ANUNCIO de la Diputación de Tarragona, sobre aprobación de la plantilla de personal.

Sección:Administración Local
Emisor:Diputaciones
Rango de Ley:Anuncio
 
EXTRACTO GRATUITO

ANUNCIO

de la Diputación de Tarragona, sobre aprobación de la plantilla de personal.

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 25 de novembre de 2011, va acordar aprovar incialment la plantilla del personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms corresponent a l'any 2012, amb la subrogació de totes les places dels organismes autònoms en procés de dissolució, que quedaran integrades en les àrees o organismes de la Diputació.

L'anunci d'exposició pública d'aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 276, de data 30 de novembre de 2011. Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ha esdevingut definitiu, d'acord amb el que establia l'acord plenari de data 25 de novembre de 2011, i així s'ha declarat per Decret de la Presidència núm. 1-2011-2949, de data 21 de desembre de 2011.

Per tot això, es fa pública la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms corresponent a l'any 2012.

Contra l'acord definitiu d'aprovació de la plantilla de personal, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.

Tarragona, 27 de desembre de 2011

Josepa Zamora Barceló

Secretària general accidental

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Província: TARRAGONA

Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Núm. Codi Territorial: 43

Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2012, aprovada per acord del Ple de data 25 de novembre de 2011:

PLANTILLA DE PERSONAL 2012

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP-
DESCRIPCIÓ PLACES SUBGRUP
ESCALA HABILITACIÓ CARÀCTER ESTATAL
Secretari general 1 A-A1
Interventor 1 A-A1
Tresorer 1 A-A1
Secretari interventor 9 A-A1
Secretari interventor 1 A-A2
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala tècnica
Tècnic administració general 12 A-A1
Subescala de gestió
Tècnic mitjà 3 A-A2
Subescala administrativa
Administratiu 54 C-C1
Subescala auxiliar
Auxiliar administratiu 46 C-C2
Subescala subalterna
Majordom provincial 1 AP
Porter-ordenança 5 AP
Ordenança 6 AP
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala tècnica
Classe Tècnica superior
Tècnic superior administració especial 17 A-A1
Protocol 1 A-A1
Premsa i informació institucional 1 A-A1
Enginyer camins, canals i ports 2 A-A1
Psicòleg 2 A-A1
Tècnic superior informàtica 1 A-A1
Enginyer industrial 1 A-A1
Arquitecte 2 A-A1
Arxiver general 1 A-A1
Classe Tècnica diplomada
Tècnic mitjà 33 A-A2
Bibliotecària 1 A-A2
Tècnic mitjà informàtica 5 A-A2
Enginyer tècnic obres públiques 5 A-A2
Enginyer tècnic topografia 3 A-A2
Assistent social 2 A-A2
Enginyer tècnic industrial 3 A-A2
Arquitecte tècnic 4 A-A2
Diplomat estudis empresarials 1 A-A2
Fisioterapeuta 1 A-A2
Mestre 2 A-A2
Tècnic mitjà medi ambient 2 A-A2
Subescala serveis especials
Classe comeses especials
Mestre de taller 1 A-A2
Tècnic mitjà 2 A-A2
Professor auxiliar guitarra 1 A-A2
Tècnic mitjà sistemes informació Recursos Humans 1 A-A2
Tècnic explotació 1 C-C1
Tècnic auxiliar obra 3 C-C1
Delineant 14 C-C1
Tècnic auxiliar 1 C-C1
Educador 5 C-C1
Tècnic especialista informàtica 1 C-C1
Tècnic especialista obra 3 C-C1
Tècnic especialista topografia 3 C-C1
Tècnic especialista 29 C-C1
Tècnic especialista arts gràfiques i composició 1 C-C1
Tècnic especialista arts gràfiques i disseny gràfic 1 C-C1
Tècnic especialista gestió interna i qualitat 1 C-C1
Auxiliar tècnic 9 C-C2
Classe personal d'oficis
Oficial xofer 4 C-C2
Oficial primera 4 C-C2
Oficial segona 1 C-C2
Ajudant oficis 3 AP
Operari topografia 4 AP
Operari 4 AP
PERSONAL LABORAL FIX
GRUP-
DESCRIPCIÓ PLACES SUBGRUP
SERVEIS CENTRALS
Director tècnic A 2 A1L
Metge empresa (10,66%) 1 A1L
Pedàgog-Responsable programes formatius 1 A1L
Professor titular 1 A1L
Tècnic superior 2 A1L
Enginyer tècnic 1 A2L
Enginyer tècnic forestal 1 A2L
Enginyer tècnic industrial 1 A2L
Enginyer tècnic obres 1 A2L
Responsable àrea/unitat B 1 A2L
Tècnic mitjà 7 A2L
Tècnic mitjà inserció laboral 1 A2L
Tècnic mitjà business intelligence 2 A2L
Tècnic mitjà relacions laborals 1 A2L
Capatàs 5 C1L
Encarregat obres 1 C1L
Oficial administratiu 14 C1L
Tècnic auxiliar 6 C1L
Tècnic auxiliar comunicació 3 C1L
Tècnic auxiliar especialista 2 C1L
Tècnic auxiliar informàtic 4 C1L
Tècnic auxiliar informàtica 9 C1L
Tècnic auxiliar informàtica/programador 1 C1L
Tècnic auxiliar sobreestant 4 C1L
Auxiliar administratiu 5 C2L
Auxiliar administratiu de gestió 1 C2L
Auxiliar de suport 24 C2L
Auxiliar tècnic 4 C2L
Auxiliar tècnic especialista 3 C2L
Auxiliar tècnic topografia 1 C2L
Cap d'equip 1 C2L
Oficial primera 26 C2L
Oficial primera (conductor) 4 C2L
Oficial primera (fuster) 1 C2L
Oficial primera (paleta) 4 C2L
Assistent de serveis 7 APL
Assistent de serveis (50%) 1 APL
Auxiliar de serveis 5 APL
Auxiliar d'equipaments 1 APL
Operari 2 APL
Operari educació especial 2 APL
Peó especialitzat 31 APL
Centres d'Ensenyament Especial
CEE Sant Rafael
Psicòleg 2 A1L
Director tècnic B - Mestre/a 1 A2L
Logopeda 1 A2L
Logopeda (50%) 1 A2L
Mestre 1 A2L
Mestre audició i llenguatge 1 A2L
Mestre educació especial 7 A2L
Mestre educació especial (especialista en psicomotricitat) 1 A2L
Mestre ensenyament especial 1 A2L
Mestre taller IEE 4 A2L
Mestre taller IEE (llar) 1 A2L
Educador educació especial 4 C1L
Encarregat administració 1 C1L
Auxiliar de suport 1 C2L
Educador 9 C2L
Monitor 1 C2L
Auxiliar equipaments 1 A
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA