ORDEN EMO/129/2015, de 28 de abril, por la que se establece la equivalencia entre el certificado de la asignatura Competencias TIC de la Universitat Oberta de Catalunya y el certificado medio de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC).

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 5398, d’11.6.2009), defineix l’ACTIC com el certificat que acredita la competència digital, entesa aquesta com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones exerceixen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Els continguts de les competències dels certificats ACTIC són els que descriu l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, abans esmentat, i s’han revisat i actualitzat mitjançant l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre (DOGC núm. 6277, de 19.12.2012).

El Rectorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’any 2007, va crear l’assignatura Competències TIC de la UOC, que va ser aprovada posteriorment per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquesta assignatura, que s’adapta a la realitat de cada grau de la UOC, té com a principal finalitat iniciar els estudiants de manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència inclou l'ús racional i crític de les TIC per treballar i estudiar en la societat de la informació. La superació de l’assignatura s’acredita mitjançant un certificat emès pel vicerector de Docència i aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya.

Per tal de fer l’estudi sobre l’equivalència entre els certificats de l’ACTIC i l’assignatura Competències TIC de la UOC s’han tingut en compte els currículums, la metodologia de treball i el sistema d’avaluació de l’assignatura que s’apliquen a partir del curs acadèmic 2014/2015.

L’Oficina Gestora de l’ACTIC, un cop estudiada i valorada la idoneïtat de l’equivalència entre els certificats ACTIC i els de l’assignatura Competències TIC de la UOC, d’acord amb el que estableix l’article 12.2.e) del Decret 89/2009, de 9 de juny, ha proposat l’equivalència entre el certificat mitjà de l’ACTIC i el de l’assignatura Competències TIC de la UOC.

La disposició addicional tercera del Decret 89/2009, de 9 de juny, abans esmentat, faculta la persona titular del Departament competent en matèria de societat de la informació per establir, mitjançant l’aprovació d’una ordre, els títols, els diplomes i els certificats que es considerin equivalents als que regula el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA