ORDEN EMO/217/2015, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para el año 2015 de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de reactivación industrial.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d’aquelles comarques on la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb una afectació superior a 100 treballadors. En aquest sentit es valoren una sèrie de factors, com ara la internacionalització o el plus d’un avantatge competitiu en forma de patent o projecte de recerca i els criteris definitoris de les empreses beneficiàries dels ajuts, que permetin donar suport a les empreses que puguin participar activament en el procés de reactivació industrial a Catalunya.

Amb aquesta finalitat el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General d’Indústria, ha implementat, d’acord amb l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6467, de 26.9.2013), una línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, amb la col·laboració de l’Institut Català de Finances (ICF).

Atesa la Resolució EMO/1277/2014, de 26 de maig, per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2014 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6640, de 10.6.2014);

Atesa la Resolució EMO/2909/2014, de 23 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1277/2014, de 26 de maig, per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2014 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), i que amplia el termini de presentació de sol·licituds fins a 31 de març de 2015;

Vista la bona acollida que aquesta línia de finançament va tenir l’any 2014, i atès que la Resolució EMO/1277/2014, de 26 de maig, estableix el termini per a la presentació de sol·licituds fins a 31 de març de 2015, cal publicar una nova ordre que doni continuïtat a la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial;

D’acord amb el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances de 6 de juliol de 2015;

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d’acord amb les facultats que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocatòria

Es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del Conveni de col·laboració, abans esmentat, entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’ICF.

Article 3

Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176 de 25.7.2006); i el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Article 4

Import màxim

L’import màxim per formalitzar operacions a l’empara del Conveni signat entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances per finançar projectes de reactivació industrial, de 6 de juliol de 2015, és de 12.217.030,36 euros.

Article 5

Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2016 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

5.2 Les sol·licituds s'han de formalitzar telemàticament, per mitjà del formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF ( www.icf.cat ), juntament amb la documentació que preveu la base 6 de l’annex d’aquestes bases reguladores.

5.3 Així mateix, l’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, s’ha de presentar en el termini que estableix l’apartat 1 a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (que es poden consultar a la pàgina web http://canalempresa.gencat.cat ), o a la Direcció General d’Indústria, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, o bé a l’Institut Català de Finances. La data d’aquesta presentació és la vàlida a efectes de presentació de la sol·licitud.

La presentació de sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.4 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

Article 6

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació, la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els regula la base 9 de l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició addicional

La Direcció General d’Indústria durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts que regula aquesta Ordre i d'acord amb els objectius previstos.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6467, de 26.9.2013).

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 8 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Bases reguladores per a la concessió de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Disposicions generals

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament dels projectes de reactivació industrial que es descriuen a la base 4.

-2 Empreses beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents:

  1. Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

  2. Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d’euros.

  3. Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

  4. Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte de R+D, preferentment en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu basat en una patent pròpia.

  5. Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant.

  6. Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació d’ocupació en una comarca de Catalunya amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin patit deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors.

    2.2 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els requisits...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA