RESOLUCIÓN ENS/2707/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el Programa de movilidad formativa y cooperación internacional en las enseñanzas profesionales, y se abre convocatoria pública para la selección de centros educativos interesados en formar parte del mismo a partir del curso 2015-2016.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Les conclusions del Consell d’Europa, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET 202) DOUC 119, de 28.5.2019, marquen com a un dels objectius comuns a tots els estats membres, fer realitat l’aprenentatge permanent, establir vies d’aprenentatge més flexibles en el marc europeu de qualificacions, i fer extensiva la mobilitat d’acord amb la Carta Europea per a la Mobilitat.

D’altra banda, la Recomanació (2009/C 155/02) del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET), estableix un conjunt de principis i especificacions tècniques per tal de facilitar la transferència i el reconeixement de resultats d’aprenentatge, en el marc d’una acció de mobilitat, encaminat a l’obtenció d’una titulació, quan es tracti de formació professional inicial.

Així mateix, el Programa europeu ERASMUS + es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, i té una clara vocació d’internacionalització oberta a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats formatives i educatives de les persones per l’ocupabilitat d’estudiants, professors i treballadors.

En aquest context, el Departament d’Ensenyament ha impulsat entre els centres públics i privats, durant el curs acadèmic 2014-2015, l’articulació d’actuacions de mobilitat formativa i de cooperació internacional en els ensenyaments professionals.

Després d’aquesta fase experimental, és convenient crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, en línia amb les previsions que sobre mobilitat fan la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial. Aquest últim destaca l’adquisició de la competència lingüística instrumental en la llengua o llengües estrangeres adients a l’àmbit professional de treball, el foment de la participació dels centres educatius en programes, projectes i accions, especialment en l’àmbit de la Unió Europea, el foment de la realització d’intercanvis i d’estades de l’alumnat en altres països, així com el procediment de reconeixement dels continguts cursats a l’estranger en relació amb els cicles formatius.

Per tot això,

Resolc:

-1 Crear el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, amb el contingut que estableix l’annex 1.

-2 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals per als projectes de mobilitat de l’apartat 1.3.1 de l’annex 1, a partir del curs 2015-2016, d’acord amb les bases que conté l’annex 2.

-3 Donar publicitat dels centres educatius que actualment formen part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, al portal de centres del Departament ( http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda ) i al portal de centres d’altres titularitats ( http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici ).

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de novembre de 2015

Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Annex 1

Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals .

1 Finalitat, objectius específics, actuacions i estructura organitzativa

1.1 Finalitat.

Acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals per a la implantació d’una estratègia que promogui la mobilitat formativa i la participació en projectes internacionals de l’alumnat i el professorat, per tal que:

  1. L’alumnat d’ensenyaments professionals realitzi la formació pràctica en centres de treball en empreses d’altres països, realitzi, en centres i entitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA