EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Seu d'Urgell, sobre autos de juicio verbal (exp. 181/2009).

Sección:Administración de Justicia
Emisor:Juzgados de primera instancia e instrucción
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Seu d'Urgell, sobre autos de juicio verbal (exp. 181/2009).

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En les actuacions de judici Judici verbal secció que es tramiten en aquest Jutjat amb el núm. 181/2009, a instàncies de ACEX PATRIMONIAL, S.L., contra Julian Calvet Gonzalez, Marc Calvet Navines i Carmen Navines Alrich, jutgessa ha dictat la sentència següent:

Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 La Seu d'Urgell

Plaça Jacint Verdaguer 1

Procediment: Verbal de precari 181/2009

Part actora: Acex Patrimonial S.L.

Part demandada: Julián Calvet González, Marc Calvet Navinés i Carmen Navinés Alrich

SENTÈNCIA núm. 105/2009

La Seu d'Urgell, a 30 de novembre de 2009

Paula Ramon Vidal, jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell i del seu partit judicial, he vist les actuacions judicials de judici verbal de desnonament per precari, seguit amb el núm. 181/2009 d'assumptes civils d'aquest Jutjat, en les quals han estat parts: Acex Patrimonial S.L., com a demandant, que ha estat representada per la procuradora Sra. Maria Sanz Baraut i defensada pel lletrat Sr. David Navarro Sánchez, i Julián Calvet González, Marc Calvet Navinés i Carmen Navinés Alrich, com a demandats, en situació de rebel·lia processal.

RESOLC

Estimar la demanda interposada per Acex Patrimonial S.L. contra Julián Calvet González, Marc Calvet Navinés i Carmen Navinés Alrich, i condemnar els demandats a desallotjar la vivenda situada a carrer Bisbe Iglesias Navarri nº 28, 2on pis i local de la planta baixa del mateix...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA