EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lleida, sobre autos de juicio verbal precario (exp. 169/2011).

Sección:Administración de Justicia
Emisor:Juzgados de primera instancia e instrucción
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lleida, sobre autos de juicio verbal precario (exp. 169/2011).

Lídia Urrea Marsal, secretària judicial del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida,

Fa saber:

Que en els actes del judici verbal precari 169/2011 seguits en aquest Jutjat a instància de EDIFICAT RENT, SL contra Marta Esleny Castaño Carvallo, s'ha dictat la resolució amb el tenor literal següent:

SENTÈNCIA nº102/2011

Lleida, a vint-i-cinc de març de dos mil onze.

La Sra. Núria Armengol Gallemí, Magistrada Jutgessa en substitució del Jutjat de Primera Instància nº 5 de Lleida, examinats les presents actuacions de Judici Verbal seguides amb el nº 169/2011, entre la part demandant Edificat Rent, S.L., representada per la procuradora Sra. Clavera i assistida de la lletrada Sra. Vicente, i la part demandada Marta Elseny Castaño Carvallo; sobre desnonament d'habitatge per precari; ha dictat la següent sentència en base als següents:

DECISIÓ

Que estimant la demanda interposada per la procuradora Sra. Clavera, en nom i representació de Edificat Rent, S.L., contra Marta Elseny Castaño Carvallo, HAIG D'ACORDAR I ACORDO el desnonament per precari de la demandada de l'habitatge que es troba ocupant ubicat a la Rambla Aragó nº 33-35, principal 2ona, de Lleida, amb expressa condemna en costes de la part...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA