ORDEN BSF/176/2015, de 4 de junio, del servicio prelaboral para personas con problemática social derivada de enfermedad mental.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

És coneguda la importància del treball remunerat per a la integració social dels col·lectius en risc d’exclusió i, consegüentment, en els darrers anys s’han desenvolupat estratègies públiques d’àmbit europeu, estatal i autonòmic que tenen com a objectiu millorar-ne l’ocupabilitat i les taxes d’activitat laboral.

A Catalunya, l’any 2006 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla director de salut mental i addiccions, l’any 2007 es va aprovar la Llei de serveis socials, i l’any 2010 es va aprovar el Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, el qual estableix, com a línia estratègica, la promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de les persones adultes amb trastorn mental greu.

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, actualment Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal, va iniciar l’any 2002 una experiència pilot amb diferents entitats del sector de la salut mental de Catalunya per tal de facilitar a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental la seva incorporació al món laboral. Aquesta experiència ha servit d’aval per comprovar la necessitat de regular aquests itineraris d’inserció sociolaboral.

El Sistema de serveis socials que configura la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’articula per mitjà d’una cartera de serveis que fixa les prestacions del sistema públic de serveis socials. La Cartera de serveis socials actual la va aprovar el Decret 142/2010, d’11 d’octubre, per al període 2010-2011, i actualment està prorrogada per la disposició addicional quaranta-cinquena de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. Aquesta disposició estableix que, fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis vigents actualment els determina el departament competent en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària. D’altra banda, la disposició final de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria d’assistència i serveis socials perquè dicti les disposicions necessàries per desplegar i executar aquesta Llei i perquè s’adoptin les mesures pertinents amb la mateixa finalitat.

La Cartera de serveis socials actual inclou, entre els serveis dirigits a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, el servei prelaboral com un servei social especialitzat, en establiment diürn, d’intervenció en persones amb trastorn mental, estabilitzades i compensades de la seva malaltia, per capacitar-les i habilitar-les per iniciar un itinerari d’inserció laboral amb la finalitat d’aconseguir-ne la integració social i laboral. Així mateix, el defineix com un servei subjecte a disponibilitats pressupostàries.

Així, aquesta Ordre té per objecte regular aquest servei per tal que, complementant la xarxa de recursos existent en els àmbits social, de salut i del treball, ofereixi els mitjans necessaris perquè les persones amb problemes de salut mental conservin i potenciïn les seves capacitats laborals, i se’ls procuri l’estímul i la capacitació necessaris per tal que, des d’aquest servei, puguin fer el pas a l’activitat laboral.

Per tot això, i en ús de les facultats que m’atorga l’article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La present Ordre estableix el règim jurídic del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Article 2

Definició del servei prelaboral

El servei prelaboral és un servei social especialitzat que, coordinat amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals, intervé en persones definides en els articles 3 i 4 d’aquesta Ordre, amb la finalitat de capacitar-les perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.

Article 3

Persones destinatàries

Les persones destinatàries del servei prelaboral són persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, que han de presentar un nivell d’autonomia personal que els permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.

Article 4

Accés al servei

4.1 Els requisits d’accés que han d’acreditar les persones que vulguin accedir al servei són els següents:

Tenir un diagnòstic mèdic de trastorn mental greu.

Estar en edat laboral.

Tenir la residència en un municipi de Catalunya, i per a les persones estrangeres, tenir els requisits que estableix la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.

Presentar un nivell d’autonomia personal i una situació psicopatològica que permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.

Estar en tractament i estar vinculat a un servei o un professional de salut mental.

4.2 Aquest servei s’atorga a sol·licitud de la persona interessada, que s’ha de dirigir als serveis territorials corresponents del departament competent en matèria de serveis socials.

4.3 El procediment de concessió d’aquest servei s’ha d’ajustar a la normativa aplicable en matèria de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA