ORDEN EMO/361/2015, de 10 de diciembre, de modificación de la Orden EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para favorecer la incorporación al mercado de trabajo de jóvenes acogidos al Programa de garantía juvenil, mediante medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social y cooperativa, y se abre la convocatoria plurianual para los años 2015 y 2016 (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015).

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre EMO/298/2015, 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria pluriennal pels anys 2015 i 2016 (DOGC núm. 6963, de 25.9.2015), regula a l'article 2 l'aplicació pressupostària.

Vist que l'import màxim destinat a la concessió de subvencions és de 2.540.000,00 euros, amb la possibilitat de ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes;

Atès que la base 7 de l'Ordre esmentada no preveu els crèdits a càrrec dels quals s'han de satisfer les sol·licituds presentades dins el termini i en la forma escaient pendents de resoldre un cop tancat l'exercici pressupostari;

Atès que la Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i d'Economia Social (BOE núm. 217, de 10.9.2015), modifica la Llei 5/2011, de 29 de març, de l'Economia Social (BOE núm. 76, de 30.3.2011), afegeix un nou apartat 4 a l'article 5, mitjançant el qual es declaren entitats prestadores de serveis d'interès econòmic general els centres especials de treball i les empreses d'inserció, constituïdes i qualificades d'acord amb la seva normativa reguladora; i que, així mateix, podrà ampliar-se aquesta declaració a qualsevol altra entitat de l'economia social que tingui per objecte la inserció de col·lectius en risc d'exclusió social;

Atès que la base 18.1 de l'Ordre EMO/298/2015, 16 de setembre, no preveu la subjecció de les empreses d'inserció i els centres de treball al Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de mi nimis atorgades a empreses que presten serveis d'interès econòmic general (DOUE L114/8, de 24.4.2012);

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar l'article 2, la base 7 i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA