ORDEN INT/143/2015, de 12 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de una subvención plurianual para la creación y funcionamiento de una cátedra de seguridad vial de motocicletas y se abre la convocatoria para los años 2015-2016.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, estableix que el Departament d’Interior és el responsable de l’execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides, entre d’altres, mitjançant el Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu.

El Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 (PESV), aprovat per l’Acord de govern de 14 de gener de 2014, té com un dels seus objectius específics la reducció del 20 % de morts i ferits greus en motoristes l’any 2020.

El PESV també es concentra en la protecció dels col·lectius vulnerables, sobretot motoristes, i té com a línia estratègica la incorporació i la promoció de coneixement extern en R+D+I a la seguretat viària.

El Pla determina la voluntat de la creació d’una càtedra de seguretat viària, que serà específica sobre sinistralitat de motocicletes, que centrarà la recerca, el desenvolupament i la innovació en la sinistralitat de motocicletes amb l’objectiu de disminuir l’accidentalitat d’un col·lectiu que a Catalunya no està seguint els paràmetres de reducció global de la resta de vehicles.

El Pla de seguretat viària 2014-2016, aprovat per l’Acord de govern de 29 d’abril de 2014 , té per objectiu fonamental la reducció de la sinistralitat viària, com a mínim, fins al 30 % dels morts que es van registrar l’any 2010, així com altres objectius específics com és la reducció del 12 % del nombre de morts i ferits greus en motoristes.

Per assolir aquest objectiu, en el Pla de seguretat viària, en relació amb la línia estratègica 6.1 Incorporació i promoció del coneixement extern i establerta en el PESV, es preveu l’Acció 6.1.4.1 Creació d’una càtedra de seguretat viària.

Atesos diferents factors heterogenis que intervenen en l’accidentalitat de trànsit en motocicletes (infraestructures, elements de seguretat passiva, causalitat de l’accidentalitat, formació dels joves en condicions de seguretat de les motocicletes, etc.) es preveu crear una càtedra de seguretat viària de motocicletes per a la investigació i recerca dels accidents de trànsit en motocicletes que aprofundeixi en l’obtenció, el processament i l’anàlisi d’aquest tipus d’accidents i en la difusió del seu coneixement.

L’activitat de foment de l’Administració mitjançant la concessió de subvencions i ajuts respon a la participació d’entitats públiques i privades en el sistema de la seguretat viària, com a agents externs a la mateixa Administració, amb actuacions que coincideixen amb les diferents línies de subvencions i que comparteixen els objectius amb l’Administració.

Vist el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vista la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014);

Vist l’Acord de govern de 31 de març de 2015, de despesa pluriennal de 200.000 euros;

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del Servei Català de Trànsit, amb l’informe previ de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 S’aproven les bases que han de regir la concessió de la subvenció pluriennal que consta a l’annex d’aquesta Ordre.

1.2 S’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per al període 2015-2016.

Article 2

Presentació de sol·licituds i documentació

2.1 Les sol·licituds, que s’han de presentar en model normalitzat i que han d’anar adreçades a la presidència del Servei Català de Trànsit d’acord amb la base 5.1, s’han de lliurar al registre de les adreces indicades a la mateixa base.

2.2 A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació prevista a la base 5.4.

Article 3

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria i finalitza al cap de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

Article 4

Aplicació pressupostària i import màxim previst per a la convocatòria

L’import destinat a l’atorgament de la subvenció per a la creació i funcionament de la càtedra de seguretat viària de motocicletes és de 200.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 6200/D/449000100/2220/0000 del pressupost del Servei Català de Trànsit per als anys 2015-2016 i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió, distribuït de la manera següent:

Pressupost per a l’any 2015: 100.000 €

Pressupost per a l’any 2016: 100.000 €

Article 5

Procediment de concessió

5.1 El procediment de concessió d’aquesta subvenció està regulat a la base 6. Els criteris de valoració i la seva ponderació estan recollits a la base 7.

5.2 El termini per resoldre la sol·licitud de la subvenció és de dos mesos a comptar de l’endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s’han d’entendre desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius, en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini de resolució de notificació.

5.3 El règim de recursos contra la resolució de concessió de la subvenció es preveu a la base 6.9.

Article 6

Publicitat de la subvenció

D'acord amb l'article 18 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la presidència del Servei Català de Trànsit donarà publicitat de la subvenció atorgada mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis electrònic de l’Administració de la Generalitat i, atès el seu import, a més, es publicarà al DOGC indicant la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s'ha d'imputar, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

Article 7

Bases reguladores

La subvenció prevista en aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre; pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra l’Ordre d’aprovació de les bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en un termini no superior a un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 12 de maig de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

Annex

Bases reguladores per a la concessió d’una subvenció pluriennal per a la creació i funcionament d’una càtedra de seguretat viària de motocicletes

–1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la concessió d’una subvenció per a la creació i funcionament d’una càtedra de seguretat viària de motocicletes.

–2 Beneficiaris

Pot ser beneficiària d’aquesta subvenció qualsevol universitat pública que tingui una seu a Catalunya i que compleixi els requisits establerts a l’article següent.

–3 Requisits

3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

 3. Complir els requisits que estableix l’article 22 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 4. La universitat ha de disposar de personal docent i investigador, d’acord amb els requisits següents:

  - La col·laboració d’almenys un doctor en enginyeria de camins, canals i ports i un doctor en enginyeria industrial, ambdós amb currículum relacionat amb el trànsit, la seguretat viària o l’enginyeria del vehicle.

  - Existència d’almenys un perfil professional adequat per a cada un dels àmbits que es proposen.

  - Publicació d’almenys tres articles en els darrers cinc anys sobre matèria de trànsit o seguretat viària en revistes indexades.

 5. L’entitat sol·licitant haurà de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA