ORDEN PRE/141/2015, de 14 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de radio en catalán o en aranés, de titularidad privada.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En aquest context, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, atribueix al Govern de forma expressa, a l’article 111.2.g), la competència per establir i aplicar mesures de foment, protecció i promoció del sector audiovisual de Catalunya. En desplegament d’aquesta previsió, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals destinada a les emissores de ràdio en català o aranès, de titularitat privada.

El procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o aranès, de titularitat privada, es regeix actualment per les bases aprovades per l’Ordre PRE/124/2013, de 17 de juny, modificada per l’Ordre PRE/150/2014, de 8 de maig. Cal, tanmateix, actualitzar aquest marc normatiu, donada la concurrència de diverses circumstàncies relacionades, d’una banda, amb la gestió mateixa de les subvencions i de l’altra, amb consideracions d’oportunitat relacionades amb l’evolució del sector de les emissores de ràdio en català o aranès de titularitat privada. Des del punt de vista de la gestió, cal adaptar les bases a les mesures aprovades pel Govern per a la unificació de criteris en relació amb les subvencions atorgades per l’Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic, i en particular, el model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol. Aquest últim, tanmateix, només és d’aplicació en la mesura que sigui compatible amb la naturalesa d’aquestes subvencions, que tenen caràcter estructural i no s’atorguen, per tant, en règim de concurrència competitiva.

Des de la perspectiva de l’evolució del sector, s’ha volgut donar impuls a la producció de continguts originals, com a mesura per estimular l’actuació dels professionals de les emissores de ràdio en llengua catalana o aranesa i enfortir, en últim extrem, l’espai català de la comunicació. Amb aquesta finalitat, s’ha considerat oportú modificar les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o aranès, de titularitat privada, amb l’objecte de prioritzar el caràcter original dels continguts publicats. A aquest efecte, s’ha modificat la regla continguda en la base 5,a), en el sentit d’establir un requisit alternatiu a l’exigència de plantilla mínima de personal de tres persones consistent en l’acreditació d’unes despeses en concepte d’edició de continguts, que representin com a mínim un 20% respecte del total de despeses subvencionables d’acord amb la base 9.3.a). Per acollir-se a aquesta opció cal que l’import de les referides despeses sigui com a mínim de 15.000 € (IVA i IRPF no inclosos). Es reforça així la valoració de l’edició de continguts propis dins dels criteris tinguts en compte a l’hora d’atorgar les subvencions.

Per tot això, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre PRE/124/2013, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès de titularitat privada com també l’Ordre PRE/150/2014, de 8 de maig, que la modifica.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el dia següent a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 14 de maig de 2015

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

Annex

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment aplicable per a la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació radiofònica en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

-2 Persones destinatàries

2.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendatàries d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

2.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de ràdio per encàrrec d'institucions públiques.

-3 Incompatibilitats

3.1 La percepció d’aquestes subvencions és incompatible amb la d'altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Això no obstant, la percepció d’aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l’import total no ultrapassi el cost de l’activitat subvencionada.

-4 Definicions

Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

 1. Missatge publicitari: Tota forma de missatge d’una empresa pública o privada o d’una persona física en relació amb la seva activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb l’objecte de promocionar el subministrament de béns o prestació de serveis, inclosos béns immobles, drets i obligacions.

 2. Autopromoció: La comunicació audiovisual que informa sobre la programació del prestador del servei, sobre programes o paquets de programació determinats o sobre els productes accessoris que en deriven directament.

 3. Oferta: Programació de ràdio que ofereix un prestador determinat i que es difon en aquella àrea en la qual són accessibles al públic els serveis d’una o més emissores de la seva titularitat.

 4. Audiència potencial: Volum total de la població de la zona de servei en què pot emetre una emissora d’acord amb la llicència amb la qual opera.

  -5 Requisits de les persones sol·licitants

  Les persones sol·licitants hauran de complir, amb caràcter general, els requisits següents:

 5. Acreditar una plantilla de personal mínima de 3 persones durant tot l’any anterior a la convocatòria, la qual cosa s’haurà de demostrar de la forma indicada a la base 9.3.b) o bé, acreditar unes despeses, en concepte d’edició de continguts, mínimes del 20% respecte al total de despeses subvencionables d’acord amb la base 9.3.a) i 9.3.b). Aquest import haurà de ser com a mínim de 15.000 € anuals (IVA i IRPF no inclòs en cas de factures).

  A les entitats sense finalitat de lucre no se’ls aplicarà aquest requisit.

 6. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 7. Complir totes les obligacions exigibles contingudes en els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística , que s’acreditarà de la forma indicada a la base 9.1.2.k).

 8. Les persones físiques han d’estar donades d’alta en l’impost sobre activitats econòmiques corresponent a serveis de radiodifusió, televisió i transmissió de senyals de televisió.

 9. En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

 10. En el cas d’associacions i fundacions ja constituïdes, haver complert la previsió d’adaptació dels estatuts i inscripció d’aquesta adaptació en el registre corresponent, segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior, si escau.

 11. En el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 12. En el cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA