ORDEN BSF/186/2015, de 5 de junio, del servicio de club social para personas con problemática social derivada de salud mental.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El treball comunitari en l’àmbit de la salut mental ha estat fonamental en l’estratègia del tractament de les persones amb un trastorn mental greu atès el seu caràcter marcadament preventiu.

La tendència a l’aïllament de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i, en conseqüència, la seva permanent vulnerabilitat i risc d’exclusió social, fan necessari que es despleguin iniciatives públiques que enforteixin les eines facilitadores del vincle d’aquestes persones amb la xarxa de serveis corresponents als diferents àmbits d’actuació de l’Administració, així com amb les entitats prestadores d’aquests serveis i la societat en general.

En aquest sentit, hi ha serveis de baixa intensitat que garanteixen el tracte flexible, dinàmic, normalitzador i adaptable a les necessitats de cadascuna de les persones usuàries en funció del seu moment vital i que, afavorint la superació de la tendència a una dependència institucional, comporten un impacte determinant en la seva atenció posterior, ja que, el seu caràcter eminentment comunitari i integrador els fan més sostenibles atès el seu baix cost i els seus efectes preventius davant de futures necessitats de serveis de més alta intensitat.

Per aquest motiu, calia aprofundir en la definició i el desplegament normatius del servei de club social com a primer recurs social especialitzat de referència en l’àmbit de l’atenció de la salut mental, amb la voluntat de destacar el seu paper en la millora de la inclusió social, atès que l’activitat d’aquest recurs fomenta la relació de la persona atesa amb el seu entorn immediat, el seu arrelament a la comunitat en general i el seu futur vincle amb la resta dels serveis existents a la xarxa, i, en definitiva, afavoreix l’exercici de la seva plena ciutadania amb normalitat.

Amb aquesta voluntat, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, actualment Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal, juntament amb diferents entitats del sector de salut mental de Catalunya, l’any 2002 va impulsar la implantació progressiva a diversos territoris del servei de club social per tal de facilitar la inclusió social de les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Aquesta experiència ha esdevingut clau per comprovar l’eficàcia de proporcionar una perspectiva d’atenció social i comunitària a les persones usuàries, i ha assolit un paper rellevant en el territori com a servei fortament arrelat a l’entorn de la persona.

El Sistema de serveis socials que configura la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’articula per mitjà d’una cartera de serveis que fixa les prestacions del sistema públic de serveis socials. La Cartera de serveis socials actual la va aprovar el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per al període 2010-2011, i actualment està prorrogada per la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. D’altra banda, la disposició final de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d’assistència i serveis socials perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar i executar aquesta Llei, i perquè s’adoptin les mesures pertinents amb la mateixa finalitat.

La Cartera de serveis socials actual inclou, entre els serveis dirigits a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, el servei de club social com un servei social especialitzat, en establiment diürn, per fomentar, dins d’un marc de relacions, la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Així mateix, aquest servei està definit com a subjecte a disponibilitats pressupostàries.

Així, aquesta Ordre té per objecte regular aquest servei com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, puguin gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria.

Per tot això, i en ús de les facultats que m’atorga l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La present Ordre estableix el règim jurídic del servei de club social com a servei d’inclusió social i comunitària per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Article 2

Definició del club social

El club social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa de patir un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA