ORDEN ARP/222/2015, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), comunicat a la Comissió Europea per a la seva aprovació el 22 de juliol de 2014, amb el vist-i-plau previ del Govern de la Generalitat de 15 de juliol de 2014, preveu dins les mesures M04 d’inversions en actius físics, M08 d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, M09 corresponent a la creació d’agrupacions i organització de productors, i les corresponents operacions, les següents operacions amb relació a la gestió forestal:

L’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos, l’operació 08.03.01 de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, l’operació 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, l’operació 08.06.01 de redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, l’operació 08.06.02 d’inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals i l’operació 09.00.01 de creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals. Aquestes operacions estableixen els ajuts destinats a la millora de la xarxa viària forestal, a la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis, a les actuacions silvícoles de millora, a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació, a la transformació i comercialització dels recursos forestals i a la creació d’agrupacions de productors forestals.

En el marc de l’article 5 del Reglament (UE) 1305/2013, aquests ajuts responen a la prioritat 2, focus àrea a), pel que fa a les operacions incloses en l’operació 04.3.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos, a les incloses a l’operació 08.06.02 d’inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals i en l’operació 09.00.01 de creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals; a la prioritat 4, focus àrea a), b) i c), pel que fa a l’operació 08.03.01 de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal; a la prioritat 4, focus àrea a) pel que fa a les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics i a l’operació 08.06.01 de redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D’altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes operacions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, i el Reglament d’Execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que estableix disposicions d’aplicació de l’esmentat Reglament (UE) 1306/2013.

Les operacions 04.03.03 de xarxes viàries per a la gestió de boscos, 08.03.01 de prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, 08.06.01 de redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal i 08.06.02 d‘inversió per a la transformació i comercialització dels recursos forestals, es sotmeten a la regulació del Reglament (UE) 702/2014, de 25 de juny de 2014, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajut en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

L’operació 09.00.01 de creació d’agrupacions i organitzacions de productors forestals es sotmet a la regulació continguda en les directrius de la Unió Europea aplicables als ajuts estatals als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C 204/01).

A més, i per tal de donar un suport complet a la resta d’iniciatives del sector forestal de Catalunya, el qual per la seva diversitat té moltes altres necessitats, s’estableixen ajuts per a la gestió forestal conjunta, les forestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó. Aquests ajuts es sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis .

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Aprovació de les bases reguladores

Aprovar les bases reguladores dels ajuts següents que es publiquen a l’annex 1, que conté les normes comunes aplicables a totes les línies d’ajuts, i els annexos 2 a 8 que contenen les normes específiques aplicables, a més, a cadascun dels ajuts:

- Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (annex 2).

- Millora de la xarxa viària forestal (annex 3).

- Actuacions silvícoles de millora (annex 4).

- Recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis (annex 5).

- Transformació i comercialització dels recursos forestals (annex 6).

- Creació d’agrupacions de productors forestals (annex 7).

- Gestió forestal conjunta, les forestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó (annex 8).

Disposicions addicionals

Primera

Les bases reguladores aprovades en la present Ordre estan condicionades a l’aprovació definitiva per la Comissió Europea del PDR de Catalunya 2014-2020. En conseqüència, les bases reguladores s’hauran d’adaptar, si s’escau, al pronunciament de la Comissió, i les convocatòries dels ajuts que s’hi regulen hauran de tenir en compte aquesta condició suspensiva a la qual es sotmet la concessió dels ajuts si es publiquen abans de l’aprovació definitiva del PDR i la modificació, si escau, d’aquestes bases reguladores, i hauran de preveure el següent:

 1. Les persones beneficiàries de l’ajut estan supeditades al compliment del que preveu el PDR, i a les obligacions, condicions o requisits que en resultin i no puguin estar previstos en la present Ordre de bases reguladores.

 2. En els supòsits de divergència amb la redacció final del PDR, s’ha de publicar la modificació de les bases reguladores per tal d’adaptar-se al pronunciament de la Comissió Europea, i s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència a les persones sol·licitants per tal que modifiquin les seves sol·licituds i les adaptin a la nova regulació, si s’escau, o bé desisteixin de la seva sol·licitud.

 3. En cas que un ajut dels regulats en aquesta Ordre no sigui aprovat per la Comissió Europea, aquesta circumstancia no genera cap dret sobre les persones beneficiaries.

  Segona

  L’aportació financera del DARP a aquests ajuts té naturalesa d’ajut d’estat, i es sotmeten, en els cas dels ajuts dels annexos, 2, 3, 4, 5 i 6, al règim d’exempció del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, i en el cas dels ajuts de l’annex 7, a les directrius de la Unió Europea aplicables als ajuts estatals als sectors agrícola i forestal i a les zones rurals de 2014 a 2020 (2014/C 204/01). Per aquest motiu aquestes bases reguladores resten condicionades, respectivament, a la comunicació i a l’assignació de número de règim per part de la Comissió, i a la declaració de compatibilitat del règim d’ajuts amb el mercat interior per part de la Comissió. Les convocatòries dels ajuts que s’hi regulen hauran de tenir en compte aquesta condició suspensiva a la qual es sotmet la concessió dels ajuts si es publiquen abans de l’aprovació definitiva del PDR i la modificació, si escau, d’aquestes bases reguladores

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Barcelona, 15 de juliol de 2015

  Jordi Ciuraneta i Riu

  Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Annex 1

  Bases comunes a les línies d’ajut establertes en l’article 1 de l’Ordre.

  ¿1 Objecte dels ajuts

  L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és la realització de les següents actuacions: la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal; la millora de la xarxa viària forestal; les actuacions silvícoles de millora; la recuperació del potencial forestal i la prevenció d’incendis; la transformació i comercialització dels recursos forestals; la creació d’agrupacions de productors forestals; la gestió forestal conjunta, les forestacions agràries, les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, operacions totes elles descrites en els annexos respectius d’aquesta Ordre.

  ¿2 Persones beneficiàries

  Per poder optar als ajuts les persones sol·licitants han de reunir els requisits següents:

 4. Per a empreses amb establiments oberts al públic: complir les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA