ORDEN ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña y el sector público que depende de ella.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, COM (2010) 712, de 2 de desembre de 2010, Aprofitar a Europa els avantatges de la facturació electrònica , recull el desig de la Comissió que la facturació electrònica sigui el mètode prevalent de facturació a Europa com a màxim al 2020.

Així mateix, l’estratègia Europa 2020, de la Comissió Europea, inclou entre les seves prioritats el desenvolupament de l’economia basada en el coneixement i la innovació, destacant la facturació electrònica com a part de l’Agenda Digital per a Europa, en considerar que el seu ús generalitzat permet l’obtenció de guanys significatius en els entorns de contractació, pagaments, tributació, processos comptables i auditoria, i es configura com a suport per consolidar el comerç electrònic.

En aquest sentit, en els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha iniciat un procés de transformació dels sistemes d’informació, participació i relació, orientant-los cap una tramitació electrònica, tant en el seu ús intern com en la relació amb els ciutadans. Amb aquesta intenció ha implantat diferents sistemes corporatius que permeten dissenyar entorns de processos i eines comunes en els departaments de la Generalitat de Catalunya i entitats del seu sector públic per disposar d’una Administració electrònica.

El marc normatiu actual derivat de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, per la qual es va adequar al model català d’Administració electrònica al marc bàsic fixat per la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora de la regulació normativa, així com de les modificacions introduïdes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que ha determinat l’obligació de presentar les factures en un registre administratiu i identificar-hi l’òrgan administratiu competent per fer-ne la tramitació, ha culminat amb l’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el sector públic, a partir de la qual neix l’obligació de crear un Registre comptable de factures gestionat per l’òrgan o unitat administrativa que té atribuïda la funció comptable, facilitant-ne el seguiment i enfortint els òrgans de control intern, als quals se’ls hi atribueix la facultat d’accés a la documentació comptable en qualsevol moment.

En base a la disposició final sisena de la Llei esmentada, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques va aprovar l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del Registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures al sector públic, igualment amb caràcter bàsic, llevat de referent a la seva disposició addicional primera.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya ja es disposava d’eines i plataformes corporatives pel compliment de les determinacions de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures al sector públic. L’any 2008, el Consorci Administració Oberta de Catalunya va posar en marxa el servei e.FACT que permet a totes les administracions públiques catalanes rebre factures electròniques. Per la seva banda, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic es va implementar el projecte GeFACT, gestionat pel Departament d’Economia i Coneixement, com a sistema eficient de custòdia i distribució de la facturació electrònica. I amb l’Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya, es va declarar el servei e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya punt general d’entrada de les factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, mitjançant l’aplicació corporativa GeFACT.

Per altra banda, el sistema d’informació econòmic financer corporatiu, GECAT, que ja s’utilitzava, donava resposta al requeriment efectuat per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, respecte al fet que les administracions publiques disposessin d’un sistema comptable d’informació suficient i adequada que permetés verificar les seves situacions financeres i el compliment de les normes europees en aquesta matèria, garantint la coherència de les normes i procediments comptables i la integritat dels sistemes de recopilació i tractament de dades. Amb la regulació del procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures, que s’efectua mitjançant la present Ordre, el sistema GECAT permet conèixer d’una manera més rigorosa i exacta el volum real de la despesa i el control de la morositat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Sota aquest escenari es dicta la present disposició, la finalitat de la qual és regular el procediment de tramitació i anotació de les factures en el registre comptable de factures, de conformitat amb les bases estatals contingudes a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures al sector públic i la normativa que la desenvolupa, de forma que es converteixi en un instrument àgil i eficaç per a conèixer en cada moment la xifra real d’obligacions pendents de pagament tant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com del sector públic que en depèn i, per tant, si es compleixen els terminis fixats a la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i a l’article 216 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a més d’oferir les dades necessàries per al càlcul del període mig de pagament definit en el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La Generalitat de Catalunya assumeix totalment com a prioritat avançar en el model d’Administració electrònica i en la cerca de solucions de facturació electrònica obertes a la realitat empresarial del nostre país. En aquest sentit es va decidir treballar conjuntament amb la resta d’administracions públiques catalanes i els operadors privats que són actius en la matèria.

Respecte l’entrada en vigor de la present Ordre es preveu que es produeixi a l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catal unya, atès que el contingut de la mateixa suposa l’adaptació i regulació a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic que en depèn, de l’obligació d’ús de la factura electrònica prevista a l’article 4 de la Llei 25/2013 , de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre comptable de factures al sector públic, que va entrar en vigor el passat 15 de gener de 2015, de conformitat amb allò previst a la seva disposició final vuitena. Aquesta data és la que justifica, igualment, que l’article 4.4 de la present Ordre s’apliqui amb efecte des del dia 15 de gener de 2015 per a les factures emeses a partir d’aquesta data.

Aquesta Ordre conté 14 articles, 1 disposició addicional, 1 disposició transitòria, 2 de finals i 2 annexos.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, estableix que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques requereix una disposició general publicada al diari oficial corresponent.

La Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya, en la disposició final tercera, estableix que els consellers de la Generalitat, dins l’àmbit de les competències respectives, estan habilitats per crear, modificar i suprimir, mitjançant una ordre, els fitxers dels seus departaments o dels ens públics vinculats o que en depenen.

Atès que s’ha emès l’informe preceptiu de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que estableix l’article 5.m) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Aquesta disposició es dicta de conformitat amb l’article 159.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en relació als articles 150 i 159.1, que atorga la competència compartida a la Generalitat de Catalunya per a regular el règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes en tot allò que no estigui afectat per la competència exclusiva de l’Estat per dictar les bases sobre aquestes matèries, i l’article 111 que atorga a la Generalitat la potestat legislativa, reglamentària i la funció executiva en el marc de les bases que fixi l’Estat, així com l’article 211 que preveu la competència exclusiva de la Generalitat de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA