RESOLUCIÓN CLT/2844/2015, de 9 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, de modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de ayudas, en las modalidades de aportaciones reintegrables y subvenciones, a festivales o ciclos musicales.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE CULTURA
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 25 de novembre de 2015, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de 25 de novembre de 2015, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller/a de Cultura en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 9 de desembre de 2015

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d'Administració

Acord

de 25 de novembre de 2015, del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals.

Per l'Acord de 25 de febrer de 2015, el Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals va aprovar les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals (Resolució CLT/546/2015, de 17 de març, DOGC núm. 6839, de 26.3.2015).

Atès l'informe del director de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que proposa modificar les bases esmentades;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb l'article 7.2.i) dels Estatuts de l'Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d'abril, el Consell d'Administració acorda:

Modificar les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a festivals o cicles musicals, aprovades per l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA