DECRETO 80/2015, de 26 de mayo, de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista que establecen el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, y el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Fecha de Entrada en Vigor:17 de Junio de 2015
Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 153 de l'Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en polítiques de gènere. Aquesta competència pel que fa a la violència de gènere inclou, d’acord amb l’apartat c) de l’article esmentat, la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, determina la diversitat d’abusos que pateixen les dones mitjançant la distinció de les diferents formes de violència que tenen lloc en àmbits concrets com ara el de la parella, el familiar, el laboral o el sociocomunitari, que constitueixen problemes socials la solució dels quals pertoca als poders públics per tal que les dones afectades puguin recuperar la seva autonomia.

Un aspecte important de l’esmentada Llei 5/2008, de 24 d’abril, és que l'article 47 estableix que les dones que, com a conseqüència de les formes de violència masclista que especifica la Llei, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu, tenen dret a percebre del Govern una quantitat econòmica. Aquest dret es reconeix també a favor dels fills i filles de víctimes mortals que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort.

D’altra banda, la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, estableix a l’article 27 el dret a percebre un ajut econòmic per a les dones víctimes de violència de gènere amb un nivell de renda determinat i de les quals es presumeixi que, a causa de la seva edat, responsabilitats familiars, falta de preparació general o especialitzada i circumstàncies socials, tinguin dificultats especials per obtenir un lloc de treball. La regulació d'aquest ajut s'ha desplegat reglamentàriament mitjançant el Reial decret 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula l'ajuda econòmica que estableix l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, el qual reserva a les administracions competents en matèria de serveis socials la regulació del procediment de concessió i pagament dels ajuts. El procediment aplicable a Catalunya d’aquest ajut fins a l’aprovació d’aquest Decret l’establia l’Ordre ASC/342/2008, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de l’ajut econòmic establert a l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Aquest Decret té per objecte, d’una banda, desplegar el contingut de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, i establir les condicions i requisits bàsics per a l’obtenció d’aquesta indemnització. Es tracta d’un dret subjectiu mitjançant el qual es garanteixen drets econòmics per a les dones en situació de violència masclista, per facilitar-ne la recuperació i reparació integral. D’altra banda, mitjançant aquesta regulació també es dóna compliment a la Resolució 520/VIII, de 2009, del Parlament de Catalunya, la qual insta el Govern a desplegar per reglament la citada Llei 5/2008, de 24 d’abril.

La indemnització que configura la Llei requereix que les seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica tinguin caràcter greu, per la qual cosa es fa necessari el desplegament reglamentari d’aquest concepte. En aquest sentit, el present Decret considera acreditat el caràcter greu en el cas de seqüeles, lesions o danys produïts com a conseqüència de la comissió d’infraccions penals que el Codi penal tipifica com a delictes, atès que són les que revesteixen més gravetat.

Així, l’article 147.1 del Codi penal defineix el delicte de lesions com la causa a la víctima, per qualsevol mitjà o procediment, d’una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva salut física o mental, sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva curació, a més d’una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic. El mateix article especifica que la simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic. Per la seva banda, l’article 617 del mateix Codi tipifica com a falta la causa de lesions que no constitueixen delicte, i que per tant són més lleus. Amb aquesta equiparació del caràcter greu dels danys amb els supòsits en què la dona és víctima d’un delicte, es determina amb criteris objectius i seguint el criteri de la jurisdicció penal, quines seqüeles, lesions o danys tenen aquesta consideració.

En aquest Decret s’estableixen també les condicions de han de complir els fills i filles dependents de víctimes mortals de violència masclista que, d’acord amb la Llei, també tenen dret a percebre aquest ajut.

A banda de regular les indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista concedides per la Generalitat en aplicació de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, aquest Decret també té per objecte regular el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de l’ajut econòmic de l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, amb la derogació consegüent de l’Ordre ASC/342/2008, de 30 de juny, que fins ara regulava aquesta matèria. En aquest sentit, s'ha considerat necessari regular en una sola norma jurídica les indemnitzacions i ajuts destinats a dones víctimes de violència masclista gestionats per la Generalitat de Catalunya, atesos la seva naturalesa i àmbit personal d’aplicació, i a l’efecte d’una millor sistematització de l’ordenament jurídic.

Per tant, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte:

1.1 El desplegament de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, relatiu a les condicions, els requisits, la quantitat i el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de les indemnitzacions econòmiques que s’hi preveuen.

1.2 La regulació del procediment aplicable a la concessió i pagament de l’ajut econòmic que estableix l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Article 2

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les indemnitzacions i ajuts que regula aquest Decret, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa de protecció de dades.

Capítol 2

Indemnitzacions econòmiques de l’article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a dones víctimes de violència masclista que pateixin seqüeles, lesions o danys de caràcter greu i per a fills i filles de víctimes mortals

Secció 1

Persones beneficiàries i condicions per a l’accés a la indemnització

Article 3

Persones beneficiàries i requisits

3.1 Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica que regula aquest capítol:

  1. Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista que especifica la Llei 5/2008, de 24 d’abril, pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica de caràcter greu. Les referències a les dones incloses en aquest capítol inclouen també les nenes i adolescents.

  2. Els fills i filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort.

    3.2 Als efectes d’aquest Decret, s’entén que tenen caràcter greu totes aquelles seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA