RESOLUCIÓN JUS/2438/2015, de 15 de octubre, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por la señora R. G. S. como presidenta de la Comunidad de Propietarios de las calles de Mallorca 51-53 y Calàbria 189-191 de Barcelona, contra la calificación de la registradora de la propiedad titular del Registro de la Propiedad núm. 16 de Barcelona.

Sección:Concursos y Anuncios
Emisor:Departamento de Justicia
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Es dicta recurs governatiu interposat per la senyora R. G. S. com a presidenta de la Comunitat de Propietaris dels carrers de Mallorca 51-53 i Calàbria 189-191 de Barcelona, contra la qualificació de la Sra. Maria Tenza Llorente, registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona, que denega la inscripció d’una escriptura per la qual elevaven a públic l'acord adoptat per la Junta General ordinària de l'esmentada comunitat de modificar els estatuts comunitaris, en el sentit de prohibir l'ús d'alberg juvenil o similar en els departaments de la finca.

Relació de fets

I

El 6 de febrer de 2015, la senyora R. G. S. i el senyor M. R. V., en les seves qualitats de presidenta i de secretari-administrador, respectivament, de la Comunitat de Propietaris dels carrers Mallorca 51-53 i Calàbria 189-191 de Barcelona, van atorgar escriptura pública davant la notaria de Barcelona i de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, la senyora Blanca María García Oquendo, per la qual elevaven a públic l'acord adoptat per la Junta General ordinària de l'esmentada comunitat de modificar els estatuts comunitaris, en el sentit de prohibir l'ús com a alberg juvenil o similar els departaments de la finca. L'acord havia estat aprovat per unanimitat per tots els propietaris assistents a la Junta i, notificat als propietaris no assistents, només va contestar un d'ells, J., S. L. U., que representa un 15,10 % del total del coeficient de la comunitat, el qual va manifestar la seva oposició a l'acord, afirmant la seva nul·litat.

II

Presentada l'escriptura en el Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona el 9 de juny de 2015, la registradora va suspendre la seva inscripció per nota extensa i argumentada el dia 11 en base a dos motius: en primer lloc, per la discordança entre els titulars registrals de dues de les finques que constitueixen l'immoble en règim de propietat horitzontal i els que consten en la certificació d'assistents a la Junta, per la qual cosa no es pot considerar que hagin prestat el seu consentiment a l'acord; i, en segon lloc, per oposar-s'hi la mercantil J., S. L. U., titular d'algunes de les finques de l'esmentat immoble. Fonamenta la qualificació, des del punt de vista registral, en el principi de tracte successiu consagrat en l'article 20 de la Llei hipotecària, manifestació del principi de tutela judicial efectiva reconegut en l'article 24 Constitució espanyola, i en les nombroses resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat –que esmenta– que l'apliquen, i, des del punt de vista substantiu, en l'exigència que les limitacions del domini han de ser expressament consentides per aquell a qui afecten, d'acord amb els articles 541-1, 553-11.1.a), 553-11.2.a), 553-11.3, 553-25.4, i 553-40 del Codi civil de Catalunya (CCCat), amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de febrer de 2012 i les resolucions d'aquesta Direcció General de 21 d'abril de 2010, 28 d'octubre de 2013, 9 i 14 d'octubre de 2014, i 7 de gener de 2015.

III

El 22 de juliol de 2015, la senyora R. G. S. va presentar recurs en el Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona, davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, contra aquesta qualificació, en el qual, després d'anunciar que la discordança entre la titularitat dels titulars registrals i la que consta en la certificació estava pendent de solució, denuncia la interpretació errònia de l'article 553-25.4 CCCat, precepte que, segons la recurrent, aquesta Direcció General ha interpretat de forma diferent des de les primeres resolucions de 21 d'octubre de 2010 i 28 de octubre del 2013, fins a la més recent de 7 de gener de 2015: mentre a les primeres s'exigeix el consentiment exprés...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA