ORDEN EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para favorecer la incorporación al mercado de trabajo de jóvenes acogidos al programa de Garantía Juvenil, mediante medidas de fomento del trabajo autónomo y de la economía social y cooperativa, y se abre la convocatoria plurianual para los años 2015 y 2016.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 es desenvolupa en el marc del FSE per al període 2014-2020 amb l’objectiu de dotar d’instruments la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i posar en marxa els sistemes de Garantia Juvenil, amb la finalitat de lluitar contra la desocupació entre les persones joves.

La Iniciativa d’Ocupació Juvenil està destinada a persones joves que no treballen i tampoc estudien ni reben formació i que resideixen en les regions elegibles (en què els índexs de desocupació juvenil de 2012 eren superiors al 25%).

La Garantia Juvenil és un ampli model d’acció que té com a principi bàsic assessorar la igualtat d’oportunitats per a les persones joves en el mercat de treball. Des de la Comissió Europea s’ha instat als països a actuar i comprometre’s a donar suport a partir de la Garantia Juvenil a aquest col·lectiu assignant un finançament extraordinari que se suma al finançament del Pla operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.

El col·lectiu al qual s’adrecen les actuacions el Programa operatiu d’Ocupació Juvenil es coneix com joves NOEF, que es defineixen com persones majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que es troben desocupades o inactives i que no estudien i tampoc realitzen cap tipus de formació. Aquest concepte s’ha d’entendre com equivalent a la definició comuna de joves NEET ( neither in employment, nor in any education and training ), que ha estat establert pel Comitè d’Ocupació de la Unió Europea a l’abril de 2010, en concordança amb Eurostat.

Segons dades del primer trimestre de 2015, a Catalunya hi ha 207.100 joves de 16 a 29 anys en situació d'atur que corresponen a una taxa d’atur del 33,4%. La situació d'atur afecta més els homes, als trams d’edat més joves i als que tenen un nivell formatiu inferior. Aquests percentatges indiquen que el que s’ha tornat realment complicat durant la crisi, és trobar una primera feina, especialment entre les persones joves sense qualificacions.

Així mateix, el percentatge de gent jove a l’atur que està coberta per alguna prestació o subsidi ha disminuït dràsticament. Respecte de l’any anterior hi ha un 4,6% menys d’aturats que reben alguna prestació o subsidi. Com més temps passen les persones joves a l’atur, menor és la cobertura i més augmenta la seva vulnerabilitat.

Tenint en compte l’actual context social i econòmic, molts d’aquests joves poden trobar en l’autoocupació i l’emprenedoria una alternativa al treball per compte aliè. En aquest sentit, les ajudes regulades en aquesta ordre poden constituir una oportunitat d’iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves capacitats i iniciar-se en la vida laboral.

Per a dur a terme un projecte d’emprenedoria amb garanties d’èxit, cal posar en valor les competències pròpies dels joves emprenedors: il·lusió, confiança, optimisme, idees innovadores, però també cal analitzar i cercar estratègies per combatre les febleses amb que tot sovint es poden trobar: inexperiència i manca de suport per desenvolupar les seves idees de negoci, dificultats per accedir al finançament i en molts casos manca de coneixements específics sobre la creació d’un negoci.

D’altra banda, les ajudes destinades a la contractació dels joves, regulades en aquesta ordre, els oferiran una experiència laboral que incrementarà substancialment les seves possibilitats d’obtenir una inserció laboral estable i alhora permetrà a les empreses d’economia social i als treballadors autònoms comptar amb col·laboradors que es puguin integrar en les seves estructures.

El títol IV del Reial Decret Llei 8/2014 , de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE núm. 163, de 05.07.2014), estableix el règim d’implantació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (en endavant SNGJ) i regula altres mesures per a afavorir l’ocupació.

Així mateix, aquestes persones hauran d’estar inscrites en el fitxer de Garantia Juvenil regulat pel Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, Títol IV i, per tant, han d’haver complert els requisits per a la inscripció que els donen accés com a persones beneficiàries de les mesures i accions de Garantia Juvenil.

L’article 106.d) del Reial Decret Llei esmentat, possibilita finançar amb càrrec als fons del SNGJ, accions de desenvolupament d’incentius en la cotització a la Seguretat Social, ajuts a l’autoocupació, capitalització de la prestació per desocupació, foment de la cultura emprenedora, mesures per afavorir l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva en el marc de l’economia social, assessorament a l’autoocupació i creació d’empreses i formació per l’emprenedoria o altres de caràcter similar.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa de programa de Garantia Juvenil a Catalunya que, promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb una ocupació de qualitat.

Entre els objectius prioritaris de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom ( en endavant, DGESCTA) cal destacar l’impuls, la promoció i el foment a la creació d’empreses amb la finalitat d’autoocupació a Catalunya, així com donar suport a les empreses i entitats d’economia social, objectius que són concurrents amb les polítiques europees d’ocupació,

Amb aquesta Ordre la DGESCTA vol impulsar un conjunt de programes interrelacionats per afavorir l’autoocupació i la contractació de joves no ocupats integrats en el sistema de Garantia Juvenil per part de treballadors autònoms i empreses d’economia social i cooperativa amb l’objectiu de facilitar la seva incorporació al mercat de treball.

Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu (FSE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;

Atès el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013);

Atès el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió , de 3 de març de 2014, que complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 138/5, de 13.5.2014)

Atès el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzemen de les dades.(DOUE L 223/7, de 29.7.2014)

Atès l’Acord de Govern de 21 de juliol de 2015 d’aprovació de la despesa pluriennal.

Vist el Pla nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l’objectiu d’implementar els sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;

Vistes les Bases per a l'estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya per al període 2014-2020, aprovades pel Govern el 9 de setembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre d’altres mesures;

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015);

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil mitjançant el desenvolupament d’accions de foment del treball autònom i de l’economia social i cooperativa, i obrir la convocatòria pluriennal pels anys 2015 i 2016.

Les subvencions es destinaran a les següents línies:

Línia A: subvencions destinades a l’autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Línia B: subvencions per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA