ORDEN ECO/327/2015, de 14 de octubre, por la que se aprueba la desadscripción de la Escuela Universitaria de Ciencias Sociales y de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y se reconoce su integración en la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña, como centros universitarios federados.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Per Decret 136/1990, de 28 de maig, es va autoritzar la creació de l'Escola Universitària d'Infermeria de Manresa, i la seva adscripció a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, per Decret 349/1999, de 13 de desembre, es va autoritzar el canvi de nom de l'escola esmentada, amb la denominació d'Escola Universitària de Ciències de la Salut.

Mitjançant el Decret 155/1996, de 14 de maig, es va autoritzar l’adscripció de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Manresa a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment, per Ordre IUE/11/2010, d’11 de gener, es va donar conformitat al canvi de nom de l'escola esmentada, amb la denominació d'Escola Universitària de Ciències Socials.

En data 30 de gener de 2014, la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic- UCC, i la Fundació Universitària del Bages, titular de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials, van acordar la creació d'una estructura universitària federada i van aprovar els principis rectors corresponents.

En data 28 d’octubre de 2014, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitària del Bages van signar sengles convenis de desadscripció de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials, de la Universitat esmentada, que estableixen la supressió progressiva dels estudis universitaris oficials de grau que s’hi imparteixen, i es determinen les condicions d'aquests processos.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments; la Resolució de 15 de juny de 2015, per la qual s’aprova la Programació universitària de Catalunya per al curs acadèmic 2015-2016; els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA