EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Seu d'Urgell, sobre autos de juicio ordinario (exp. 407/2008).

Sección:Administración de Justicia
Emisor:Juzgados de primera instancia e instrucción
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de La Seu d'Urgell, sobre autos de juicio ordinario (exp. 407/2008).

CÈDULA DE NOTIFICACIÓ

En les actuacions de judici Procediment ordinari secció C que es tramiten en aquest Jutjat amb el núm. 407/2008, a instàncies de MONTSERRAT CALVET VERGES,representat per la procuradora Maria Sanz Baraut, contra MARIA DEL CARMEN NAVINES ANRICH, jutgessa ha dictat la sentència l'encapçalament i la part dispositiva de la qual són les següents:

Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 La Seu d'Urgell

Plaça Jacint Verdaguer 1

Procediment: Ordinari 407/2008 (Monitori 98/2008)

Part actora: Montserrat Calvet Verges

Part demandada: Mª Carmen Navinés Alrich

SENTÈNCIA núm. 106/2009

La Seu d'Urgell, 30 de novembre de 2009

Paula Ramon Vidal, jutgessa del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de La Seu d'Urgell i del seu partit judicial, he vist les actuacions judicials de judici ordinari, seguides al núm. 407/2008 d'assumptes civils d'aquest Jutjat, en les quals han estat parts Montserrat Calvet Verges, com a demandant, que ha estat representada per la procuradora Sra. Maria Sanz Baraut i defensada pel lletrat Sr. Guillermo Gil Pérez i Mª Carmen Navinés Alrich, com a part demandada i en situació de rebel.lia processal.

Vistos els preceptes citats i d'altres aplicables al cas,

RESOLC

Estimar parcialment la demanda interposada per Montserrat Calvet Verges contra Mª Carmen Navinés Alrich, en situació de rebel.lia processal, i condemnar la demandada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA