EDICTO del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, sobre autos de juicio verbal (exp. 440/2007).

Sección:Administración de Justicia
Emisor:Juzgados de primera instancia e instrucción
Rango de Ley:Edicto
 
EXTRACTO GRATUITO

EDICTO

del Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Barcelona, sobre autos de juicio verbal (exp. 440/2007).

En el judici esmentat s'ha decidit NOTIFICAR a la part demanda Daniel Navarro Sances, atès el desconeixement del seu actual domicili o residència demandada, d'acord amb els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, el Magistrat Jutge ha decidit la publicació d'aquest edicte en el tauler d'anuncis del Jutjat i en el DOG, per dur a terme la diligència de NOTIFICACIO de la sentència, l'encapçalament i part dispositiva de la qual es la següent

SENTÈNCIA

Barcelona, vint-i-vuit de juny de dos mil set

Guillermo Arias Boo, jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 32 d'aquesta població, he vist aquestes actuacions de judici verbal, promogudes pel procurador Fernando Bertran Santamaria, en representació del Sr. Pedro Pertegal Sanz, defensat per l'advocat Jorge Berea Castejón, contra el Sr. Daniel Navarro Sances, sobre desnonament de finca urbana destinada a habitatge per manca de pagament de la renda

DECISIÓ

Amb estimació de la demanda del procurador Fernando Bertran Santamaria, en representació del Sr. Pedro Pertegal Sanz,

1) DECLARO la resolució del contracte d'arrendament subscrit amb data d'u de desembre de dos mil quatre per Pedro Pertegal Sanz, com a arrendador, i per Daniel Navarro Sances, com a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA