ORDEN ENS/273/2015, de 25 de agosto, por la que se establece el Plan experimental del primer ciclo de educación infantil en escuelas rurales.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb l’article 21 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, desplega aquest model educatiu i reconeix les necessitats i específiques que presenta l’escolarització de l’alumnat de les zones rurals.

També la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, estableix que les Administracions Educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l’escola rural per tal de proporcionar-li els sistemes organitzatius necessaris per atendre a les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d’oportunitats.

En municipis amb baixa densitat de població, amb un nombre d’infants d’1-3 anys molt reduït, no resulta econòmicament sostenible la creació d’una llar d’infants. Aquesta realitat comporta la impossibilitat d’escolarització d’aquests infants o la seva escolarització inicial en poblacions properes, on hi segueixen escolaritzats en ensenyaments posteriors. La conseqüència és la pèrdua d’alumnat en aquestes petites poblacions, contribuint a l’empobriment de la vida comunitària i fins i tot a la despoblació.

Moltes de les poblacions afectades disposen d’una escola rural que, en alguns casos, forma part d’una Zona escolar rural (ZER), en conseqüència, per tal d’evitar els efectes negatius que es produeixen en poblacions sense una llar d’infants, s’ha valorat l’oportunitat de dotar l’escola rural d’una organització específica afavorint que es pugui impartir, en alguns d’aquests centres, el primer cicle d’educació infantil.

En conseqüència, escau adoptar, amb caràcter experimental, les mesures necessàries per impartir el primer cicle de l’educació infantil en determinades escoles rurals.

Ordeno:

Article 1

Aprovar el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la implantació d’aquests ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població, formin part d’una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració.

Article 2

A partir del curs 2015-2016 el Pla experimental s’aplica a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA