LEY 10/1995, de 27 de julio, de modificación parcial de la Ley 1/1989, de 16 de febrero, de creación del Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos. (Corrección de errata en el DOGC núm. 2085, pág. 5960, de 7.8.1995).

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Ley
 
CONTENIDO

Resultats i fitxa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Generalitat de Catalunya Accés al contingut Accés al menú de la secció Introdueixi les paraules de cerca Castellano Mapa Web Contacte Temes Serveis Generalitat Catalunya Seu electrònica function ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(){ if(!document.getElementById) return; if( !document.getElementById("FW_bCercador") ) return; var objFORM = document.getElementById("FW_bCercador"); if(objFORM.nodeName.toLowerCase()!="form"){ objFORM = objFORM.getElementsByTagName("form"); if(objFORM.length>0){ objFORM = objFORM[0]; }else{ return; } } objFORM.onsubmit = function(){ var ca = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var es = "Por favor, introduzca las palabras a buscar."; var en = "Type your search please."; var oc = "Si us plau, introdu�u les paraules a cercar."; var continuar = true; var idioma = ""; if(document.documentElement.getAttribute && (document.documentElement.getAttribute("lang")!="" || document.documentElement.getAttribute("xml:lang")!="" )){ idioma = (document.documentElement.getAttribute("lang")?document.documentElement.getAttribute("lang"):(document.documentElement.getAttribute("xml:lang")?document.documentElement.getAttribute("xml:lang"):"")); } switch(document.getElementById("cercadorOcult").value){ case "": alert(eval(idioma.substring(0,2))); continuar = false; break; case "cerca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):ca); continuar = false; break; case "c�rca": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):oc); continuar = false; break; case "buscar": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):es); continuar = false; break; case "search": alert(idioma!=""?eval(idioma.substring(0,2)):en); continuar = false; break; } if(continuar) return true; else{ document.getElementById("cercadorOcult").focus(); return false; } } } window.onload=function(){ ValidaParaulaCercaCercadorGeneric(); }; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Sobre el DOGC Serveis del DOGC Base de dades del DOGC Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions Preguntes freqüents Enllaços Publicacions de la Generalitat de Catalunya DOGC › Resultats i fitxa // document.write(" "); //AEB funcio que afegeix el parametre newLang al canviar l' idioma del portal. function updateQueryStringParameter(uri, key, value) { var re = new RegExp("([?&])" + key + "=.*?(&|$)", "i"); var separator = uri.indexOf('?') !== -1 ? "&" : "?"; if (uri.match(re)) { return uri.replace(re, '$1' + key + "=" + value + '$2'); } else { return uri + separator + key + "=" + value; } } $(function() { lang=$('html').attr('lang'); var urlOnChangeLocale=document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href; if(lang == "ca-ES"){ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=es_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "es_ES"); } }else{ if(urlOnChangeLocale.indexOf("newLang=") == -1){ urlOnChangeLocale += "&newLang=ca_ES"; }else{ urlOnChangeLocale=updateQueryStringParameter(urlOnChangeLocale,"newLang", "ca_ES"); } } document.getElementsByClassName("FW_bIdiomes")[0].children[0].href=urlOnChangeLocale; }); Torna Enllaç permanent function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi function submitForm(linkElement, sessionVal) { var parent = linkElement.parentNode; if (parent) { parent.submit(); } } Afegeix-lo a la meva selecció PDF (389.07 KB) Dades del document Tipus de document Ley

Data del document 27/07/1995

Número del document 010/1995

Número de control 95207009

Organisme emissor Departamento de la Presidencia

Dades del DOGC Número 2083

Fecha 02/08/1995

Sección DISPOSICIONES

Página 5785

Veure-les totes Afectacions Afectacions actives (1) Modifica article 2 , de la LLEI 1/1989, de 16 de febrer, de creació de l'Institut Català d'Estudis Mediterranis. Descriptors relacionats Organismes Institut Català d'Estudis Mediterranis (22) Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació (12) Accedeix a la cerca simple / avançada LEY 10/1995, de 27 de julio, de modificación parcial de la Ley 1/1989, de 16 de febrero, de creación del Instituto Catalán de Estudios Mediterráneos. (Corrección de errata en el DOGC núm. 2085, pág. 5960, de 7.8.1995). El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI L'Institut Català d'Estudis Mediterranis (ICEM) fou creat l'any 1989 per la Generalitat amb la voluntat de contribuir a l'estudi i la difusió, dins el país i a l'exterior, de les realitats de l'àrea mediterrània. Durant aquests anys els treballs, els simposis i les publicacions de l'ICEM, seguint una metodologia interdisciplinària i prospectiva, i la sòlida xarxa de contactes que ha anat establint l'han situat com un referent destacat en la reflexió euromediterrània, en el vessant de la promoció del diàleg i la cooperació. Actualment, atesa l'experiència assolida, la Junta de Govern i el president de l'ICEM han proposat, tant per la dimensió de les activitats que s'hi fan com per la voluntat d'incidir plenament en la creixent dinàmica de la cooperació euromediterrània, redefinir l'Institut i, ultra intensificar-ne els vessants actuals, convertir-lo en una plataforma de cooperació, diàleg i suport intermediterranis en camps diversos, com ara el de la cultura, el de l'ensenyament, el de la formació professional, el del turisme, el de la sanitat o l'empresarial. A aquests efectes, es considera que cal modificar el nom i l'àmbit de les funcions de l'Institut. Article primer L'Institut Català d'Estudis Mediterranis, creat per la Llei 1/1989, del 16 de febrer, passa a denominar-se Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació (ICM). Article segon Es dóna nova redacció a l'article 2 de la Llei 1/1989, que queda redactat en els termes següents: "Article 2 "1. L'Institut té com a objectius estudiar, dins l'àrea mediterrània, els problemes que afecten el medi, la indústria, el comerç, les noves tecnologies, les realitats i les necessitats culturals, científiques i socials, i, alhora, contribuir a la difusió a Catalunya i arreu del món de les diferents realitats dels països mediterranis, a més d'ésser plataforma de cooperació, mediació, diàleg i suport intermediterranis en els camps esmentats, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat. "2. Per a complir aquests objectius, l'Institut pot organitzar cursos, seminaris, congressos i exposicions, concedir beques i ajuts, editar publicacions i emprendre qualssevol iniciatives conjuntes amb les diferents administracions que hi siguin competents tendents a la consecució del fi per al qual ha estat creat." Disposició final Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d'ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 27 de juliol de 1995 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya (95.207.009) updateImageLinks(); Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya var _tag = new WebTrends(); _tag.dcsid="dcsb2suea100004bnsvbhwg5n_4u1m"; _tag.dcsGetId(); _tag.DCSext.wt_departament="Presidencia"; _tag.DCSext.wt_web1="DOGC"; _tag.DCSext.wt_web2=""; _tag.DCSext.wt_web3=""; _tag.status="1"; _tag.WT.cg_n=""; _tag.WT.cg_s=""; _tag.DCSext.subcontent1=""; _tag.DCSext.subcontent2=""; _tag.DCSext.subcontent3=""; _tag.DCSext.subcontent4=""; _tag.dcsCollect();