DECRETO 128/2015, de 30 de junio, de modificación del Decreto 184/2013, de 25 de junio, de reestructuración del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, y del Decreto 309/2011, de 12 de abril, por el que se regula el Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la Administración.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix les competències del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

El Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, determina l’estructura i les funcions de les diferents unitats del Departament.

Aquest Decret ha estat modificat pel Decret 20/2015, de 24 de febrer, d'adscripció de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de modificació del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

D’altra banda, el Decret 111/2015, de 22 de juny, nomena vicepresidenta del Govern a la persona titular del Departament de Benestar i Família, per la qual cosa es fa necessari modificar l’estructura del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

De conformitat amb l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

A proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació del Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals

1.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 que passa a tenir la redacció següent:

1.1 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, sota la direcció del conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

a) La Secretaria General.

b) La Secretaria d'Administració i Funció Pública.

c) La Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals.

d) La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

f) La Direcció General d'Afers Religiosos.

g) L’Oficina per al Desenvolupament de l’Autogovern.

El Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica resta adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals

.

1.2 Es modifica l’apartat 4 de l’article 1 que passa a tenir la redacció següent:

1.4 El Consell de Direcció és l'òrgan d'assistència a la persona titular del Departament en l'elaboració de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA