordinària es facturen amb un recàrrec del 25%.

  Tercer. Si coincideixen dos usuaris en la utilització de les grues fixes i es poden fer dos serveis en una hora, s’aplica el 50% de la tarifa a cada usuari. Per la utilització de les grues fixes s’aplica al sector pesquer el 50% de les tarifes establertes.

  Quart.

 57. La Comissió de Ports de Catalunya pot establir concerts per a la determinació dels preus amb els usuaris que es comprometin a fer una utilització intensa d’una determinada maquinària o d’un determinat utillatge.

 58. Quan, per les causes que sigui, la Comissió de Ports de Catalunya no disposi de maquinistes de grues per a atendre sol·licituds de lloguer de grues, se’n pot autoritzar la utilització; el manipulador és a càrrec de l’usuari. En aquest cas, s’aplica el 75% de la tarifa que hi correspongui. El manipulador a càrrec de l’usuari ha d’haver demostrat prèviament davant la zona portuària la seva

  aptitud per a aquesta tasca. Tarifa E-2. Utilització de superfícies d’emmagatzematge, de locals i d’edificis: per la utilització d’esplanades, de coberts, de magatzems, de dipòsits, de locals i d’edificis, inclosos els serveis generals corresponents, no explotats en règim de concessió. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.

  Primer. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són la superfície ocupada, el temps d’utilització i la destinació de l’ocupació realitzada.

  Segon. Les quantitats d’aquesta tarifa a aplicar per metre quadrat i per dia natural o fracció són les que figuren en la taula barem següent:

  Concepte SD SC
  Zones de trànsit:
  Dies 1 al 3 ........................ - 4,8
  Dies 4 al 10 ....................... 3,2 8
  Dies 11 al 17 ...................... 4,8 16
  Dies 18 en endavant ................ 13 32
  Zones d’emmagatzematge ............ 3 6,4
  Altres zones:
  Ocupacions portuàries
  complementàries 32 32
  SD= superfície descoberta, en pessetes.

  SC= superfície coberta, en pessetes. La definició i l’extensió de cadascuna d’aquestes zones en els diferents molls i parts de la zona de servei són les que es fixen en cada port.

  Tercer. Quan es produeixi demora en el compliment de l’ordre de remoguda, la tarifa durant el termini de demora és cinc vegades la que amb caràcter general hi correspondria, sens perjudici que la zona portuària pugui procedir a la remoguda; tot seguit, es passa el càrrec corresponent i es respon, en tot cas, amb el valor de les mercaderies de les despeses de transport i d’emmagatzematge. Quart. La Comissió de Ports de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 27 de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, pot exigir una fiança suficient per a garantir el pagament d’aquesta tarifa.

  Cinquè. Se suspèn la facturació d’aquesta tarifa a les mercaderies i als objectes declarats abandonats per la Comissió de Ports de Catalunya, segons el que estableix l’article 57 del Reglament de ports. En tot cas, es consideren abandonades les mercaderies el valor en venda de les quals no cobreix l’import de la facturació pendent i impagada per un període superior a tres mesos.

  Sisè. La Comissió de Ports de Catalunya pot establir, amb caràcter general, franquícies màximes i quanties mínimes de la tarifa en els diferents períodes d’ocupació de superfície. Tarifa E-3. Subministrament: pel valor dels productes o de l’energia subministrats i per la utilització de les instal·lacions per a prestar-los. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.

  Primer. La base per a la liquidació d’aquesta tarifa és determinada pel nombre d’unitats subministrades i la seva quantia queda fixada en l’1,5 del seu preu de subministrament. Per consums d’energia elèctrica destinats a l’activitat pesquera, s’aplica l’1,2 de les unitats subministrades.

  Segon. Si per qualsevol circumstància aliena a la Comissió de Ports de Catalunya, amb el personal en els seus ports, no s’efectua l’operació sol·licitada, l’usuari és obligat a satisfer el 50% de l’import que hi hauria correspost si s’hagués efectuat el subministrament.

  Tercer. Per consums elèctrics superiors a 30.000 quilowatts l’hora per any i per consums d’aigua superiors a 2.000 metres cúbics per any, s’aplica el 50% dels increments fixats sobre el preu de subministrament.

  Tarifa E-4. Serveis de reparació i conservació d’embarcacions: per la utilització de les instal·lacions destinades a la reparació i la conservació d’embarcacions. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.

  Primer. Les bases per a la liquidació de la tarifa són l’operació efectuada, el temps d’utilització de la instal·lació i l’eslora i la mànega de l’embarcació.

  Segon. La tarifa a aplicar és la següent:

 59. Rampa d’avarada: 160 pessetes per dia d’utilització i per metres d’eslora.

 60. Carros d’avarada:

  1r. Hissada o avarada: 92 pessetes per metre quadrat d’eslora per mànega.

  2n. Estada a la zona de reparació: 46 pessetes per dia per metre quadrat d’eslora per mànega.

 61. Pòrtics elevadors:

  1r. Hissada i avarada: 2.300 pessetes per metre d’eslora.

  2n. Suspensió: 1.150 pessetes per metre d’eslora.

  3r. Immobilització: 7.000 pessetes l’hora.

  4t. Estada a la zona de reparació: 345 pessetes per dia i per metre d’eslora.

  5è. Serveis de neteja: 4.040 pessetes l’hora.

  6è. Serveis de recollida de deixalles: 230 pessetes per metre d’eslora.

  7è. Serveis de subministrament d’energia i d’aigua: 53 pessetes per metre d’eslora per dia.

  Tercer. En els serveis de pòrtics elevadors s’apliquen, en funció de l’eslora de les embarcacions, els coeficients següents:

 62. Embarcacions menors de 14 metres d’eslora: 0,9.

 63. Embarcacions superiors als 18 metres i fins als 22 metres: 1,1.

 64. Embarcacions superiors als 22 metres: 1,2.

  Tarifa E-5. Aparcament de vehicles: per la utilització de les zones d’aparcament de vehicles establertes als ports, explotades directament per la Comissió de Ports de Catalunya o bé mitjançant un sistema de gestió indirecta. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.

  Primer. Les tarifes dels aparcaments són les següents:

 65. En recintes oberts:

  1r. Vehicles: 1 hora o fracció, 85 pessetes.

  2n. Jornada: 400 pessetes.

  3r. Autocars: 1 hora o fracció, 400 pessetes.

  4t. Jornada: 1.650 pessetes.

 66. En recinte tancat i amb control d’accessos:

  1r. Vehicles: 1 hora o fracció, 110 pessetes.

  2n. Jornada: 715 pessetes.

  3r. Autocars: 1 hora o fracció, 480 pessetes.

  4t. Jornada: 2.200 pessetes.

  5è. Motos: per dia o fracció, 160 pessetes.

  Segon. En el cas que no es presenti el tiquet d’aparcament en el moment de la retirada del vehicle, la tarifa a aplicar és l’equivalent a tres dies d’estada.

  Tercer. Aquesta tarifa inclou la repercussió de l’impost sobre el valor afegit.

  Tarifa E-6. Serveis diversos: qualsevol altre servei prestat per la Comissió de Ports de Catalunya no indicat en la resta de tarifes i que s’estableixi específicament en cada port o es presti, amb l’acceptació prèvia del pressupost pels peticionaris. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.

  Primer. La base per a la liquidació d’aquesta tarifa és el nombre d’unitats del servei prestat en cada cas.

  Segon. Aquesta tarifa és exclusivament aplicable a la jornada normal en dies feiners. Fora d’aquesta i en dies festius té els recàrrecs que s’assenyalin particularment en cada cas.

  Tercer. Els serveis no quantificats es tarifen d’acord amb llur naturalesa i segons les característiques del port on es presten.

  Tarifa E-7. Servei de remolcador: per la utilització dels serveis de remolc portuari, que comprèn l’operació nàutica d’ajudar els moviments d’un vaixell, anomenat remolcat, mitjançant l’acoblament d’un altre, anomenat remolcador, que proporciona la seva força motriu o, si escau, l’acompanyament o la posada a disposició del remolcador a petició del vaixell remolcat, dins els límits del port. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris del servei de remolc portuari.

  Primer. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són el volum del vaixell a maniobrar mesurat pel seu GT o arqueig brut.

  Segon. Les tarifes del servei de remolc portuari són les següents:

 67. Fins a 1.000 GT: 19.200 pessetes.

 68. De 1.001 GT a 2.000 GT: 24.100 pessetes.

 69. De 2.001 GT a 3.000 GT: 31.850 pessetes.

 70. De 3.001 GT a 5.000 GT: 44.600 pessetes.

 71. De 5.001 GT a 10.000 GT: 48.000 pessetes.

 72. Superior a 10.000 GT, per cada 5.000 GT o fracció: 19.000 pessetes.

  Tercer. Aquestes tarifes són aplicables als serveis prestats dins la jornada ordinària de treball, compresa de dilluns a divendres, de les 7 a les 19 hores, i els dissabtes, de les 7 a les 12 hores. Fora d’aquesta jornada, s’aplica al servei un recàrrec del 50%.

  Quart. Els vaixells que operen en línies de navegació amb qualificació de regulars tenen una bonificació del 20% sobre la tarifa fixada en l’apartat quart.

  Tarifa E-8. Serveis d’amarratge i de desamarratge: per la utilització dels serveis d’amarratge, de desamarratge o de donar amarres a flor d’aigua, requerits per les embarcacions. Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris d’aquests serveis.

  Primer. Les bases per a la liquidació d’aquesta tarifa són el volum del vaixell mesurat pel seu GT o arqueig brut.

  Segon. Les tarifes d’amarratge i de desamarratge són les següents:

  N=nombre d’amarres

  PTA N
  Fins a 1.000 GT ................... 2.900 6
  De 1.001 a 5.000 GT ............... 3.600 6
  De 5.001 a 10.000 GT .............. 6.000 8
  Superior a 10.000 GT,
  per cada 5.000 GT o fracció ....... 2.000
  a) Per cada amarra addicional de les incloses en cada grup, s’aplica un 5% addicional a la tarifa establerta.
 73. Per la variació d’atracada, s’aplica el 50% de la tarifa d’amarratge i desamarratge.

 74. La tarifa de donar els dos primers caps amb serveis a flor d’aigua és el 75% de la tarifa establerta per l’apartat primer.

 75. El reforç d’amarratge amb calabrots té un recàrrec del 20%.

  Tercer. Aquestes tarifes són aplicables als serveis prestats dins la jornada ordinària de treball, compresa de dilluns a divendres, de les 7 a les 19 hores, i els dissabtes, de les 7 a les 12 hores. Fora d’aquesta jornada, es facturen els serveis amb un recàrrec del 50%.

  Quart. Els vaixells que operen en línies regulars tenen una bonificació del 20% sobre les tarifes fixades per l’apartat quart.

  1. Concessions administratives

  Tarifa C-1. Concessió administrativa per l’ocupació de terrenys i superfícies: per la utilització de les superfícies de terreny, urbanitzat o no urbanitzat, atorgades amb la concessió.

 76. La tarifa a aplicar per aquestes concessions és de 1.850 pessetes per metre quadrat per any.

 77. Addicionalment, quan els terrenys o les superfícies atorgats en concessió es dediquen a l’edificació totalment o parcialment, el cànon resultant de l’aplicació de la tarifa anterior s’incrementa amb la quantitat que resulta de multiplicar la superfície total construïda pel 25% de la tarifa anterior.

 78. Quan es tracta de terrenys o superfícies destinats a la utilització per l’activitat pesquera, s’aplica el 75% de la tarifa indicada en la lletra a.

 79. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de la concessió administrativa.

  Tarifa C-2. Concessió administrativa de locals i d’edificis: per la utilització del local o l’edifici atorgats en règim de concessió; és per compte del concessionari qualsevol altra despesa per serveis o per subministraments derivats de la concessió i prestats per la Comissió de Ports de Catalunya. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de la concessió administrativa.

  Primer. La tarifa a aplicar és de 5.400 pessetes per metre quadrat per any.

  Segon. A les naus destinades a la primera venda del peix desembarcat en el port, la tarifa a aplicar és de 1.100 pessetes per metre quadrat per any.

  Tarifa C-3. Realització d’activitats industrials i comercials: per la realització d’activitats comercials i industrials dins la zona de servei del port pels concessionaris d’una superfície o d’un terreny o pels titulars d’una concessió.

 80. Són subjectes al pagament de la tarifa els titulars de la concessió administrativa.

 81. Les tarifes a aplicar depenen del tipus d’activitat desenvolupada i del resultat que comporti per al concessionari i per al conjunt de l’explotació portuària, i són fixades en les condicions de la concessió administrativa atorgada.

  1. Autoritzacions administratives

  Tarifa A-1. Utilització d’una zona d’aigua arrecerada: per la utilització, pel període de temps determinat en l’autorització, d’una zona d’aigua delimitada per a la instal·lació d’un camp d’ancoratge d’embarcacions esportives o per a la col·locació de palanques desmuntables o zones annexes a molls.

 82. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de l’autorització administrativa.

 83. La tarifa a aplicar és de 55 pessetes per metre quadrat d’ocupació per any per al camp d’ancoratge, i de 6.000 pessetes per metre de palanca per any per a la instal·lació de palanques, i de 3.000 pessetes per metre de moll per any per a les zones annexes al moll.

  Tarifa A-2. Utilització d’una zona de varada dins la zona de servei del port: per la utilització d’un espai de terra dins la zona de servei del port per a la varada d’embarcacions esportives.

 84. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de l’autorització de l’ocupació.

 85. La tarifa a aplicar és de 600 pessetes per metre quadrat per any.

  Tarifa A-3. Utilització d’espais coberts: per la utilització d’un espai cobert dins la zona de servei del port per al desenvolupament d’una activitat portuària.

 86. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de l’autorització de l’ocupació.

 87. La tarifa a aplicar és de 2.500 pessetes per metre quadrat per any.

  Tarifa A-4. Realització d’activitats industrials i comercials: per la realització d’activitats comercials i industrials dins la zona de servei del port pels titulars d’una autorització administrativa.

 88. Són obligats a pagar aquesta tarifa els titulars de l’autorització administrativa.

 89. Les tarifes a aplicar depenen del tipus d’activitat desenvolupada i del resultat que comporti per al titular de l’autorització i per al conjunt de l’explotació portuària, i són fixades en les condicions de l’autorització administrativa atorgada.

  Capítol VI Preus del Departament de Benestar Social

Article 11

Preu públic pels serveis prestats per l’hotel d’entitats.

 1. Es crea el preu públic per la utilització, per les entitats privades sense finalitat de lucre, dels béns adscrits a l’hotel d’entitats, per tal de facilitar-ne el funcionament i per la realització de les seves activitats, a percebre per la Direcció General d’Acció Cívica.

 2. Són obligades a pagar el preu estipulat les entitats privades sense ànim de lucre que fan ús dels serveis a què es refereix l’apartat 1.

 3. Les tarifes són les següents:

Primer. Despatxos:

 1. Tipus A (de 5 a 10 metres quadrats):

  1r. Petit compartit (6 metres quadrats per entitat): 3.000 pessetes mensuals.

  2n. Petit individual (8 metres quadrats per entitat): 4.000 pessetes mensuals.

  3r. Gran individual (10 metres quadrats per entitat): 5.000 pessetes mensuals.

 2. Tipus B (de 10 a 20 metres quadrats)

  1r. Petit individual (12 metres quadrats per entitat): 6.000 pessetes mensuals.

  2n. Mitjà individual (15 metres quadrats per entitat): 9.000 pessetes mensuals.

  3r. Gran individual (18 metres quadrats per entitat): 12.000 pessetes mensuals.

 3. Tipus C (més de 20 metres quadrats), gran individual : 14.000 pessetes mensuals.

  Segon. Sales:

 4. Tipus A (capacitat màxima de 25 persones):

  1r. Gratuïtes per a entitats amb despatx o apartat de correus a l’hotel d’entitats.

  2n. Per a entitats sense despatx o apartat de correus a l’hotel d’entitats:

  Mitja jornada ................. 500 PTA
  Jornada sencera ............... 1.000 PTA
  b) Tipus B (capacitat màxima de 75 persones):

  1r. Gratuïtes per a entitats amb despatx a l’hotel d’entitats.

  2n. Per a entitats sense despatx a l’hotel d’entitats:

  Mitja jornada ................. 1.000 PTA
  Jornada sencera ............... 2.000 PTA
  c) Tipus C (amb capacitat superior a 75 persones):

  1r. Gratuïtes per a entitats amb despatx a l’hotel d’entitats.

  2n. Per a entitats sense despatx a l’hotel d’entitats:

  Mitja jornada ................. 2.500 PTA
  Jornada sencera ............... 5.000 PTA
  d) Tipus D (amb capacitat superior a 75 persones i dotades d’aparells audiovisuals i de traducció simultània):

  1r. Gratuïta per a entitats amb despatx a l’hotel d’entitats.

  2n. Sense traducció simultània:

  Mitja jornada ................. 3.500 PTA
  Jornada sencera ............... 7.000 PTA
  3r. Amb traducció simultània:

  Mitja jornada ................. 6.000 PTA
  Jornada sencera ............... 12.000 PTA
  Capítol VII Preus del Departament de Medi Ambient
Article 12

Preu públic per l’obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

 1. S’aprova el preu públic per les despeses de tramitació i de verificació per a l’obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental, i també per l’ús d’aquest distintiu, a percebre per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

 2. Són obligats a pagar el preu estipulat els que així ho sol·liciten i els que resten inclosos en les previsions de l’article 7.1.a i b del Decret 316/1994, del 4 de novembre.

 3. Les tarifes són les següents:

  1. Cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental té un preu de 60.000 pessetes, més les despeses de verificació que calguin.

  2. Per l’ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental el fabricant o, si escau, el distribuïdor han d’abonar a l’Administració de la Generalitat la quota anual que resulta de l’aplicació de la taula següent, en funció de la facturació anual de vendes segons els preus del producte al detall anual:

  Quota (en pessetes)
  Menys de 50 milions de pessetes .......... 40.000
  50-150 milions de pessetes ............... 60.000
  150-500 milions de pessetes .............. 180.000
  Més de 500 milions de pessetes ........... 300.000
  Article 13 Preu públic per l’obtenció de l’etiqueta ecològica
 4. S’aprova el preu públic per les despeses de tramitació i de verificació, i també pel dret d’ús de l’etiqueta ecològica.

 5. Són obligats a pagar el preu estipulat els sol·licitants que resten inclosos en les previsions de l’article 9.a del Decret 255/1992, del 13 d’octubre. 3. Les tarifes són les següents:

  1. Cada sol·licitud d’etiqueta ecològica té un preu de 75.000 pessetes en concepte de despeses de tramitació, més les despeses de verificació que calguin.

  2. Per l’ús de l’etiqueta ecològica el titular ha d’abonar a l’Administració de la Generalitat la quota anual, en pessetes, que resulta d’aplicar el 0,15% sobre el volum anual de vendes del producte en la Comunitat Europea, amb un mínim de 75.000 pessetes anuals, d’acord amb el que estableix la Decisió de la Comissió Europea número 93/326/CE, del 13 de maig.

  Disposicions addicionals

  Primera

  L’actualització de les tarifes dels preus públics aprovats per aquesta Llei es pot portar a terme mitjançant la corresponent llei de pressupostos.

  Segona

  Es modifiquen els articles 23 i 24 de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

  “Article 23. Concepte

  “1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per:

  “a) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.

  “b) Les prestacions de serveis i la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic en els casos següents:

  “1r. La prestació de serveis o la realització d’activitats que no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats, i que alhora no els presti o no ho faci el sector privat.

  “2n. La prestació de serveis o la realització d’activitats que siguin de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats, i que alhora són prestats o són fetes pel sector privat.

  “3r. La prestació de serveis o la realització d’activitats que no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats, i que alhora són prestats o són fetes pel sector privat.

  “2. Als efectes del que disposa la lletra b de l’apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

  “a) Si els és imposada per disposicions legals o administratives.

  “b) Si constitueix una condició prèvia per a fer qualsevol activitat o per a obtenir drets o efectes jurídics determinats.

  “c) Si el servei o l’activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per als administrats.

  “Article 24. Creació i modificació

  “1. La creació, la modificació i la derogació dels preus públics a què es refereixen l’apartat a i els subapartats 1r i 2n de l’apartat b de l’article 23.1 s’ha de fer per mitjà de llei i d’acord amb el que estableix la present Llei.

  “2. La creació, la modificació i la derogació dels preus públics a què es refereix l’apartat 3 de l’article 23.1.b, llevat dels referits a l’ensenyament universitari, que s’han de fer per decret, s’han de portar a terme mitjançant una ordre del conseller competent per raó de la matèria i d’acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. A l’expedient d’elaboració del decret o de l’ordre s’han d’incorporar necessàriament els informes previs favorables següents:

  “a) Els de la Intervenció Delegada.

  b) Els de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances, la qual s’ha de pronunciar de forma expressa sobre la naturalesa i la categoria de preu públic de l’exacció que es crea. Aquest informe no és necessari en el cas que es tracti exclusivament de la modificació de l’import del preu o de la derogació d’aquest.

  Tercera

  Es manté la vigència de qualssevol disposicions reguladores de preus públics en tot allò que no s’oposi al contingut d’aquesta Llei.

  Quarta

  Qualsevol norma que, d’ara endavant, modifiqui o creï preus públics, dins l’àmbit d’aquesta Llei, ha de contenir una nova redacció dels preceptes afectats, i ha d’incloure, si cal, paràgrafs que, dins l’article corresponent a cada departament, siguin designats amb la lletra correlativa.

  Cinquena

  En el cas de pròrroga pressupostària, i llevat que una norma amb rang de llei no ho estableixi així, per a l’exercici que s’inicia es poden incrementar els preus vigents, mitjançant una ordre del conseller corresponent, fins a un percentatge que no pot ésser superior a l’índex de preus al consum de l’any anterior, sens perjudici de la fixació de l’import definitiu mitjançant la llei de pressupostos o una altra llei.

  Sisena

  Si es modifiqués el règim jurídic general del sistema de finançament de les comunitats autònomes en el moment que aquesta Llei entri en vigor o posteriorment i, per tal de donar compliment a la Sentència del Tribunal Constitucional número 185/1995, del 14 de desembre, les prestacions patrimonials públiques establertes per la present Llei es qualifiquessin com a taxes, aquestes adquiriran automàticament aquesta denominació i restaran sotmeses al règim jurídic corresponent.

  Setena

 6. Els imports dels preus públics establerts per aquesta Llei per la prestació de serveis o pel lliurament de béns subjectes a l’impost sobre el valor afegit inclouen aquest impost al tipus legal vigent.

 7. Si, de conformitat amb la disposició addicional sisena, els preus públics esdevenen taxes, se n’ha de deduir l’impost sobre el valor afegit, si escau.

  Vuitena

  El Govern durant l’any 1997 ha de trametre al Parlament un projecte de llei regulador de les taxes i els preus públics, el qual ha de substituir les disposicions legals vigents en la matèria i ha de contenir, si escau, les modificacions legals que derivin del canvi en el règim jurídic general del finançament de les comunitats autònomes.

  Disposició final

  Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 1997.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 27 de desembre de 1996

  Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

  Macià Alavedra i Moner Conseller d’Economia i Finances

  updateImageLinks(); Afectacions passives Afectacions passives (32) Article 10 modificat per art. 64 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives Es modifiquen les tarifes establertes per l’article 10 de la Llei 17/1996, que queden fixades en els imports següents: C. Concessions administratives: Tarifa C-1: Ocupació i utilització de terrenys i superfícies: 12,51 euros per metre quadrat per any. Tarifa C-2: Utilització de locals i d’edificis: 36,49 euros per metre quadrat per any. Utilització de naus de venda de peix: 6,74 euros per metre quadrat per any. A. Autoritzacions administratives: Tarifa A-1: Utilització d’una zona d’aigua arrecerada: Camp d’ancoratge: 0,37 euros per metre quadrat d’ocupació per any. Palanques desmuntables: 40,55 euros per metre de palanca per any. Zones annexes dels molls: 20,27 euros per metre de moll per any. Tarifa A-2: Utilització d’una zona de varada dins la zona de servei del port: 4,05 euros per metre quadrat per any. Tarifa A-3: Utilització d’espais coberts: 16,89 euros per metre quadrat per any. Article 10 modificat per art. 41 de la LLEI 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. S’incrementen d’un 10,23% les quanties de les tarifes establertes pel punt a) de la tarifa C1, pel punt primer de la tarifa C2, pel punt b) de la tarifa A1, pel punt b) de la tarifa A2 i pel punt b) de la tarifa A3 de l’article 10 de la Llei 17/1996, de 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic. Desplegada per l' ORDRE de 14 d'abril de 1997, per la qual s'aproven els models d'impresos relacionats amb autoritzacions de màquines recreatives i d'atzar i l'import d'aquests impresos. Desplegada per l' ORDRE de 5 de gener de 1998, per la qual s'aproven els imports de les taxes per a la venda d'impresos de sol·licituds de subvencions del Departament de Cultura. Desplegada pel DECRET 156/1997, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 1997-98. Desplegada per l' ORDRE de 2 de juliol de 1997, per la qual s'aproven els preus públics de venda dels impresos de subministrament oficial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Article 1 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 2 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 3 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 4 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 5 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 6 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 7 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 8 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 9 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 10 modificat per art. 20 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005). Es modifiquen les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat, que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, que resten fixades en els imports següents: C. Concessions administratives Tarifa C-1. Ocupació i utilització de terrenys i superfícies: 12,83 euros per metre quadrat i per any. Tarifa C-2. Utilització de locals i d'edificis: 37,43 euros per metre quadrat i per any. Utilització de naus de venda de peix: 6,92 euros per metre quadrat i per any. A. Autoritzacions administratives Tarifa A-1. Utilització d'una zona d'aigua arrecerada, per a un camp d'ancoratge: 0,38 euros per metre quadrat d'ocupació i per any; per a palanques desmuntables: 41,60 euros per metre de palanca i per any; per a zones annexes als molls: 20,79 euros per metre de moll i per any. Tarifa A-2. Utilització d'una zona d'avarada dins la zona de servei del port: 4,15 euros per metre quadrat i per any. Tarifa A-3. Utilització d'espais coberts: 17,33 euros per metre quadrat i per any Article 10 modificat per art. 20 de la LLEI 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres. Es modifiquen les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat, que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, que resten fixades en els imports següents: C. Concessions administratives Tarifa C-1. Ocupació i utilització de terrenys i superfícies: 13,21 euros per metre quadrat i per any. Tarifa C-2. Utilització de locals i d'edificis: 38,55 euros per metre quadrat i per any. Utilització de naus de venda de peix: 7,13 euros per metre quadrat i per any. A. Autoritzacions administratives Tarifa A-1. Utilització d'una zona d'aigua arrecerada, per a un camp d'ancoratge, 0,39 euros per metre quadrat d'ocupació i per any; per a palanques desmuntables, 42,85 euros per metre de palanca i per any; per a zones annexes als molls, 21,41 euros per metre de moll i per any. Tarifa A-2. Utilització d'una zona d'avarada dins la zona de servei del port: 4,27 euros per metre quadrat i per any. Tarifa A-3. Utilització d'espais coberts: 17,85 euros per metre quadrat i per any. Article 10 modificat per art. 29 de la LLEI 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4984, pàg. 35578, de 9.10.2007). S'incrementen d'un 2% les quanties de les tarifes fixades per la Llei 12/2004 per les concessions C-1 i C-2 i també per les autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3 establertes per l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic. Article 10 modificat per art. 27 de la LLEI 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008). S'incrementen d'un 2% les quanties de les tarifes fixades per la Llei 5/2007 per les concessions C-1 i C-2 i per les autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3, establertes per l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic. Article 10 modificat per art. 44 de la LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009). S'incrementen en un 5% les quanties de les tarifes fixades per la Llei 17/2007 per les concessions C-1 i C-2 i per les autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3 establertes per l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic. Article 10 derogat per DD.4 del DECRET LEGISLATIU 2/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text articulat de les taxes aplicables per Ports de la Generalitat. Article 11 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 12 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Article 13 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Primera derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Segona derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Tercera derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Quarta derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Cinquena derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Setena Apartat 1 derogat per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Addicional Vuitena derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Disposició Final derogada per DD de la LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000). Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya var _tag = new WebTrends(); _tag.dcsid="dcsb2suea100004bnsvbhwg5n_4u1m"; _tag.dcsGetId(); _tag.DCSext.wt_departament="Presidencia"; _tag.DCSext.wt_web1="DOGC"; _tag.DCSext.wt_web2=""; _tag.DCSext.wt_web3=""; _tag.status="1"; _tag.WT.cg_n=""; _tag.WT.cg_s=""; _tag.DCSext.subcontent1=""; _tag.DCSext.subcontent2=""; _tag.DCSext.subcontent3=""; _tag.DCSext.subcontent4=""; _tag.dcsCollect();