ORDEN CLT/140/2015, de 7 de mayo, por la que se aprueban y se modifican tablas de evaluación y acceso documental.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE CULTURA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposen els articles 19.2 i 34.4 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i l’article 10.2 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents;

Vistes les propostes de taules d’avaluació i accés documental aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en la sessió de 9 de desembre de 2014,

ORDENO:

Article 1

S’aproven les taules d’avaluació i accés documental que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Modificació de taules d’avaluació i accés documental

Es modifiquen les taules d’avaluació documental i taules d’avaluació i accés documental següents, que passen a tenir la redacció que figura en l’annex 2 d’aquesta Ordre:

a) La taula amb codi 30, aprovada per l’Ordre CLT/66/2004, de 4 de març, per la qual s’aproven taules d’avaluació documental, modificada per l’Ordre CLT/152/2014, de 30 d’abril (DOGC núm. 6627, de 21.5.2014).

b) La taula amb codi 106, aprovada per l’Ordre de 26 de setembre de 1995, per la qual s’aproven diferents taules d’avaluació documental (DOGC núm. 2117, de 20.10.1995).

c) La taula amb codi 487, aprovada per l’Ordre CLT/500/2003, de 3 de desembre, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental, i modificada per l’Ordre CLT/319/2013, de 26 de novembre, (DOGC núm. 6528, de 24.12.2013).

d) La taula amb codi 593, aprovada per l’Ordre CMC/300/2008, de 4 de juny, per la qual s’aproven, es modifiquen i es deixen sense efecte taules d’avaluació documental (DOGC núm. 5157, de 20.06.2008).

Barcelona, 7 de maig de 2015

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

ANNEX 1

 1. Documentació comuna al conjunt de les administracions públiques catalanes

  Codi: 621

  Sèrie documental: transferències bancàries.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quatre anys des de l’emissió de l’informe d’auditoria per part de la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure. En cas de contenir dades excloses, accés parcial.

  Motivació: ocasionalment poden contenir dades personals diferents a les especialment protegides o merament identificatives.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 622

  Sèrie documental: fulls de pagament diaris.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quatre anys des de l’emissió de l’informe d’auditoria per part de la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure. En cas de contenir dades excloses, accés parcial.

  Motivació: ocasionalment poden contenir dades personals diferents a les especialment protegides o merament identificatives.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 623

  Sèrie documental: extractes de comptes corrents.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quatre anys des de l’emissió de l’informe d’auditoria per part de la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure. En cas de contenir dades excloses, accés parcial.

  Motivació: ocasionalment poden contenir dades personals diferents a les especialment protegides o merament identificatives.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 751

  Sèrie documental: expedients disciplinaris per faltes molt greus en matèria de personal.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: majoritàriament contenen dades personals especialment protegides.

  Vigència de la restricció: aquesta exclusió queda sense efecte als vint-i-cinc anys des de la mort de la persona interessada i, si es desconeix la data de la mort, als cinquanta anys de la producció del document.

  Fonamentació jurídica: art. 15.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 752

  Sèrie documental: expedients sancionadors per infraccions greus en matèria tributària.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quatre anys des de la finalització de l’expedient.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit en el cas d’expedients en què les interessades són les persones físiques i accés lliure amb restriccions en el cas que es tracti de persones jurídiques.

  Motivació: en el cas de persones físiques, majoritàriament contenen dades personals d’aquestes, referents a infraccions administratives, i en el cas de persones jurídiques, ocasionalment poden contenir dades personals no especialment protegides.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: en el cas d’infraccions de persones físiques, art. 15.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. En el cas de persones jurídiques, art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 753

  Sèrie documental: expedients sancionadors per infraccions molt greus en matèria tributària.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit en el cas d’expedients en què les interessades són les persones físiques i accés lliure amb restriccions en el cas que es tracti de persones jurídiques.

  Motivació: en el cas de persones físiques, majoritàriament contenen dades personals d’aquestes, referents a infraccions administratives, i en el cas de persones jurídiques, ocasionalment poden contenir dades personals no especialment protegides.

  Vigència de la restricció: en el cas d’infraccions de persones físiques, aquesta exclusió queda sense efecte als vint-i-cinc anys des de la mort de la persona interessada, i, si es desconeix la data de la mort, als cinquanta anys de la producció del document. En el cas de persones jurídiques, aquesta exclusió queda sense efecte als trenta anys des de la producció del document.

  Fonamentació jurídica: en el cas d’infraccions de persones físiques; art. 15.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. En el cas de persones jurídiques, art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 754

  Sèrie documental: expedients del servei d’atenció domiciliària.

  Organisme: administracions públiques catalanes.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: sis anys, comptats a partir de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: majoritàriament contenen dades personals especialment protegides.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 15.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

 2. Documentació pròpia de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

  Codi: 755

  Sèrie documental: llistes de comptes corrents del Banc d’Espanya.

  Organisme: departament competent en matèria d’economia.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: quatre anys des de l’emissió de l’informe d’auditoria per part de la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés lliure.

  Codi: 756

  Sèrie documental: programa de foment per a l’ocupació autònoma.

  Organisme: departament competent en matèria d’ocupació.

  Avaluació

  Disposició: conservació permanent de les memòries dels anys 1992, 1996 i 2001 i destrucció total de la resta de documentació.

  Termini: sis anys des de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

  Accés.

  Règim d’accés: accés lliure. En cas de contenir dades excloses, accés parcial.

  Motivació: ocasionalment poden contenir dades personals diferents a les especialment protegides o merament identificatives.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 15.3 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i art. 36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

  Codi: 757

  Sèrie documental: expedients de subvencions a projectes d’autoocupació de persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (RMI).

  Organisme: departament competent en matèria de treball.

  Avaluació

  Disposició: destrucció total.

  Termini: sis anys, comptats a partir de la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes.

  Accés

  Règim d’accés: accés restringit.

  Motivació: majoritàriament contenen dades personals especialment protegides.

  Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient.

  Fonamentació jurídica: art. 15.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA