RESOLUCIÓN del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, sobre aprobación de las relaciones definitivas de participantes en un proceso de adjudicación de viviendas.

Sección:Anuncios Diversos
Emisor:ANUNCIOS VARIOS
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓN

del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, sobre aprobación de las relaciones definitivas de participantes en un proceso de adjudicación de viviendas.

Com a gerent del consorci de l'Habitatge de Barcelona, en ús de les facultats que em confereixen els articles 23 i 25 del Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona

RESOLC

RESOLDRE les reclamacions formulades, dins el termini conferit, a les relacions provisionals de participants en les convocatòries per a l'adjudicació mitjançant sorteig de 39 habitatges de venda de règim general situats al carrer Garrotxa, 40; 28 habitatges de lloguer en règim general ubicats al carrer Leiva, 85; 127 habitatges de lloguer en règim general ubicats a l'Av. Diagonal,75 i 10 habitatges dotacionals de lloguer procedents de segones adjudicacions i ubicats en diferents promocions de la ciutat per a contingents especials, de conformitat amb l'informe jurídic de data 20 de desembre de 2011, de valoració de les mateixes que figuren a l'expedient i que a efectes de motivació s'incorpora a aquesta resolució. APROVAR les relacions definitives de participants en els processos d'adjudicació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA