ORDEN AAM/166/2015, de 28 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para fomentar la identificación, esterilización y adopción de los animales de compañía y se convocan las correspondientes al 2015.

Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL
Rango de Ley:Orden
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb el capítol II del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (DOGC núm. 5113, de 17.4.2008), correspon als ens locals recollir, controlar, fer-se càrrec dels animals abandonats i perduts i disposar de centres de recollida per a aquests animals. Els ens locals poden concentrar l’execució d’aquests serveis amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels animals.

D’acord amb el Text refós abans esmentat, el departament competent en matèria de protecció dels animals pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el títol d’entitats col·laboradores del departament competent en la matèria, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i defensa dels animals, i ha d’establir línies d’ajuts als ens locals per facilitar dur a terme les funcions que els corresponen en virtut del Text refós.

Des de la unificació en una única convocatòria dels ajuts per a ens locals i entitats protectores de l’any 2012, s’ha millorat la distribució dels recursos disponibles i s’ha agilitat la tramitació de la convocatòria. Enguany, es tornen a destinar els recursos disponibles a les actuacions directes en relació amb els animals de companyia (identificació, esterilització i foment de l’adopció).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als ens locals i a les entitats de protecció i defensa dels animals mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia amb la finalitat de disminuir l’abandonament d’aquests animals, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia per a 2015, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre van a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015, per un import màxim de 440.000,00 euros, que van a càrrec de les partides pressupostàries següents:

AG07D/460000100/5510: a corporacions locals.

AG07D/481000100/5510: a fundacions.

AG07D/482000100/5510: a altres institucions sense ànim de lucre.

Els 440.000,00 euros es distribueixen de la forma següent:

Identificació i esterilització d’animals de refugi: 80%.

Castracions en colònies de gats de carrer: 10%.

Creació i adaptació de pàgines web i identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització: 10%.

Els crèdits sobrants en un dels grups anteriors es poden repartir en els altres grups, abans d’aplicar el prorrateig a què fa referència l’apartat 9 d’aquestes bases reguladores, segons l’ordre següent: primer, identificació i esterilització d’animals de refugi; segon, castracions de colònies de gats de carrer; i tercer, creació i adaptació de pàgines web i identificació i esterilització d’animals en campanyes de sensibilització.

2.4 Les actuacions subvencionables s’han d’haver realitzat, a càrrec dels pressupostos de l’entitat per a l’exercici 2014, en el període comprès entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2014 (ambdós inclosos).

2.5 L’òrgan instructor dels expedients d’ajuts és el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals.

2.6 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat d’analitzar i de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada per el/la subdirector general de la Biodiversitat, el/la cap del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i el/la cap de Secció de Protecció d’Animals de Companyia.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu. En el cas d’entitats locals, la resolució, així com qualsevol altra comunicació que es generi durant el procés de tramitació, es notifica per mitjans telemàtics mitjançant el portal EACAT.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general del Medi Natural i Biodiversitat, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.9 Els ajuts concedits es fan públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 28 de maig de 2015

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Bases reguladores

–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament.

–2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris de totes les actuacions dels ajuts d’aquesta Ordre els ens locals que:

 1. Tinguin la competència sobre les actuacions per les quals se sol·licita l’ajut.

 2. Tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia (ANICOM).

 3. Disposin d’un centre d’acollida d’animals inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya d’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i la normativa que el desplega, per a les actuacions previstes en la base 4.1.1 d’aquesta Ordre.

  2.2 Poden ser beneficiàries dels ajuts per a les actuacions previstes en els apartats 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3 les entitats de protecció i defensa dels animals que:

 4. En el moment de realitzar les actuacions subvencionables figurin inscrites en el Registre d’entitats de protecció i defensa dels animals gestionat pel DAAM i compleixin els requisits legals com a associacions o fundacions.

 5. Disposin d’un centre d’acollida d’animals inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya d’acord amb el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i la normativa que el desplega, per a les actuacions previstes a la base 4.1.1 d’aquesta Ordre.

 6. Estiguin inscrites en el registre d’associacions i tinguin els estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

  ¿3 Requisits i incompatibilitats

  3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents:

 7. El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l’ajut.

 8. Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 9. El compliment de la quota de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA