ORDEN ARP/270/2015, de 5 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las comunidades de regantes para la mejora y modernización de las redes de regadíos, y se convocan las correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de vint-i-cinc anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d'aigua. Així mateix, aquestes infraestructures solen tenir unes grans necessitats de mà d’obra, fet que provoca grans despeses d'explotació, i són un limitador per a la modernització de les empreses agràries. Paral·lelament, aquestes instal·lacions dificulten el maneig dels cabals d’aigua disponible per al reg, sobretot quan les disponibilitats hídriques són escasses, i no permeten una gestió eficient dels recursos disponibles, cosa que provoca que els regants no puguin fer front a períodes de sequera. Per això, esdevé necessari modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l'eficiència del transport, la distribució i l'aplicació del reg als conreus i l'emmagatzematge d'aigua i, en conseqüència, l'estalvi d'un bé públic tan escàs. Cal indicar que el regadiu eficient constitueix una eina estratègica per a l’adaptació de l’agricultura mediterrània a les limitacions previstes a conseqüència del canvi climàtic.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té assignades les competències en matèria de reforma i desenvolupament agrari pel Decret 167/1986, de 5 de juny, pel qual s'assignen al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació els serveis transferits a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 968/1986, de 25 d'abril.

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau del Govern de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant Decisió C(2015) 5325 final de 27 de juliol de 2015, que inclou dins de les Inversions en actius físics (Mesura 04) l’operació 04.03.02 Modernització de regadius;

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 5: promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, i el focus àrea d’aconseguir un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura, establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes mesures estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a aquest sector, amb el foment de la millora dels regadius existents, mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora i modernització de les xarxes de regadius de les comunitats de regants, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar, per a l’any 2015, 2016, 2017 i 2018, els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, d'acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.3 Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 13.859.649,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que estableix el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec de la partida pressupostària D/770000600/5620/000 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que aniran a càrrec de les anualitats 2016, 2017 i 2018, amb naturalesa de crèdit plurianual aprovades per Acord de Govern de data 30 de juny de 2015, dotades amb un import de 900.000,00 euros, 3.500.000,00 euros i 3.500.000,00 euros, respectivament, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 5.959.649,00 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d’aquests ajuts.

Els imports seran distribuïts de la manera següent:

- Modernització integral d’un regadiu existent (apartat 1.1 de les bases) 70% del pressupost disponible.

- Obres de millora i modernització (apartat 1.2 de les bases) 30% del pressupost disponible.

- Els imports atribuïts a cadascun dels apartats anteriors es podran redistribuir segons les sol·licituds admeses en cas de pressupost sobrant en una de les línies.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és la Subdirecció General d’Infraestructures Rurals.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora general de Desenvolupament Rural.

A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajut, formada pel subdirector/a general d’Infraestructures Rurals, el subdirector/a general de Gestió i Control d’Ajuts Directes, i el subdirector/a general de Planificació Rural.

2.6 El termini màxim per emetre les resolucions i notificar-les per escrit a les persones sol·licitants serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució de concessió del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar que estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics a la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat/ i al web https://gencat.cat/agricultura/ajutsconcedits , fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.9 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d’acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 5 d’agost de 2015

Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Annex

Bases reguladores

¿1 Objecte dels ajuts

L’objecte d’aquesta Ordre és establir una línia d’ajuts destinada a finançar les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants, en alguna de les modalitats següents:

1.1 La modernització integral d’un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d’un sistema de reg a pressió existent.

1.2 Obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant l'eficiència i l’estalvi d’aigua.

1.3 Els ajuts inclouen totes les obres i instal·lacions necessàries, la redacció del projecte, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com la direcció d’obres necessària per dur-les a terme, treballs de topografia i cartografia, i altres despeses necessàries per dur a terme l’actuació.

1.4 Els ajuts es destinaran principalment a la realització de les obres següents:

- Construcció de xarxes de transport i distribució...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA