ORDEN PRE/146/2015, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales para emisoras de televisión en catalán o en aranés, de titularidad privada.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En aquest context, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, a l’article 111.2.g), la competència per a establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. En desplegament d’aquesta previsió, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals destinada a les emissores de televisió en català o aranès, de titularitat privada.

El procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o aranès, de titularitat privada, es regeix actualment per les bases aprovades per l’Ordre PRE/123/2013, de 17 de juny, modificada per l’Ordre PRE/125/2014, de 15 d’abril. Cal, tanmateix, actualitzar aquest marc normatiu, donada la concurrència de diverses circumstàncies relacionades, d’una banda, amb la gestió mateixa de les subvencions i, de l’altra, amb consideracions d’oportunitat relacionades amb l’evolució del sector de les emissores de televisió en català o aranès de titularitat privada. Des del punt de vista de la gestió, cal adaptar les bases a les mesures aprovades pel Govern per a la unificació de criteris en relació amb les subvencions atorgades per l’Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic, i en particular, el model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol. Aquest últim, tanmateix, només és d’aplicació en la mesura que sigui compatible amb la naturalesa d’aquestes subvencions, que tenen caràcter estructural i no s’atorguen, per tant, en règim de concurrència competitiva.

Des de la perspectiva de l’evolució del sector, s’ha volgut donar impuls a la producció de continguts originals, com a mesura per estimular l’actuació dels professionals dels mitjans informatius digitals en llengua catalana o aranesa i enfortir, en últim extrem, l’espai català de la comunicació. Amb aquesta finalitat, s’ha modificat la regla continguda en la base 5,a), en el sentit d’establir un requisit alternatiu a l’exigència de plantilla mínima de personal de tres persones consistent a acreditar unes despeses en concepte d’edició de continguts, que representin com a mínim un 20% respecte del total de despeses subvencionables d’acord amb la base 9.3.a). Per acollir-se a aquesta opció cal que l’import de les referides despeses sigui com a mínim de 15.000 € (IVA i IRPF no inclosos). Es reforça així la valoració de l’edició de continguts propis dins dels criteris tinguts en compte a l’hora d’atorgar les subvencions.

Per tot això, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada, que consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/123/2013, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de televisió de titularitat privada en català o en aranès, com també l’Ordre PRE/125/2014, de 15 d’abril, que la modifica.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 20 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

Annex

1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per prestar serveis de televisió en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació televisiva en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes televisius, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de televisió digital terrestre o bé siguin arrendatàries d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de televisió per encàrrec d'institucions públiques.

3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d’aquestes subvencions és incompatible amb la d'altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

 1. Programa de televisió: S’entén per programa de televisió un conjunt d’imatges en moviment, amb so o sense, que constitueix un element unitari dins l’horari de programació d’un canal. En tot cas, són programes de televisió: els llargmetratges, les manifestacions esportives, les sèries, els documentals, els programes infantils i les obres de teatre originals, així com les retransmissions en directe d’esdeveniments, culturals o de qualsevol altre tipus.

 2. Programació de proximitat: S’entén per programació de proximitat, aquella programació generalista o temàtica, dirigida a satisfer les necessitats d’informació, de comunicació i de participació social de les comunitats locals compreses en el seu àmbit de cobertura com són les manifestacions culturals, els esdeveniments esportius, l’activitat econòmica, les novetats tecnològiques, les expressions tradicionals, la identitat lingüística o històrica del seu entorn geogràfic i qualsevol altra que es refereixi als col·lectius humans que hi conviuen.

 3. Televisió d’àmbit local: S’entén per televisió local aquell servei de televisió que es presta a l’empara d’una llicència per al servei de comunicació audiovisual local.

 4. Televisió d’àmbit nacional: S’entén per televisió d’àmbit nacional aquella que presta el servei de televisió dins l’àmbit del conjunt del territori de Catalunya.

 5. Obres europees: Es consideren obres europees les obres audiovisuals compreses en els supòsits del número 12 de l’article 2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

 6. Programació original: S’entén per programació original aquella que no consisteixi en la mera reemissió de programes televisius la difusió dels quals s’hagi realitzat o s’estigui realitzant per un altre mitjà.

 7. Audiència potencial: Volum total de la població de la demarcació o demarcacions en què pot emetre una emissora d’acord amb la llicència amb la qual opera.

 8. Programació sindicada de proximitat: S’entén per producció sindicada de proximitat la redifusió, en la programació d’un prestador de serveis de televisió d’àmbit local, de programes produïts o coproduïts per altres prestadors de serveis de televisió d’àmbit local que emetin en l’àmbit territorial de Catalunya. La programació del mateix prestador coproduïda amb tercers es computa com a producció original d’aquest.

  5 Requisits de les persones sol·licitants

  Les persones sol·licitants hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

 9. Acreditar tenir una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.3.c);

  o bé, alternativament, acreditar unes despeses, en concepte d’edició de continguts, mínimes del 20% respecte el total de despeses subvencionables d’acord amb la base 9.3.a) i 9.3.c). Aquest import haurà de ser com a mínim de 15.000 € (IVA i IRPF no inclòs).

  A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

 10. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 11. Complir totes les obligacions exigibles contingudes en els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que s’acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.2.k).

 12. Les persones físiques han d'estar donades d'alta en l'epígraf de l'impost d'activitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA