RESOLUCIÓN JUS/1246/2015, de 14 de mayo, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por J. M. V. contra la calificación de la registradora de la propiedad de Viladecans.

Sección:Concursos y Anuncios
Emisor:DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Es dicta recurs governatiu interposat per J. M. V. contra la qualificació de denegació de la inscripció d’una escriptura de cancel·lació d’hipoteca, per prescripció, de la Sra. Ma. Paz Camino Arias, registradora de Viladecans.

Relació de fets

I

El 20 de gener de 2015 el senyor J. M. V. va presentar al Registre de la Propietat de Viladecans una instància privada, subscrita i amb signatura legitimada pel notari de Barcelona senyor José Eloi Valencia Docasar, en la qual sol·licita la cancel·lació d'una hipoteca constituïda sobre la finca registral nombre 5.354 de la qual és copropietari, per un termini que va finalitzar el 20 de desembre de 1999, per haver transcorregut en excés el termini de prescripció que preveu l'article 121-20 del Codi civil de Catalunya (CCCat).

II

El dia 28 de gener la registradora interina del Registre de la Propietat de Viladecans qualifica negativament la instància presentada i suspèn la inscripció de la cancel·lació de la hipoteca sol·licitada per no ser aplicable a aquest supòsit l'article 121-20 del Codi civil de Catalunya, que estableix un termini general de prescripció de 10 anys per a qualsevol classe de pretensions, llevat que el mateix Codi o les lleis especials disposin una altra cosa, i la llei hipotecària, com a llei especial d'àmbit general, preveu un termini de prescripció de 20 anys en el seu article 128. Cita en suport de la seva qualificació la resolució de la Direcció general dels Registres i del Notariat de 7 de juliol del 2005.

III

El 3 de març el senyor J. M. V. va presentar recurs contra la qualificació negativa davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Entén el recurrent que la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 7 de juliol del 2005 no és aplicable al cas i que la Llei hipotecària (LH) no és una de les lleis especials a què fa referència l'article 121-20 del Codi civil de Catalunya, que, d'altra banda, només es refereix a lleis catalanes. Argumenta també que, en referir-se l'article 121-20 del Codi civil de Catalunya a tota classe de prescripcions, no exclou la de l'acció hipotecària, i que no cap l'aplicació supletòria del Codi civil espanyol d'acord amb l'article 111-5 del Codi civil de Catalunya.

IV

D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 5/2009, de 28 d’abril, el recurs fou traslladat a la persona titular del dret d’hipoteca, per a què en el termini legalment previst, realitzés les al·legacions que considerés oportunes, sense que formulés cap.

V

El 31 de maç, el registrador titular del Registre de la Propietat de Viladecans va emetre el preceptiu informe, reiterant el contingut de la nota de qualificació subscrita per la registradora interina. En el seu escrit, el registrador defensa la competència d’aquesta Direcció General per resoldre el recurs i considera que l'acció hipotecària està subjecta al termini de prescripció de 20 anys previst en l'article 128 LH, llei especial d'àmbit general, sense que es pugui admetre que les "lleis especials" a les quals remet l'article 121-20 CCCat siguin únicament les pròpies lleis de dret català. En conseqüència, no havent transcorregut el termini assenyalat en la legislació civil aplicable, més l'any de gràcia previst per l'article 82.5 de la Llei hipotecària, només cal confirmar íntegrament la nota de qualificació recorreguda, ja que el termini de prescripció de l'acció hipotecària en dret civil català és de vint anys, segons resulta de la doctrina establerta per la Direcció General dels Registres i del Notariat en la seva resolució de data 7 de juliol de 2005, que és concordant amb la doctrina posterior de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (que no...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA