RESOLUCIÓN de alcaldía sobre aprobación de la lista de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión de una plaza de agente de la Policía Local.

Sección:Administración Local
Emisor:Ayuntamientos
Rango de Ley:Resolución
 
EXTRACTO GRATUITO

Identificació de l’expedient:

Aprovació de la llista d'admesos i exclosos procés selectiu agent policia local.

Fets:

Atès que, en compliment del que disposen les Bases aprovades per Resolució de l’Alcaldia de data 31 de març de 2014 i publicades al BOP de data 14 d’abril de 2014 i al DOGC núm. 6601 de data 10 d’abril de 2014 i la convocatòria publicada al DOGC núm. 6607 de data 22 d’abril de 2014 i que han de regir el procés selectiu convocat per oposició lliure per a la provisió d’una plaça d’agent de la policia local, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Montgat, s’ha de dictar resolució aprovant les llistes d’ admesos i exclosos a l’esmentat procés selectiu, un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies per part dels interessats.

En virtut de les facultats que m’atorga la legislació de Règim Local vigent

RESOLC:

Primer. - Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a les proves selectives de l’esmentada oposició de la manera següent:

ASPIRANTS ADMESOS:

DNI Exempció català
46545414S NO EXEMPT
47851543C EXEMPT
47927480B EXEMPT
44992457H EXEMPT
47685515Y EXEMPT
39342599H EXEMPT
38836921H EXEMPT
41602019X EXEMPT
34739422S EXEMPT
46374622R EXEMPT
52596144C EXEMPT
52398072R EXEMPT
77620935Y EXEMPT
14271101S EXEMPT
39898539W EXEMPT
20822896F EXEMPT
46805802C EXEMPT
46692450N EXEMPT
46465159F EXEMPT
38843629R EXEMPT
38855304R EXEMPT
41003147N EXEMPT
53069918V EXEMPT
33890759Y NO EXEMPT
43530307R EXEMPT
39728694N EXEMPT
52595355J EXEMPT
45639669X EXEMPT
43535658Q EXEMPT
47712402Y EXEMPT
47155296Y EXEMPT
45490304F EXEMPT
46359180N EXEMPT
43529110T EXEMPT
43410839H EXEMPT
45644645H EXEMPT
46451664J EXEMPT
46983562J EXEMPT
35113414G EXEMPT
53088521JU EXEMPT
46622396Q EXEMPT
43537212Y NO EXEMPT
36528884P EXEMPT
46773794M EXEMPT

ASPIRANTS EXCLOSOS:

DNI Exempció català Motiu exclusió
47706283M NO EXEMPT No acredita requisit estudis/manca justificant pagament taxes
46802829Z NO EXEMPT Manca carnet conduir classe A
47277593N NO EXEMPT Manca carnet conduir classe A
52193830E NO EXEMPT Manca carnet conduir classe A
38877736P EXEMPT No s’ha fet servir el model oficial ni s’han adjuntat les declaracions jurades que figuren en aquest en document adjunt. Manca justificant pagament taxes.

Atès el que disposen les bases que regeixen aquest procés selectiu els aspirants disposen d’un termini de deu dies per a presentar les al·legacions que creguin convenients. En el ben entès que la present Resolució relativa a la llista d’aspirants admesos i exclosos s’elevarà a definitiva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA