ORDEN GRI/280/2015, de 4 de septiembre, de organización del Registro del sector público local de Cataluña.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el Departament de Governació i Relacions Institucionals ha de portar un registre dels ens locals, en el qual s’han d’inscriure tots els ens locals del territori de Catalunya, amb les dades que es determinin per reglament. Aquest Registre està adscrit a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la qual l’ha de mantenir permanentment actualitzat.

El Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya disposa a l’article 4 que aquest Registre s’organitza en seccions i subseccions segons el tipus d’ens que s’hi hagi d’inscriure.

De conformitat amb el que preveu l’article 5 del Decret 95/2015, correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’Administració local determinar, mitjançant una ordre, l’estructura del Registre i les dades inscriptibles en cada secció.

Per tot això, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides, a proposta de la Direcció General d’Administració Local,

Ordeno:

Article 1

Les dades que han de figurar en cadascuna de les seccions en què s’estructura el Registre del sector públic local de Catalunya són les que s’indiquen a continuació.

SECCIÓ 1

Ens locals

Subsecció 1.1

Municipis

En el full registral de cada municipi hi ha de constar les dades següents:

a) Nom del municipi

b) Codi d’identificació

c) NIF

d) Nom de la capital

e) Població

f) Superfície

g) Municipis limítrofs

h) Mapa municipal

i) Coordenades de la seu de l’ajuntament (latitud, longitud i altitud)

j) Entitats, nuclis de població i disseminats

k) Règim de funcionament: comú, propi (reglament orgànic) o especial (consell obert)

l) Règim especial

m) Disposició de creació

n) Títol honorari

o) Adreça, telèfon i fax

p) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

q) Alcalde i data de la presa de possessió

r) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

s) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

t) En el cas de municipis creats per la fusió d’altres s’ha de fer constar també el nom dels municipis fusionats

u) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

Subsecció 1.2

Comarques

En el full registral de cada comarca hi ha de constar les dades següents:

a) Nom de la comarca

b) Codi d’identificació

c) NIF

d) Nom de la capital o capitals

e) Població

f) Superfície

g) Comarques limítrofs

h) Mapa comarcal

i) Municipis que l’integren

j) Règim de funcionament

k) Comarca de muntanya

l) Disposició de creació

m) Adreça, telèfon i fax

v) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

n) President i data de la presa de possessió

o) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

p) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

q) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

Subsecció 1.3

Províncies

En el full registral de cada província hi ha de constar les dades següents:

a) Nom de la província

b) Codi d’identificació

c) NIF

d) Nom de la capital

e) Població

f) Superfície

g) Províncies limítrofs

h) Mapa provincial

i) Municipis que l’integren

j) Disposició de creació

k) Adreça, telèfon i fax

l) Adreça de la pàgina web i correu electrònic

m) President i data de la presa de possessió

n) Símbols oficialitzats (escut, bandera, emblema i altres)

o) Data de la inscripció, de les modificacions i de la cancel·lació

p) Situació administrativa (actiu / anotació preventiva de l’estat inactiu / inactiu)

Subsecció 1.4

Entitats municipals descentralitzades

En el full registral de cada entitat municipal descentralitzada hi ha de constar les dades següents:

a) Nom de l’entitat

b) Codi d’identificació

c) NIF

d) Nom de la capital

e) Població

f) Superfície

g) Municipi al qual pertany

h) Municipis i altres entitats municipals descentralitzades limítrofs

i) Mapa de l’entitat

j) Coordenades de la seu de l’entitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA