DECRETO 239/2015, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 169/2014, de 23 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, com a òrgan de coordinació en matèria de transparència i accés a la informació pública de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i organismes que en depenen, a l’efecte d’impulsar transversalment els objectius del Pla del Govern en matèria de transparència i garantir la coordinació necessària dels òrgans i organismes de la Generalitat de Catalunya en l’aplicació dels criteris corporatius sobre l’accés a la informació pública i formació del seu personal.

El Decret 169/2014, de 23 de desembre, va ser modificat per Decret 20/2015, de 24 de febrer, d'adscripció de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

Actualment resulta necessari modificar la composició de la Comissió amb la incorporació de la Secretaria del Govern, que n’exercirà la vicepresidència primera, i la incorporació de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

Per tot això, a proposta conjunta del conseller de la Presidència i de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

4.1 La Comissió és presidida per la persona titular del Departament competent en matèria d’administració pública, i està integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans i organismes següents:

Secretaria del Govern, que n’exerceix la vicepresidència primera.

Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, que n’exerceix la vicepresidència segona.

Secretaries generals dels departaments de l’Administració de la Generalitat.

Gabinet Jurídic.

Secretaria de Comunicació del Govern.

Secretaria d’Administració i Funció Pública.

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental.

Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió.

Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern.

Escola...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA