ORDEN GRI/183/2015, de 10 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de investigación en el ámbito de la calidad democrática y se abre la convocatoria para el año 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, correspon a aquest Departament, entre d’altres, la funció de fomentar els valors i les pràctiques de participació ciutadana que enriqueixen la qualitat de la vida democràtica, i promoure la formació, innovació i recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l’objectiu d’executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Mitjançant el conveni de col·laboració formalitzat entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’AGAUR en data 8 de juny de 2015, s’encarrega a l’AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada, a proposta del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica per a l’any 2015.

Article 3

L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de quaranta-un mil euros (41.000 €), amb un import per ajut d’entre sis mil cinc-cents euros (6.500 €) i nou mil set-cents cinquanta euros (9.750 €), amb càrrec a la posició pressupostària GO08D/440680000/1310/0000 del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Article 4

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes següents:

Rendició de comptes i transparència

Models de gestió col·laborativa entre Administració i societat civil

Innovació social i participació ciutadana

Participació ciutadana en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

Article 5

5.1 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament (http://www.gencat.cat/agaur) i en format paper en el registre de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.2 L’imprès normalitzat de sol·licitud estarà a disposició de les persones interessades a les dependències de l’AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), en el web (http://www.gencat.cat/agaur), a les dependències de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica (carrer de Rivadeneyra, 6, 10a planta, 08002 Barcelona), en el web del Departament de Governació i Relacions Institucionals ( http://governacio.gencat.cat/qualitat-democratica ) i a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

Article 6

6.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l’AGAUR d’acord amb el conveni formalitzat entre la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i l’AGAUR.

6.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, d’acord amb la Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, de delegació de competències de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals.

6.3 La resolució i notificació dels ajuts s’efectuarà en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

6.4 L’AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://tauler.seu.cat/ ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes previstos a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i, potestativament, recurs de reposició davant la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 7

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Article 8

Aquesta Ordre deroga l’Ordre GRI/106/2014, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Disposició final

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 10 de juny de 2015

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Bases reguladores dels ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica

 1. Objecte

  1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de qualitat democràtica, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

  Els treballs han d’estar escrits en català i en cada convocatòria s’especificaran els àmbits de recerca prioritaris.

  1.2 Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions o d’entitats públiques o privades i han de crear nou coneixement que tingui aplicabilitat i impacte en la societat.

  1.3 Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any a comptar de la publicació de la resolució final de concessió de l’ajut. Excepcionalment, i amb la sol·licitud prèvia motivada de l’entitat interessada, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament pot atorgar una pròrroga que en cap cas no pot ser superior a tres mesos. En cas de sol·licitar l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar abans que finalitzi el període inicial d’execució.

  1.4 Resten exclosos de l’objecte d’aquests ajuts els treballs de tesi doctoral. Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte l’organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

 2. Persones beneficiàries

  2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les universitats que formen part del sistema universitari català, i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals.

  2.2 En la sol·licitud s’ha de determinar la persona responsable de l’execució del projecte.

  L’execució del projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària.

  2.3 Els equips de recerca han d’estar constituïts per:

  1. Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, els quals han de tenir dedicació completa i estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca. Una d’aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l’entitat beneficiària.

   Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l’equip de recerca amb vinculació permanent.

  2. La resta de l’equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador.

  3. Poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d’estudi de la proposta.

   No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recerca.

   2.4 Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i administratius, resta vinculat a la institució d’adscripció de la persona responsable.

 3. Requisits i incompatibilitats

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA