DECRETO 96/2015, de 9 de junio, por el que se aprueba la alteración de los términos municipales de Calldetenes y de Vic.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 2 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Calldetenes va acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals de Calldetenes i de Vic en l’àmbit de la fàbrica de Can Bigordà, que consisteix en la segregació de 732,58 m 2 del municipi de Vic per a la seva agregació al municipi de Calldetenes, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1. c ) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

L’expedient va ser sotmès a informació pública, sense que es presentessin al·legacions, i a informe dels ens locals que no l’havien promogut. El Consell Comarcal d’Osona, en data 13 de març de 2013, i la Diputació de Barcelona, en data 8 de maig de 2013, van acordar, respectivament, informar favorablement sobre l’expedient d’alteració de termes. Per la seva banda, l’Ajuntament de Vic, mitjançant acord plenari de 8 d’abril de 2013, va acordar modificar la proposta d’alteració formulada per l’Ajuntament de Calldetenes.

El Ple de l’Ajuntament de Calldetenes, en la sessió d’1 de setembre de 2014, va acordar, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, aprovar la procedència de l’alteració dels termes municipals d’acord amb la proposta que incorpora la modificació acordada per l’Ajuntament de Vic. Finalment, el 29 d’octubre de 2014 va tenir entrada al Departament de Governació i Relacions Institucionals la darrera documentació que completava l’expedient.

El 18 de desembre de 2014, la Direcció General d’Administració Local va emetre informe favorable sobre la tramitació del procediment i la procedència de l’alteració, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 28 de gener de 2015, va emetre informe favorable sobre l’expedient.

El 10 de febrer de 2015, es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, reunida el 23 d’abril de 2015, va aprovar el Dictamen sobre l’alteració dels termes municipals de Calldetenes i de Vic, en què informa favorablement sobre l’expedient.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA