RESOLUCIÓN CLT/2802/2015, de 26 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para la realización de documentales destinados a ser emitidos por televisión.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE CULTURA
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Atès l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals adoptat en sessió de 25 de novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió,

Resolc:

—1 Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals de 25 de novembre de 2015, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

—2 Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d’un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 26 de novembre de 2015

Pilar Pifarré i Matas

Presidenta del Consell d’Administració

Acord

de 25 de novembre de 2015, del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

Vist que aquesta línia de subvencions va a càrrec del Fons per al foment de la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals regulat als articles 32-34 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, i que d’acord amb l’article 3.2 del Decret 121/2015, de 23 de juny, dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, s’ha garantit la participació dels professionals del sector audiovisual en l’establiment dels criteris d’atorgament de les subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió;

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions així com les disposicions relatives a subvencions de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema;

D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

—1 Aprovar les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

Aquestes bases específiques complementen les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència que siguin vigents en el moment de publicació de les convocatòries corresponents.

—2 Derogar les bases publicades mitjançant la Resolució CLT/1421/2015, de 19 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

Annex

—1 Objecte

  1. L’objecte d’aquestes bases és subvencionar la realització de documentals televisius, per tal que es creïn productes d’alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

  2. No són subvencionables les sèries documentals, ni com a conjunt ni cadascun dels seus capítols per separat.

  3. No es poden subvencionar els projectes de naturalesa acadèmica produïts per empreses amb vinculació directa amb centres de formació en l’audiovisual que rebin qualsevol tipus d’ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Als efectes d’aquestes bases s’entén per vinculació directa el fet que l’empresa gestora del centre formatiu tingui una participació directa o indirecta en el capital social de l’empresa productora i que pugui designar més de la meitat dels membres dels seus òrgans d’administració o direcció.

  4. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

    —2 Destinataris/àries

  5. Poden optar a les subvencions les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l’Estat espanyol.

  6. S’entén per empresa de producció audiovisual independent aquella persona física o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d’una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d’una o diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

  7. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmet o els fa transmetre per un tercer.

  8. No poden ser destinatàries de les subvencions que preveuen aquestes bases les empreses productores...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA