ORDEN INT/138/2015, de 8 de mayo, por la que se da publicidad a las tasas vigentes que gestiona el Departamento de Interior durante el año 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE INTERIOR
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que en el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que merita cada una d’aquestes taxes i la quota corresponent.

L’article 44 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2015, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2014. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, modifica determinats preceptes del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya que afecten les taxes que gestiona el Departament d’Interior.

Per tot això, i d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Es publica, a efectes informatius, en els annexos d’aquesta Ordre la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Interior durant l’any 2015. En els annexos s’identifiquen els serveis i les activitats que merita cada una de les taxes i la quota corresponent.

Barcelona, 8 de maig de 2015

Ramon Espadaler i Parcerisas

Conseller d’Interior

Annex 1

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a un lloc de treball del grup D del cos de Mossos d’Esquadra

Norma reguladora: capítol I del títol II del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Article 2.1-5

La quota de la taxa es fixa en 42,90 euros.

Annex 2

Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats en matèria de seguretat privada

Norma reguladora: capítol I del títol XXII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (modificat per l’article 48 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives).

Article 22.1-4
 1. Autorització, o verificació de les dades que consten en la declaració responsable d’obertura, i inscripció de les empreses de seguretat: 457,80 euros.

 2. Modificació de l’assentament d’inscripció del domicili social, de la forma jurídica, de l’àmbit territorial d’actuació i ampliació d’activitats, inclosos el desplaçament i l’informe pertinent del personal de l’Administració: 321,80 euros.

 3. Modificació de l’assentament d’inscripció del capital social, titularitat d’accions o participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels òrgans d’administració i direcció i en la uniformitat del personal de seguretat: 138,65 euros.

 4. Cancel·lació de la inscripció: 138,65 euros.

 5. Autorització, o verificació de les dades que consten en la declaració responsable d’obertura, i inscripció de delegacions de les empreses de seguretat: 173,80 euros.

 6. Autorització de la prestació de serveis d’escortes privats: 258,40 euros.

 7. Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes per a vigilants de seguretat i per a guardes rurals: 258,40 euros.

 8. Autorització de la prestació de serveis de seguretat següents:

  8.1 Vigilància en polígons industrials o urbanitzacions delimitats: 258,40 euros.

  8.2 Vigilància en complexos o parcs comercials i d’oci delimitats: 258,40 euros.

  8.3 Vigilància en esdeveniments culturals, esportius o de rellevància social que tenen lloc en vies o espais públics o d’ús comú: 258,40 euros.

  8.4. Vigilància i protecció en recintes i espais oberts delimitats: 258,40 euros.

 9. Autorització de la implantació d’un servei substitutori de vigilants de seguretat: 258,40 euros.

 10. Autorització d’obertura i de trasllat o comunicació de reformes subjectes a comprovació d’establiments i oficines obligats a disposar de mesures de seguretat o de caixers automàtics, dispensa de mesures de seguretat i, en general, qualsevol autorització o comprovació que impliqui desplaçament o informe del personal de l’Administració: 258,40 euros.

 11. Autorització per a la prestació de serveis de custòdia de claus en vehicles: 258,40 euros.

 12. Compulsa de documents: 4,90 euros.

 13. Expedició de certificacions: 28,35 euros.

 14. Verificació de les dades que consten en la declaració responsable d’obertura, i inscripció, dels centres de formació i actualització del personal de seguretat privada: 177,75 euros.

 15. Verificació de les dades que consten en la declaració...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA