ANUNCIO del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sobre notificación a colegiados.

Sección:Anuncios Diversos
Emisor:ANUNCIOS VARIOS
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, sobre notificación a colegiados.

Per acord de la Junta de Govern de l'Il·ltre Col·legi d'advocats, es fa saber a tots els col·legiats que figuren en la llista que segueix, tenint en compte la seva condició d'il·localitzables, en no ser possible la notificació en el domicili professional que consta en aquest col·legi, la sanció disciplinària que se'ls ha estat imposada.

També es recorda que contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, en virtut de l'article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, en relació amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes a partir del dia següent a la data de la publicació d'aquest anunci o, directament recurs contenciós administratiu dins del termini de dos mesos a partir del dia següent a la data de publicació d'aquest anunci, segons disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

En cas de finalitzar el termini legalment establert per interposar els recursos que s'estimin pertinents, l'Il·tre. Col·legi d'Advocats de Barcelona procedirà a executar les sancions disciplinàries.

Llista de referència:

N=Núm. Col·legiat (núm. expedient)

N nom i cognoms tipus de sanció
550/07 Luis Fdo. Martín Gálvez 15 dies de suspensió en l'exercici
92/08 Andrés Picón Sáez 2 mesos de suspensió en l'exercici
119/08 Angel Martin Roura 2 mesos de suspensió en l'exercici
278/08 Miguel A. González Arjona 15 dies + 15 dies de suspensió en l'exercici
345/08 Ester Hernández García 5 dies + 20 dies de suspensió en l'exercici
459/08 Joan Valls Viçens 15 dies de suspensió en l'exercici
462/08 Francec Molas Vivancos 15 dies
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA