ORDEN PRE/281/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifican las bases reguladoras de los diferentes programas de becas ofrecidas en el ámbito de la acción exterior del Departamento de la Presidencia dirigidos a titulados universitarios, aprobadas por la Orden PRE/182/2015, de 17 de junio.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El procediment de la concessió de beques corresponents als diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior del Departament de la Presidència es regeix actualment per les bases aprovades per l'Ordre PRE/182/2015, de 17 de juny.

Ateses les especials característiques dels programes de beques que es desenvolupen a l'estranger així com aquells que requereixen acords amb organitzacions internacionals, és recomanable adaptar-los a les necessitats reals tant dels organismes on es desenvolupen els diferents programes de beques com dels seus beneficiaris.

En concret, els canvis són recomanables per fer front a dues casuístiques concretes: per una banda, l'endarreriment del desenvolupament i les dificultats derivades d'aprofundiment dels programes de beques que es desenvolupen als Estats Units d'Amèrica com a conseqüència de les estrictes expedicions de visats per a les persones beneficiàries de beques i, per altra banda, l'ampliació del termini establert per fer efectiva la incorporació de les persones beneficiaries de les beques Canigó atès que, en aquest cas, es requereix l'acord d'una tercera part com són les organitzacions internacionals.

En el cas de la modificació de determinats preceptes de les beques Canigó, suposen donar resposta efectiva a les recomanacions sobre aquest programa de beques efectuades pel Síndic de Greuges.

Per tot això, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

Modificar les bases reguladores dels procediments per a la concessió dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior del Departament de la Presidència, aprovades per l'Ordre PRE/182/2015, de 17 de juny, en el sentit que s'indica a continuació:

-1 La base 4 de l'annex 1, corresponent a les bases reguladores del procediment per a la concessió de les beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, queda redactada de la manera següent:

El període en què s’han d’executar les activitats objecte de la beca serà de 10 mesos a excepció d'aquelles que es realitzin als Estats Units d'Amèrica, on aquest període serà de 18 mesos, a realitzar a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA