ORDEN AAM/190/2015, de 10 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis destinadas a la promoción y certificación de los productos con distintivos de origen y calidad de los alimentos y la artesanía alimentaria en Cataluña y se convocan las correspondientes al año 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El foment, la defensa i la millora de la qualitat dels productes alimentaris que gaudeixen d’unes característiques diferencials i de qualitat han estat prioritats de l’Administració. Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) dóna suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat, concretament els productes que gaudeixen d’un distintiu comunitari de denominació d’origen protegida (DOP), indicació geogràfica protegida (IGP), denominació d’origen vitivinícola protegida (DOP), indicació geogràfica protegida vitivinícola (IGP), especialitat tradicional garantida (ETG), els productes ecològics (PAE) i els productes de producció integrada (PI).

Els distintius d’origen i qualitat dels productes agroalimentaris DOP vitivinícola, DOP, IGP i ETG possibiliten la protecció i la valoració dels productes de la terra que presenten característiques diferencials pel seu origen o pels mètodes de producció i/o elaboració i estan regulats a la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, i la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola.

La producció agrària ecològica (PAE) es pot definir com un conjunt de tècniques agràries que exclouen l’ús de productes químics de síntesi, com fertilitzants, plaguicides o antibiòtics, per tal de preservar el medi ambient, mantenir o augmentar la fertilitat dels sòls i proporcionar aliments amb totes les seves propietats naturals, auditat i certificat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, d’acord amb el que regula la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

La producció integrada (PI), que defineix el Decret 241/2002, de 8 d’octubre, pel qual es regula la producció integrada de Catalunya, és un sistema agrícola de producció d’aliments vegetals, frescos i/o transformats, obtinguts mitjançant mètodes de producció als quals s’aplica una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte amb un màxim respecte pel medi ambient.

L’artesania alimentària, també regulada per la Llei 14/2003, es defineix com l’activitat d’elaboració i transformació de productes alimentaris que compleixen els requisits que assenyala la legislació en aquesta matèria i estan subjectes, durant tot el procés productiu, a unes condicions que garanteixen a les persones consumidores un producte final individualitzat, de bona qualitat i amb característiques diferencials obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal artesana. L’artesania ocupa un punt important d’inflexió entre el consum del producte sense transformar i la indústria de l’alimentació.

Les entitats associatives d’artesans i artesanes sense ànim de lucre proporcionen a les persones associades assessorament i informació sobre l’adaptació a les noves tecnologies, i al mateix temps uneixen esforços per assolir objectius comuns que beneficiïn el conjunt de persones artesanes associades i augmentin el coneixement de la producció artesanal alimentària entre les persones consumidores.

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) de 2007-2013, aprovat per la Comissió Europea el 15 de febrer de 2008 mitjançant la Decisió C (2008)702, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009, i per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, per la Decisió C (2012) 8674 final, de 26 de novembre de 2012, i per la Decisió C (2013) 8300 final, de 25 de novembre de 2013, preveia una mesura per fomentar els distintius d’origen i qualitat dels programes de qualitat d’aliments però només per als productes registrats a la comissió europea i els lligats amb la producció.

Per aquest motiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, durant el mateix període, preveia una mesura per fomentar els distintius d’origen i qualitat que no es podien acollir al PDR 2007-2013, i l’artesania alimentària de Catalunya.

Tenint en compte que el nou Programa de desenvolupament de Catalunya (PDR) de 2014-2020 està pendent d’aprovació per la Comissió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari continuar fomentant els distintius d’origen i qualitat dels programes de qualitat d’aliments, i l’artesania alimentària a Catalunya.

Per aquest motiu, es publica aquesta Ordre d’ajuts per a la promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari, dels productes amb reconeixement provisional, els productes ecològics i de producció integrada, i per a la certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG, així com per al foment de l’artesania alimentària.

El règim d’aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L-352, de 24.12.2013).

D’acord amb el que disposen el Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;

Atès que s’ha pogut constatar que un nombre considerable de possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud dels ajuts, s’estableix la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud per mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als productes que segueixen un programa comunitari i nacional de qualitat i al sector de l’artesania alimentària, mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya, les quals es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar per a l’any 2015 els ajuts següents d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article anterior:

2.1.1 La promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP, ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, els productes ecològics (PAE) i els productes de la producció integrada (PI).

2.1.2 La certificació dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional.

2.1.3 El foment de l’artesania alimentària de Catalunya.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 Aquests ajuts, per un import total de 881.666,00 euros, van a càrrec de la partida pressupostària AG06/D/482000100/6130/0000 dels pressupostos del DAAM per a 2015 i es distribueixen de la manera següent:

- Per a la promoció dels distintius d’origen i qualitat, producció ecològica i producció integrada està dotada amb un import màxim de 670.000,00 euros.

- Per a la certificació dels distintius d’origen i qualitat està dotada amb un import màxim de 171.666,00 euros.

- Per al foment de l’artesania alimentària a Catalunya està dotada amb un import màxim de 40.000,00 euros.

2.4 Els beneficiaris han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 16 de setembre de 2014 i el 15 de setembre de 2015, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DAAM abans del 7 d’octubre de 2015.

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

2.6 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat d’analitzar i de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general amb competència en Qualitat Agroalimentària, el subdirector o la subdirectora general d’Agricultura i el/la cap del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a l’entitat sol·licitant serà de 4 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA