ORDEN AAM/174/2015, de 3 de junio, por la que se amplía el plazo para ejecutar y justificar las actuaciones subvencionables que establece la Orden AAM/56/2014, de 25 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el tratamiento de la vegetación en las urbanizaciones y núcleos de población afectados por la Ley 5/2003, de 22 de abril, y se convocan las correspondientes al periodo 2014-2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, i en nuclis urbans vulnerables, i es van convocar els corresponents a l’any 2014-2015 (DOGC núm. 6580, de 12.3.2014, i correcció d’errades DOGC núm. 6666, de 17.7.2014).

L’article 2.11 de l’esmentada Ordre estableix que el termini d’execució i justificació de les actuacions objecte de subvenció finalitza el 15 de juny de 2015, i preveu que aquest termini es pugui prorrogar per resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària en el marc de l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Moltes actuacions subvencionables s’han endarrerit ja que han estat afectades per condicions climàtiques adverses i d’altres condicionants i s’han rebut nombroses peticions de pròrroga del termini establert en l’esmentat article 2.11.

Atesa la generalització d’aquest problema, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari establir un termini general d’execució i justificació més llarg sense pròrroga.

Conseqüentment, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l’article 2.11 de l’Ordre AAM/56/2014, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA